Iné

Novela zákona o hnojivách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Záujem legislatívcov si v poslednej dobe získala aj oblasť monitoringu pohybu čistiarenských kalov, a to za účelom lepšej dosledovateľnosti zdroja znečistenia poľnohospodárskej pôdy alebo vody alebo prípadnej nelegálnej likvidácie čistiarenských kalov.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 15. júna 2022 zákon č. 242/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hnojivách“).

Cieľ novely

Cieľom novely je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1009“). Od 16. júla 2022 sa bude môcť pri splnení podmienok a požiadaviek ustanovených nariadením (EÚ) 2019/1009 sprístupňovať na európskom trhu EÚ produkt na hnojenie s označením CE. Implementácia sa vykonáva po formálnej stránke nahradením pojmu „hnojivo ES“ pojmom EÚ produkt na hnojenie a po vecnej stránke úpravou ukladania sankcií za porušenie nariadenia (EÚ) 2019/1009 a úpravou prechodného ustanovenia o podmienkach uvádzania produktu na hnojenie s označením „hnojivo ES“ do obehu na európskom trhu. S cieľom, aby sa cez monitoring pohybu čistiarenských kalov vyprodukovaných v Slovenskej republike alebo dovezených zo zahraničia umožnila lepšia dosledovateľnosť zdroja znečistenia poľnohospodárskej pôdy alebo vody alebo prípadnej nelegálnej likvidácie čistiarenských kalov, sa v ustanovení § 3a ods. 6 zákona o hnojivách zavádza každoročného hlásenia ustanovených údajov pre producentov sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu obsahujúcich čistiarenský kal Ústrednému kontrolnému a skúšobného ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“). V tejto súvislosti sa upravuje aj definícia producenta. Hlásenie sa má podávať v rozsahu o celkovom vyprodukovanom množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov podľa druhu a odberateľov a o množstve spracovaného čistiarenského kalu za predchádzajúci kalendárny rok. Úpravou v ustanovení § 3a ods. 6 zákona o hnojivách a súvisiacou úpravou definície producenta v ustanovení § 2 písm. s) zákona o hnojivách sa sleduje zabezpečenie záujmu na ochrane zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia pri využívaní tohto alternatívneho zdroja živín.

V nasledujúcom texte prinášame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o hnojivách priniesla.

(1) Rozširuje sa možnosť používania rastlinných pomocných látok, ktoré sú vyrobené aj z iných látok ako sú humáty, a ktoré v plnej miere svojimi účinkami zodpovedajú rastlinným pomocným látkam, ktoré zvyšujú účinnosť a využitie živín z hnojív a pôdy (ustanovenie § 2 písm. a) bod 4 zákona o hnojivách).

(2) Spresňuje sa pojem producent.

Za producenta sa nebude považovať fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý produkuje sekundárny zdroj živín alebo kompost pre vlastnú spotrebu a neuvádza ju na trh. Producentom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ, ktorý produkuje sekundárny zdroj živín alebo kompost a uvádza ich do obehu. Z dôvodu nutnosti evidencie, a tým monitorovania čistiarenských kalov aplikovaných do pôdy nie len priamou aplikáciou ale aj vo forme produktov, sa dopĺňa, že producentom je aj producent sekundárneho zdroja živín a kompostu, ktorý zapracoval čistiarenský kal a neuvádza ho do obehu (ustanovenie § 2 písm. s) zákona o hnojivách).

(3) Ustanovuje sa povinnosť pre producenta sekundárneho zdroja živín a producenta kompostu, ktorý spracoval do vyprodukovaného sekundárneho zdroja živín alebo kompostu aj čistiarenský kal, bez ohľadu na vyrobené množstvo sekundárneho zdroja živín alebo kompostu, zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára hlásenie v rozsahu ustanovených údajov.

Hlásenie sa má vzťahovať k údajom o celkovom vyprodukovanom množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov podľa druhu a odberateľov a o množstve spracovaného čistiarenského kalu za predchádzajúci kalendárny rok. S úpravou v ustanovení § 3a ods. 6 zákona o hnojivách súvisí aj spresnenie definície producenta v ustanovení § 2 písm. s) zákona o hnojivách a jej cieľom je, aby sa cez monitoring pohybu čistiarenských kalov vyprodukovaných na území Slovenskej republiky alebo z dovozu zo zahraničia umožnila lepšia dosledovateľnosť zdroja znečistenia poľnohospodárskej pôdy alebo vody alebo prípadnej nelegálnej likvidácie čistiarenských kalov (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o hnojivách). V ustanovení § 3a ods. 7 zákona o hnojivách sa ustanovuje rovnaký spôsob a forma hlásení podľa ustanovenia § 3a ods. 5 a 6 zákona o hnojivách. Po vecnej stránke sa vychádza z doterajšej úpravy spôsobu a formy hlásenia podľa ustanovenia § 3a ods. 5 zákona o hnojivách (ustanovenie § 3a ods. 7 zákona o hnojivách).

(4) Na základe poznatkov z aplikačnej praxe a na zabezpečenie účinného výkonu kontroly obmedzení a podmienok skladovania a používania hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov v zraniteľných oblastiach sa upravuje definícia v ustanovení § 2 písm. u) zákona o hnojivách.

Dochádza k jednoznačnému prepojeniu na určenie zraniteľných oblastí v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu, že výmera dielov pôdnych v registri produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel (LPIS) podlieha kontinuálne zmenám. K prepojeniu dochádza odkazom na splnomocňovacie ustanovenie vodného zákona a príslušný vykonávací predpis, keďže zoznam zraniteľných oblastí má byť pravidelne prehodnocovaný v časových úsekoch nie dlhších ako štyri roky. Najnovšia aktualizácia zoznamu zraniteľných oblastí bola vykonaná nariadením vlády č. 62/2022 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (ustanovenie § 2 písmeno u) zákona o hnojivách).

(5) Upravuje sa ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o hnojivách, pričom predmetná úprava vyplýva z prijatia a dátumu uplatniteľnosti nariadenia (EÚ) 2019/1009.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) 2003/2003“) sa na európsky trh uvádzali hnojivá s označením „Hnojivo ES“, podľa nového nariadenia (EÚ) 2019/1009 sa budú od 16. júla 2022 uvádzať na európsky trh EÚ produkty na hnojenie. Pojem EÚ produkt na hnojenie je vymedzený v čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1009 a ide o produkt na hnojenie, ktorý je sprístupňovaný na trhu s označením CE. Skutočnosti, ktoré sa považujú za uvedenie do obehu pri certifikovanom hnojive pri sekundárnom zdroji živín a komposte boli v platnom predpise definované odkazom na čl. 2 písm. w) nariadenia (ES) 2003/2003, ktoré sa zrušuje nariadením (EÚ) 2019/1009, a preto je ich potrebné upraviť priamo v ustanovení § 3 ods. 3 zákona o hnojivách. Pre pojmovú jednoznačnosť sa dopĺňa, že uvedením do obehu pri hnojive, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, a vzájomne uznané hnojivo sa rozumie sprístupnenie na trhu s odkazom na pojmové vymedzenie v nariadení (EÚ) 2019/1009 (ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 zákona o hnojivách).

(6) Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa pre jednoznačnosť a lepšiu zrozumiteľnosť pre adresáta – podnikateľa spresňuje text ustanovenia § 3a ods. 1 zákona o hnojivách, ktorým sa ustanovujú podmienky, za ktorých producent sekundárneho zdroja živín alebo kompostu je povinný opätovne požiadať o vydanie povolenia na používanie sekundárneho zdroja živín alebo kompostu.

Predmetnou úpravou sa jednoznačne vymedzuje, že zmenou výrobných podmienok je aj zmena vstupných surovín vrátane zmeny dodávateľa vstupných surovín (ustanovenie § 3a ods. 1 zákona o hnojivách).

(7) Vymedzenie žiadateľa na účely certifikačného konania v ustanovení § 5 ods. 1 zákona o hnojivách sa spresňuje vypustením splnomocneného zástupcu. Možnosť dať sa zastúpiť vyplýva z iných predpisov, pričom spravidla ide o zastúpenie na základe plnomocenstva podľa Občianskeho zákonníka (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o hnojivách).

(8) Dochádza k zmene v podmienkach možnosti udelenia výnimky v ustanovení § 10c ods. 2 druhej vete zákona o hnojivách, a to vzhľadomna klimatickú zmenu, ktorá ovplyvňuje počasie v našom zemepisnom pásme, hlavne v jesennom období, kedy sa ešte bezpečne môžu aplikovať kvapalné hospodárske hnojivá v zraniteľných oblastiach v zmysle smernice Rady z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v platnom znení z pohľadu možného znečistenia povrchových a podzemných vôd.

Aby sa vyšlo v ústrety potrebám poľnohospodárov, predlžuje sa možnosť požiadať o udelenie výnimky pre začiatok zakázaného obdobia zo 14 dní na 28 dní na poľnohospodárskej pôde v zraniteľnej oblasti so svahovitosťou do 5º, ktorou je orná pôda zaradená do nízkeho a stredného stupňa obmedzenia (A a B) pre aplikáciu kvapalných hospodárskych hnojív, akýchkoľvek hnojív z chovu hydiny a drobných hospodárskych zvierat, kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom a priemyselných hnojív s obsahom dusíka. Tým sa zabezpečí, aby obhospodarovatelia hospodáriaci v zraniteľných oblastiach mohli v dostatočnej miere aplikovať potrebné množstvo dusíkatých hnojivých látok pre budúcu úrodu. Na základe uvedenej úpravy sa v prípade vhodných poveternostných podmienok predĺži doba pre jesenné poľnohospodárske práce a zároveň nehrozí znečistenie podzemných vôd dusičnanmi, keďže aplikácia hnojív s obsahom dusíka bude pod kontrolou kontrolného ústavu. Aplikácia musí byť realizovaná v súlade s ostatnými relevantnými ustanoveniami zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach (ustanovenie § 10c ods. 2 druhá veta zákona o hnojivách).

(9) Upravuje sa ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o hnojivách.

Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa spresňuje text odkazom na príslušné splnomocňovacie ustanovenie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na príslušnú prílohu platného vykonávacieho predpisu, pokiaľ ide o limitné hodnoty poškodenia vlastností poľnohospodárskej pôdy pre eróziu, zhutnenie a úbytok pôdnej organickej hmoty a metódy ich určenia podľa vybraných ukazovateľov (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o hnojivách).

(10) Upravuje sa ustanovenie § 15 ods. 4 zákona o hnojivách.

Novým znením ustanovenia § 15 ods. 4 zákona o hnojivách sa upravuje uplatniteľnosť zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“) pre ukladanie sankcií za porušenie nariadenia (EÚ) 2019/1009. Predmetná úprava nadväzuje na právnu úpravu v ustanovení § 26 zákona č. 56/2018 Z. z., ktorou sa za orgán dohľadu nad trhom pre nariadenie (EÚ) 2019/1009 ustanovuje kontrolný ústav a vzhľadom na skutočnosť, že vymedzenie skutkových podstát podľa ustanovenia § 28 zákona č. 56/2018 Z. z. zohľadňuje aj možnosť sankcionovania porušenia osobitných podmienok, požiadaviek a povinností uvádzania EÚ produktu na hnojenie do obehu na európskom trhu podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 (ustanovenie § 15 ods. 4 zákona o hnojivách).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 16. júla 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....