Podnikatelia

Novela zákona o inšpekcii práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2007

Odo dňa 1. septembra nadobudol účinnosť zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. O zmenách právnych predpisov, ktoré boli vykonané zákonom č. 309/2007 Z. z., Vám prinášame ďalšie informácie nadväzujúce na augustové vydanie nášho bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Odo dňa 1. septembra nadobudol účinnosť zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ďalším zákonom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 309/2007 Z. z., je zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o inšpekcii práce“).

Do znenia zákona o inšpekcii práce vniesol zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej v texte len „novela zákona o inšpekcii práce“) oprávnenie inšpektorátu práce podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania živnosti, ak zamestnávateľ pri prevádzkovaní živnosti závažne porušuje právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo zákon o inšpekcii práce. Závažným porušením právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i zákona o inšpekcii práce na účely zrušenia živnostenského oprávnenia alebo pozastavenia prevádzkovania živnosti je, ak zamestnávateľ pri prevádzkovaní živnosti (1) nezabezpečí ochranné zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo fungovanie týchto ochranných zariadení, (2) ak v priestoroch podľa osobitného predpisu (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007 Z. z.) neprijme opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia zamestnancov, nevykoná nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia zamestnancov, alebo umožní prístup zamestnancom, ktorí nie sú riadne a preukázateľne oboznámení, nemajú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, (3) neposkytne zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky, alebo ich neudržiava vo funkčnom stave, (4) nedodrží zákaz orgánu inšpekcie práce, alebo (5) opakovane neumožní inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce vstup do svojich priestorov a na svoje pracoviská. Podanie podnetu inšpektorátom práce sa prípadoch porušení uvedených vyššie pod označením 1, 4 a 5 týkajú aj fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Na základe novely zákona o inšpekcii práce je inšpektorát práce povinný bezodkladne preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu (§ 149 Zákonníka práce) a ďalej má povinnosť zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, za podmienok ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007 Z. z.).

Novela zákona o inšpekcii práce ďalej stanovila, že inšpektorát práce rozhoduje o zavedení noriem spotreby práce a ich zmenách u zamestnávateľa, pokiaľ nedošlo k dohode podľa osobitného predpisu (§ 133 ods. 3 Zákonníka práce).V právnej úprave sankcií novela zákona o inšpekcii práce taktiež priniesla zmenu, v zmysle ktorej je inšpektorát práce oprávnený uložiť pokutu vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom, ktorí svojím zavinením porušili povinnosti, záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv, dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce, a to až do štvornásobku (teda už nie trojnásobku) ich priemerného mesačného zárobku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....