Služby

Novela zákona o integrovanom záchrannom systéme

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2023

Zmenami si po novom prechádza aj oblasť integrovaného záchranného systému, a to najmä v reakcii na zistenia analýzy doterajšieho stavu, ktorá bola vypracovaná v rámci Koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027 a potreby prispôsobenia legislatívneho prostredia na implementáciu rozvojových a reformných opatrení vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Dňa 02. februára 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IZS“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o IZS priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o IZS.

  • Jednotné európske číslo tiesňového volania

Prvou výraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona o IZS prináša je nové znenie ustanovenia § 6 zákona o IZS, upravujúce jednotné európske číslo tiesňového volania 112.

„Na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v tiesni prostredníctvom tiesňovej komunikácie je zriadené vo verejnej telekomunikačnej sieti jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Prevádzku jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 zabezpečuje podnik, ktorý prevádzkuje verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú službu založenú na číslach, prostredníctvom ktorej môžu koncoví užívatelia uskutočňovať volania na čísla z národného číslovacieho plánu alebo medzinárodného číslovacieho plánu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 6 zákona o IZS).

Najvýraznejšou zmenou, ktorá sa zákona o IZS dotkla je doplnenie nových ustanovení § 16a až § 16i zákona o IZS, upravujúce (A) odbornú spôsobilosť štátneho zamestnanca (ustanovenie § 16a zákona o IZS), (B) akreditáciu na úseku integrovaného záchranného systému (ustanovenie § 16b zákona o IZS), (C) podmienky udelenia akreditácie (ustanovenie § 16c zákona o IZS), (D) žiadosť o udelenie akreditácie (ustanovenie § 16d zákona o IZS), (E) konanie o udelení akreditácie (ustanovenie § 16e zákona o IZS), (F) rozhodnutie o udelení akreditácie (ustanovenie § 16f zákona o IZS), (G) povinnosti akreditovaného subjektu (ustanovenie § 16g zákona o IZS), (H) kontrolu plnenia podmienok akreditácie a povinností akreditovaných subjektov (ustanovenie § 16h zákona o IZS) a (I) zánik a zrušenie akreditácie (ustanovenie § 16i zákona o IZS).

„Štátny zamestnanec zaradený na okresnom úrade na koordinačnom stredisku (ďalej len „operátor koordinačného strediska“) musí mať odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona o IZS. Odborná spôsobilosť operátora koordinačného strediska je osobitným kvalifikačným predpokladom podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 16a ods. 1 zákona o IZS). „Odborná spôsobilosť operátora koordinačného strediska je súhrn odborných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti koordinačného strediska podľa tohto zákona o IZS“ (ustanovenie § 16a ods. 2 zákona o IZS).

„Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) až f) zákona o IZS v rozsahu najmenej 60 hodín a úspešným vykonaním odbornej skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky. Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ (ustanovenie § 16a ods. 3 zákona o IZS). „Odbornú skúšku musí operátor koordinačného strediska vykonať do šiestich mesiacov od nástupu do funkcie“ (ustanovenie § 16a ods. 4 zákona o IZS). „Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky predkladá operátor koordinačného strediska ministerstvu a obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis uchádzača“ (ustanovenie § 16a ods. 5 zákona o IZS).

„Odbornou skúškou sa posudzujú odborné vedomosti a praktické zručnosti operátora koordinačného strediska. Odborná skúška pozostáva z písomnej časti a z praktickej časti. Každá časť odbornej skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Operátor koordinačného strediska je hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak dosiahol v každej časti odbornej skúšky najmenej 75 % úspešnosť. Na úspešné absolvovanie odbornej skúšky je potrebné, aby bol operátor koordinačného strediska v obidvoch častiach hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“. Ak operátor koordinačného strediska na odbornej skúške neuspeje, môže vykonať opakovanú odbornú skúšku najneskôr do jedného mesiaca, odkedy na odbornej skúške neuspel; ustanovenie § 16a ods. 5 zákona o IZS sa použije primerane. Odbornú skúšku možno opakovať len raz“ (ustanovenie § 16a ods. 6 zákona o IZS).

„Operátorovi koordinačného strediska, ktorý úspešne vykonal odbornú skúšku, vydá ministerstvo osvedčenie o odbornej spôsobilosti operátora koordinačného strediska (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie obsahuje (A) meno, priezvisko a akademický titul, (B) dátum narodenia, (C) dátum vykonania skúšky, (D) evidenčné číslo osvedčenia, (E) dátum vydania osvedčenia, (F) odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, (G) meno, priezvisko, akademický titul a podpis predsedu skúšobnej komisie“ (ustanovenie § 16a ods. 7 zákona o IZS).

„Operátor koordinačného strediska je povinný každých päť rokov od vykonania odbornej skúšky zúčastniť sa odbornej prípravy podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) až f) zákona o IZS a po jej skončení absolvovať odbornú skúšku; ak neuspeje na opakovanej odbornej skúške, stratí odbornú spôsobilosť. Operátor koordinačného strediska, ktorý stratí odbornú spôsobilosť, je povinný bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu“ (ustanovenie § 16a ods. 8 zákona o IZS).

„Akreditácia na úseku integrovaného záchranného systému (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti vykonávať činnosť ostatnej záchrannej zložky integrovaného záchranného systému podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o IZS“ (ustanovenie § 16b ods. 1 zákona o IZS). „Akreditácia je podmienkou pre získanie dotácie podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 16b ods. 2 zákona o IZS). „Akreditácia je podmienkou pre zaradenie medzi ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému podľa ustanovenie § 9 ods. 1 písm. i) zákona o IZS“ (ustanovenie § 16b ods. 3 zákona o IZS).

„Podmienkou udelenia akreditácie je, že právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia (ďalej len „žiadateľ“), (A) aktívne vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci v tiesni pri ochrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia najmenej jeden rok pred podaním žiadosti, (B) má materiálno – technické vybavenie potrebné na vykonávanie činností na úseku integrovaného záchranného systému, (C) má personálne zabezpečenie s odbornou spôsobilosťou v rozsahu vykonávaných činností, (D) má zavedený systém školenia a odbornej prípravy personálu, (E) má vybavenie personálu osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác, (F) je schopný vykonať výjazd na miesto zásahu do dvoch hodín od vyzvania na zásah koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania“ (ustanovenie § 16c zákona o IZS).

„Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje (A) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov žiadateľa, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu a obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, (B) charakteristiku činnosti žiadateľa, (C) opis poskytovaných činností pre potreby integrovaného záchranného systému a zásahový obvod, (D) kontaktné údaje pre prípad vyzvania na zásah“ (ustanovenie § 16d ods. 1 zákona o IZS). „Prílohou k žiadosti o udelenie akreditácie sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok uvedených v ustanovení § 16c zákona o IZS“ (ustanovenie § 16d ods. 2 zákona o IZS).

„Konanie o udelení akreditácie začína dňom doručenia úplnej písomnej žiadosti podľa ustanovenie § 16d zákona o IZS ministerstvu“ (ustanovenie § 16e ods. 1 zákona o IZS). „O udelení akreditácie rozhoduje ministerstvo“ (ustanovenie § 16e ods. 2 zákona o IZS). „Ak žiadateľ spĺňa podmienky na udelenie akreditácie ustanovené týmto zákonom, ministerstvo vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, inak žiadosť o udelenie akreditácie zamietne“ (ustanovenie § 16e ods. 3 zákona o IZS).

„Rozhodnutie o udelení akreditácie okrem všeobecných náležitostí obsahuje (A) označenie akreditovaného subjektu v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 16d ods. 1 písm. a) zákona o IZS a (B) obdobie platnosti akreditácie“ (ustanovenie § 16f ods. 1 zákona o IZS). „Doba platnosti akreditácie je päť rokov“ (ustanovenie § 16f ods. 2 zákona o IZS). „Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie sa nemožno odvolať“ (ustanovenie § 16f ods. 3 zákona o IZS).

„Ministerstvo zriaďuje Akreditačnú komisiu na úseku integrovaného záchranného systému (ďalej len „akreditačná komisia“) ako svoj poradný orgán. Akreditačná komisia má najmenej siedmich členov, z toho piatich zástupcov ministerstva a najmenej dvoch odborníkov pôsobiacich v oblasti činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktorých vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky. Člen akreditačnej komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť v žiadnom právnom vzťahu ku žiadateľovi, ani byť zaujatý voči žiadateľovi. Člen akreditačnej komisie preukazuje splnenie podmienok podľa tretej vety čestným vyhlásením. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti o udelenie akreditácie a na základe splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 16c zákona o IZS odporúča ministerstvu vydať rozhodnutie o udelení akreditácie alebo žiadosť zamietnuť“ (ustanovenie § 16f ods. 4 zákona o IZS).

„Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo“ (ustanovenie § 16f ods. 5 zákona o IZS). „Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu“ (ustanovenie § 16f ods. 6 zákona o IZS).

„Akreditovaný subjekt je povinný počas platnosti akreditácie spĺňať podmienky pre udelenie akreditácie podľa ustanovenia § 16c zákona o IZS. Akreditovaný subjekt je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zmeny rozhodujúcich skutočností pre udelenie akreditácie podľa ustanovenia § 16c zákona o IZS a zmeny údajov podľa ustanovenia § 16d zákona o IZS“ (ustanovenie § 16g zákona o IZS).

„Ministerstvo kontroluje plnenie podmienok akreditácie u akreditovaných subjektov a plnenie ich povinností podľa tohto zákona o IZS; na kontrolu sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti“ (ustanovenie § 16h ods. 1 zákona o IZS). „Ministerstvo je oprávnené uložiť akreditovanému subjektu opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole. Akreditovaný subjekt je povinný splniť uložené opatrenia v určenej lehote“ (ustanovenie § 16h ods. 2 zákona o IZS). „Ministerstvo prijíma a vybavuje sťažnosti na postup akreditovaných subjektov; na prijímanie a vybavovanie sťažností sa vzťahuje osobitný predpis“ (ustanovenie § 16h ods. 3 zákona o IZS).

„Akreditácia zaniká (A) uplynutím doby, na ktorú bola akreditácia vydaná, (B) dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie, (C) zánikom právnickej osoby, ktorej bola akreditácia udelená alebo (D) smrťou fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej bola akreditácia udelená“ (ustanovenie § 16i zákona o IZS).

„Ministerstvo zruší akreditáciu, ak akreditovaný subjekt (A) prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v ustanovení § 16c zákona o IZS, (B) opakovane poruší povinnosť podľa ustanovenia § 16g zákona o IZS, (C) nesplní v určenej lehote opatrenia uložené ministerstvom na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole podľa ustanovenia § 16h zákona o IZS“ (ustanovenie § 16i ods. 2 zákona o IZS). „O zrušení akreditácie podľa ustanovenia § 16i ods. 2 zákona o IZS rozhoduje ministerstvo na návrh akreditačnej komisie“ (ustanovenie § 16i ods. 3 zákona o IZS).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňa 01. apríla 2023 a čiastočne (B) dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 11.04.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....