Verejná správa

Novela zákona o hlásení pobytu občanov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2013

Kontroverzná povinnosť hlásiť vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, vytvorenie registra fyzických osôb, alebo zriadenie centrálnej ohlasovne ako elektronickej služby predstavujú len niektoré zo zmien, ktoré zavádza novela zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Dňa 16. mája 2013 bola v Národnej rade Slovenskej republike schválená novela zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o registri občanov“).

Novela zavádza povinnosť občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ohlásiť ohlasovni, teda obci v mieste trvalého pobytu, že sa bude viac ako 90 dní zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky. Pritom je povinný nahlásiť dobu a miesto pobytu v zahraničí. V súčasnom znení ustanovenia § 9 zákona o registri obyvateľov nie je ohlásenie pobytu v zahraničí výslovne označené za povinnosť. Z uvedeného dôvodu nebolo zrejmé, či ide o povinnosť a či v prípade jej nesplnenia hrozí občanovi postih za priestupok v zmysle ustanovenia § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Nakoľko novela už výslovne definuje ohlásenie pobytu v zahraničí ako povinnosť, po účinnosti novely bude občanovi pri nesplnení uvedenej povinnosti hroziť pokuta do výšky 33 Eur. Z dôvodu nesúhlasu časti verejnosti s uvedeným ustanovením bola podaná výzva prezidentovi Slovenskej republiky, aby novelu nepodpísal, ale vrátil na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky. Dôvodom podania výzvy bolo, že uloženie uvedenej povinnosti nie je nevyhnutné a uloženie pokuty za porušenie predmetnej povinnosti je podľa predkladateľov výzvy nesprávne a neopodstatnené.

Prezident dňa 7. júna 2013 novelu vrátil Národnej rade SR. Vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona zo 16. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „rozhodnutie“) uviedol zmeny, s ktorými ju navrhuje schváliť. Ako z rozhodnutia vyplýva, podľa prezidenta môže mať ohlásenie pobytu občana v zahraničí na dobu dlhšiu ako 90 dní pozitívny vplyv na ochranu niektorých jeho práv najmä v prípade, ak sa niektoré písomnosti považujú zo zákona za doručené bez ohľadu na skutočnosť, či boli prevzaté, resp. či sa o ich doručení adresát dozvedel.

Ďalšou zmenou je zavedenie nového registra verejnej správy – registra fyzických osôb. Údaje o občanoch a cudzincoch sa v súčasnej dobe vedú v registri obyvateľov. Register obyvateľov obsahuje údaje o (1) občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, (2) občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, (3) cudzincoch s pobytom na území Slovenskej republiky a (4) cudzincoch s udeleným azylom na území Slovenskej republiky. Register obyvateľov bude zachovaný aj po novele, súbežne s ním však bude zavedený aj register fyzických osôb. Register fyzických osôb bude obsahovať údaje o osobách v rozsahu, v akom sa vedú v registri občanov, avšak bude navyše obsahovať aj údaje o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky.

Správcom registra fyzických osôb bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Údaje z registra fyzických osôb sa budú poskytovať orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, zdravotným poisťovniam, fyzickým osobám a právnickým osobám, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy, a tiež iným členským štátom Európskej únie alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Register fyzických osôb by mal zbaviť občanov povinnosti opakovane predkladať doklady o svojich údajoch. Svoje údaje budú občania predkladať orgánu verejnej správy len raz, prostredníctvom registra fyzických osôb sa jeho údaje dostanú do ďalších informačných systémov verejnej správy.

Údaje o fyzických osobách vedené v registri sa budú považovať za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nebude preukázaný opak. Rozsah údajov, ktoré budú vedené v registri a prístup do registra upravuje doplnené ustanovenie § 23a. Register fyzických osôb bude zavedený odo dňa 1. januára 2014.

Novela s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 zavedie centrálnu ohlasovňu. Pôjde o informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého bude občan hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu. Zoznam ohlasovní, ktoré budú pripojené na centrálnu ohlasovňu, zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy. Občan bude pri hlásení pobytu povinný vyplniť elektronický formulár a podpísať ho zaručeným elektronickým podpisom. Následne mu bude potvrdenie pobytu doručené poštou. Prostredníctvom centrálnej ohlasovne bude môcť občan dať aj súhlas na pobyt inej osobe vo svojej nehnuteľnosti.

Podľa súčasnej právnej úpravy môžu osoby staršie ako 15 rokov sami nahlásiť zmenu trvalého bydliska, čo po novom nebude možné. Po novele bude za osoby mladšie ako 18 rokov môcť nahlásiť zmenu trvalého bydliska len zákonný zástupca alebo opatrovník. Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré nadobudli spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu na základe rozhodnutia súdu pred dosiahnutím 18 rokov veku. Dôvodom zvýšenia hranice veku dieťaťa bola skutočnosť, že poberanie prídavku na dieťa sa viaže na trvalý pobyt a je nežiaduce, aby neplnoletá osoba mohla sama zmeniť trvalý pobyt.

Doplnené ustanovenie § 7 ods. 2 výslovne ustanovuje, aké doklady musia byť priložené k návrhu na zrušenie trvalého pobytu vlastníkom nehnuteľnosti osobe, ktorá nemá k nehnuteľnosti užívacie právo. Vlastník nehnuteľnosti bude musieť ohlasovni predložiť (1) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, (2) dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, (3) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, alebo (4) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva. Predloženie uvedených dokladov umožní pracovníkom ohlasovní skúmať užívacie právo osôb voči ktorým smeruje návrh na zrušenie pobytu. Novela súčasne upravuje, že zrušiť prechodný pobyt na návrh vlastníka nehnuteľnosti bude možné aj pred uplynutím doby ohlásenia prechodného pobytu.

Novým znením ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o registri zavedie novela možnosť hlásenia trvalého pobytu občanov aj splnomocnenou osobou na základe splnomocnenia s osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Súčasná právna úprava umožňuje hlásiť trvalý pobyt prostredníctvom splnomocnenej osoby len zdravotne postihnutým osobám.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....