Iné

Novela zákona o inšpekcii práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2011

Novela zavedie v osobitných prípadoch výkon inšpekcie práce inšpektorátom práce aj mimo obvodu jeho pôsobnosti, povinné ukladanie pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení nedostatkov, povinnosť preukazovať sa preukazom inšpektora práce a služobnou rovnošatou. Novela zároveň precizuje kompetencie v oblasti trhového dohľadu.

Dňa 20. októbra 2011 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“). Novela nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2012 okrem čl. I šestnásteho bodu konkr. § 10 ods. 4, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2012.

Pojem zamestnávateľ podľa nového znenia ustanovenia § 2 ods. 3 bude zahŕňať aj fyzickú a právnickú osobu, ktorá nelegálne zamestnáva fyzickú osobu. Uvedená úprava má stransparentniť konanie orgánov inšpekcie práce pri kontrole a ukladaní pokút v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním. Inšpektorát práce bude po novom po písomnom určení generálnym riaditeľom Národného inšpektorátu práce (ďalej len „generálny riaditeľ“) môcť vykonávať inšpekciu práce aj mimo svojho územného obvodu. Generálny riaditeľ bude oprávnený vydať písomné poverenie na základe nového znenia ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o inšpekcii práce. Uvedená kompetencia by podľa dôvodovej správy k návrhu novely mala byť použitá len vo výnimočných prípadoch.

Inšpektoráty práce budú po novom pri vyšetrovaní príčiny vzniku určitých pracovných úrazov (upravených v ustanovení § 7 ods. 3 písm. b) vydávať na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby – podnikateľa kópie dokladov, ktoré uvedené osoby poskytli inšpektorátu práce a inšpektorát práce bude tiež povinný na požiadanie uvedených osôb vydať potvrdenie, že vznikol uvedený pracovný úraz, ak pracovný úraz vyšetroval.

Výkon dohľadu a kompetencie Inšpektorátov práce podrobnejšie upravuje nové ustanovenie § 7a. Podľa uvedeného ustanovenia budú inšpektoráty práce vykonávať dohľad nad výrobkami uvedenými na trh a do prevádzky, ak ich zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ používa pri výkone práce a u ktorých požiadavky na ich vlastnosti sú upravené osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) alebo nariadením vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia. Ak fyzikálne a laboratórne skúšky preukážu, že výrobky nevyhovujú požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi, bude niesť náklady na uvedené skúšky osoba, ktorá výrobok uviedla na trh. Inšpektoráty práce budú v nevyhnutnom rozsahu vykonávať dohľad aj u výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a u vystavovateľa na výstavách a veľtrhoch.

Inšpektori práce sa oproti súčasnej právnej úprave budú pri výkone inšpekcie práce preukazovať preukazom inšpektora práce tak, že umožnia iba nahliadnutie do preukazu inšpektora a nevydajú ho z rúk. Novela súčasne upravuje v prílohe č. 1 vzor preukazu inšpektora práce, ktorý súčasné znenie zákona o inšpekcii práce neupravuje. Novým znením § 10 ods. 4 sa zavádza povinnosť inšpektora práce preukazovať sa pri výkone cestnej kontroly aj služobnou rovnošatou. Uvedenú povinnosť budú mať inšpektori práce odo dňa 1. júla 2012. Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej vyobrazenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Po novom sa bude inšpektor práce povinný počas inšpekcie práce zaoberať aj predloženými pripomienkami a návrhmi zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Inšpektorom práce pribudnú aj nové oprávnenia. Nové ustanovenia § 12 ods. 3 a ods. 4 dávajú inšpektorom práce oprávnenie určiť primeranú lehotu na vykonanie opatrení, napr. zákaz používania motorového vozidla, strojov a zariadení a pod., pričom opatrenia podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. c) a g) bude môcť inšpektor práce oznámiť aj ústne, ústne oznámenie sa zaznamená v protokole o výsledku inšpekcie práce.

Nové znenie § 14 precizuje náležitosti protokolu a záznamu o výsledku inšpekcie práce. Po novom bude povinnou obsahovou náležitosťou protokolu aj stanovisko inšpektora práce k vyjadreniu kontrolovaného subjektu, ktoré sa uvedie v dodatku k protokolu, ktorý bude súčasťou protokolu. Ak pôjde o vyšetrovanie príčiny pracovného úrazu podľa ustanovenia
§ 7 ods. 3 písm. b) bude súčasťou protokolu aj vyjadrenie právnickej alebo fyzickej osoby ku skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú. Inšpektor práce bude oprávnený aj bez návrhu opraviť v protokole chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, pričom o oprave upovedomí kontrolovaný subjekt. Ak inšpektor práce nezistí porušenie povinností kontrolovaného subjektu, bude postupovať obdobne ako v súčasnosti, teda nevypracuje protokol, ale len záznam o výsledku inšpekcie.

Záznam o výsledku inšpekcie vypracuje inšpektor aj v prípade, ak mu nebude umožnené vykonať inšpekciu práce. Protokol o výsledku inšpekcie práce inšpektor práce doručí kontrolovanému subjektu a pri vyšetrovaní vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania aj zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz, u ktorého vznikla choroba z povolania alebo ktorý je ohrozený chorobou z povolania. Ak zamestnanec zomrel, jedno vyhotovenie protokolu inšpektorát práce doručí blízkej osobe zamestnanca, ak o to písomne požiada. Všetky písomnosti dôležité na výkon inšpekcie práce podľa nového znenia ustanovenia § 21 ods. 2 sa budú doručovať zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi do vlastných rúk, pričom na doručovanie sa bude vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Uvedené ustanovenie by malo vyriešiť problémy s doručovaním písomností, ak adresát písomnosť neprevezme.

Vypustením ustanovenia ods. 3 § 16 zo zákona o inšpekcii práce zanikne povinnosť zamestnávateľa v určitých odvetviach, napr. výroba potravín, tlač a služby súvisiace s tlačou, výstavba budov, písomne hlásiť inšpektorátu práce začatie prevádzky, zmeny činnosti a skončenie prevádzky.

Novela tiež zavádza povinné ukladanie pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení nedostatkov. Podľa nového znenia ustanovenia § 19 bude inšpektorát práce povinný uložiť pokutu za (1) porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vo výške od 2.000 Eur do 200.000 Eur, (2) vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak je na vykonávanie činnosti potrebné, vo výške od 300 Eur do 33.000 Eur, (3) závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) vo výške od 1.000 Eur do 200.000 Eur a (4) nesplnenie povinnosti uloženej opatrením podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) vo výške od 300 Eur do 100.000 Eur.

Za závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) sa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 bude považovať (1) nedodržanie podmienok ustanovených pre pracovný čas a dobu odpočinku pri výkone prác zaradených orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, (2) nedodržanie podmienok ustanovených pre prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, mladistvých zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím, (3) nezabezpečenie ochranného zariadenia alebo bezpečnostného zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo nezabezpečenie fungovania tohto ochranného zariadenia alebo bezpečnostného zariadenia, (4) neprijatie opatrení v priestoroch podľa osobitného predpisu na vylúčenie ohrozenia života a zdravia zamestnancov, nevykonanie nevyhnutných opatrení v týchto priestoroch na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia zamestnancov alebo umožnenie prístupu do týchto priestorov zamestnancom, ktorí nie sú riadne a preukázateľne oboznámení, nemajú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a (5) neposkytnutie potrebných účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo ich neudržiavanie vo funkčnom stave. V súvislosti so zavedením obligatórneho ukladania pokút sa výška fakultatívneho ukladania pokuty podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zníži zo súčasných 33.000 Eur na 1.000 Eur a podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. c) sa výška pokuty vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom zníži zo súčasného trojnásobku až dvadsaťnásobku priemerného mesačného zárobku na štvornásobok.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....