Iné

Novela zákona o hazardných hrách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2011

Novela do oblasti prevádzkovania hazardných hier zavádza nové obmedzenia. Zvýšia sa odvody z hazardných hier, hazardné hry bude možné prevádzkovať len v herniach, v herniach bude zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Okrem uvedených zmien novela upravuje aj sankcie za správne delikty a zavedie oprávnenia obce zakázať prevádzkovanie hazardných hier.

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) bol novelizovaný zákonom č. 227/2011 Z. z. a zákonom č. 228/2011 Z. z. Zákon č. 227/2011 Z. z. zvyšuje sadzby odvodov z hazardných hier do štátneho rozpočtu a upravuje propagovanie hazardných hier. Prevádzku hazardných hier s cieľom znížiť počet ľudí závislých na hraní hazardných hier upravuje zákon č. 228/2011 Z. z.

Zákonom č. 227/2011 Z. z. sa v zákone o hazardných hrách upravilo vymedzenie pojmu propagovanie hazardnej hry. Podľa doplneného ustanovenia § 2 písm. r) zákona o hazardných hrách je propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti na hazardnej hre dostupnej na území Slovenskej republiky, vrátane hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu, ktorej sa môže hráč zúčastniť z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu alebo uskutočnením stávky, alebo akákoľvek forma informovania o prevádzkovateľovi hazardnej hry alebo o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru v akejkoľvek podobe s cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu.

Propagovaním hazardnej hry nie je (1) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne, organizačnej zložky a iných nehnuteľných alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme právnickej alebo fyzickej osoby, obchodným menom prevádzkovateľa, (2) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa, (3) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitných predpisov a (4) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných povinne zverejňovaných informácií o podniku. Propagovať hazardnú hru bude podľa nového znenia § 35 ods. 2 možné len za predpokladu, že na prevádzkovanie hazardnej hry bola vydaná alebo udelená licencia a hra je prevádzkovaná za podmienok ustanovených zákonom o hazardných hrách. Osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu budú vykonávať činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier, budú podľa doplneného písm. f) v § 12 tiež podliehať dozoru orgánom podľa zákona o hazardných hrách.

Novela priniesla tiež zvýšenie odvodov z hazardných hier. Odvod prevádzkovateľa sa po novom zvýši (1) pri číselných lotériách zo súčasných 17% na 18%(2) pri charitatívnych lotériách a stávkových hrách okrem dostihových stávok z 5% na 5,5%, do štátneho rozpočtu sa pri kurzových stávkach namiesto súčasných 4,5% bude odvádzať 5%(3) pri hazardných hrách v kasíne zo súčasných 27% na 29%, z toho sa bude do štátneho rozpočtu odvádzať 26% namiesto súčasných 24%, (4) pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných automatov zo súčasných 1 500 Eur na 1 900 Eur za kalendárny rok a za každý výherný automat a (5) pri videohrách za každý terminál 3 900 Eur ročne namiesto súčasných 3 200 Eur. Odvody podľa bodov 1 až 3 sa zvýšia s účinnosťou od 1. septembra 2011 a prvýkrát sa použijú na odvody za mesiac september 2011. Odvody podľa bodov 4 a 5 sa zvýšia s účinnosťou od 1. januára 2012.

Sankcie za správne delikty upravuje novela novým znením ust. § 56. Za prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie, ak je potrebná, bude po novom hroziť pokuta vo výške od 16 000 Eur do 100 000 Eur. Ak bude prevádzkovateľ prevádzkovať hazardnú hru v rozpore so zákonom o hazardných hrách, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry určenými v licencii, herným plánom, záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry alebo si nebude plniť povinnosti uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, bude mu môcť byť uložená pokuta vo výške od 3 300 Eur do 16 000 Eur. Pokuta od 20 000 Eur do 500 000 Eur bude hroziť právnickej alebo fyzickej osobe, ak bude propagovať hazardné hry v rozpore so zákonom o hazardných hrách.

Zákon č. 227/2011 Z. z. nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2011, okrem ustanovení, ktoré zvýšia odvody na 1 900 Eur a 3 900 Eur, ktoré nadobudnú účinnosť odo dňa 1. januára 2012.

Nový ods. 22 v § 35 s účinnosťou odo dňa 1. januára 2013 ustanovuje, že výherné automaty a videohry môžu byť prevádzkované len v oddelených miestnostiach spĺňajúcich podmienku herne. Ich prevádzkovanie napríklad v krčmách už nebude možné. V súvislosti s uvedenou zmenou novela zo zákona o hazardných hrách vypustila ust. § 49 a ods. 6 v § 51. V herniach, s výnimkou kasín, bude podľa nového ust. § 35 ods. 23 platiť zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov.

Nové ustanovenie § 10 ods. 5 písm. d) dáva obci oprávnenie vydať všeobecne záväzným nariadením zákaz prevádzkovania hazardných hier na celom území obce. Vo všeobecne záväznom nariadení obce bude musieť byť uvedené, ktoré hazardné hry obec zakazuje a musí v ňom byť tiež upravená primeraná lehota, nie kratšia ako tri mesiace od nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, v ktorej bude prevádzkovateľ povinný ukončiť prevádzkovanie hazardnej hry na území obce. Zákaz sa nebude vzťahovať na lotériové hry, hazardné hry na internete a kartové hry mimo kasína. Žiadateľ bude po novom povinný k žiadosti o vydanie individuálnej licencie doložiť aj písomné vyhlásenie, že na území obce, v ktorej chce prevádzkovať hazardné hry, nie je prevádzkovanie hazardných hier obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce. Čestné vyhlásenie nebude musieť dokladať žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie lotériových hier a hazardných hier na internete.

Zákon č. 228/2011 Z. z. nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2011 s výnimkou § 35 ods. 22, 23 a 35 a vypustenia § 49 a ods. 6 v § 51, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....