Iné

Novela zákona o hazardných hrách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2012

Novela zákona č. 171/2005 Z. z. predložená Ministerstvom financií Slovenskej republiky sleduje predovšetkým pohľad prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách. Za tým účelom došlo k prijatiu radu opatrení, spomedzi ktorých spomenieme napríklad stanovenie minimálneho počtu hracích zariadení, aby prevádzkovateľ mohol prevádzkovať herňu. Uvedené opatrenie predpokladá zníženie počtu herní.

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) predstavuje od 1. mája 2005 základný rámec regulácie prevádzkovania hazardných hier ako špecifického odvetvia poskytovania služieb. Uvedený zákon určil, že príjmami z odvodov odvádzaných prevádzkovateľmi hazardných hier do verejných rozpočtov sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb.

Príjmy z prevádzkovania hazardných hier za obdobie rokov 2005 – 2011 predstavovali pre štátny rozpočet cca 643 mil. Eur. V záujme zachovania primeraného podielu uvedeného zdroja financovania všeobecne prospešných služieb boli identifikované možnosti zvýšenia príjmov z hazardných hier, ktoré vyústili do nových zmien úpravy odvodov v prípade prevádzkovania výherných prístrojov, videohier, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a stávkových hier.

Z pohľadu prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách bolo zákonom č. 439/2012 Z. z. prijatých niekoľko opatrení. Jedným z nich je opatrenie, ktorým sa zavádza povinnosť pre prevádzkovateľov hazardných hier zverejniť pre hráčov na herných zariadeniach informáciu o telefónnom čísle na špecializované zdravotnícke zariadenie, pôsobiace v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí. Významným opatrením vplývajúcim na znižovanie záujmu ľudí o účasť na hazardných hrách je sprísnenie možnosti umiestnenia reklamy upozorňujúcej na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry. Po novom nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany budov, resp. priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry.

Úprava ustanovenia § 10 súvisí s kompetenciou obcí v oblasti obmedzenia prevádzkovania hazardných hier na území obce formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia. Obci tak vzniká možnosť všeobecne záväzným nariadením zakázať na celom svojom území prevádzkovanie hazardných hier, a to hazardných hier v kasíne, hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry a v neposlednom rade hier podľa ust. § 3 ods.2 písm. i) zákona o hazardných hrách. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, sa predmetné všeobecné záväzné nariadenie nebude vzťahovať do doby skončenia platnosti individuálnej licencie

Predmetné všeobecne záväzné nariadenie obec bude môcť podľa nového ust. § 10 ods. 6 vydať v tom prípade, ak sa budú obyvatelia obce sťažovať, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.

Podľa pôvodnej právnej úpravy bol prevádzkovateľ v prípade, ak sa hazardné hry prevádzkujú v herni, povinný vykonávať v nej stály dozor. Predmetná povinnosť bola novelou zrušená. Po novom tak prevádzkovateľovi vzniká povinnosť zabezpečiť stály dozor prostredníctvom osoby, ktorá u prevádzkovateľa pracuje na základe pracovného pomeru a je v herni trvale prítomná.

Výherný prístroj, technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi a videohru bolo možné prevádzkovať iba v herni. Novela zaviedla obmedzujúce opatrenia sledujúce počty zariadení v herni i mimo nej. Podľa nového znenia ust. § 35 ods. 22 a ods. 23 pri prevádzkovaní výherných prístrojov alebo terminálov videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, je možné umiestniť v nej najviac dve uvedené zariadenia. Celkový počet hracích miest v prevádzke, ktorá nie je herňou, môže byť maximálne dva. Pokiaľ budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej päť takýchto zariadení a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke musí byť najmenej päť, pričom technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť prevádzkované len v herni.

Zmenou ust. § 37 odsek 1 písmeno e) zákona o hazardných hrách došlo k zvýšeniu odvodu z hernej istiny pri stávkových hrách a charitatívnej lotérii z 5,5% na 6%, pričom pri kurzových stávkach sa zvyšuje odvod z hernej istiny z 5% na 5,5% do štátneho rozpočtu. Herná istina predstavuje pri danom druhu hazardných hier súčet vkladov. Úpravou uvedeného ustanovenia nedošlo k zvýšeniu odvodu z hernej istiny pri dostihových stávkach a tento ostáva na úrovni 1%.

Novelou bol zvýšený odvod do štátneho rozpočtu pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov za kalendárny rok a za každý výherný prístroj z pôvodných 1.900 Eur na 2.100 Eur. Rovnako došlo k zvýšeniu odvodu pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi počas kalendárneho roka z 3.600 Eur na 3.900 Eur a odvod pri videohrách za každý terminál bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka z pôvodných 3.900 Eur na 4.200 Eur.

Zákon č. 439/2012 Z. z. nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....