Podnikatelia

Novela zákona o investičnej pomoci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2015

Novelizovaná podoba zákona o investičnej pomoci zosúlaďuje jeho doterajšie znenie s nariadením Európskej komisie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Viac sa o zmenách dočítate v našom článku.

V Národnej rade SR došlo dňa 17.03.2015 k schváleniu novely zákona č. 567/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“). Zefektívňuje sa proces schvaľovania investičnej pomoci, a to jednak zavedením oprávnenia začatia prác na investičnom zámere už podaním investičného zámeru bez povinnosti vydávania potvrdenia o splnení podmienok a jednak skrátením jednotlivých lehôt konania o schválení poskytnutia investičnej pomoci za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky, ako uvádza dôvodová správa.

V zmysle ust. § 1 odsek 3 sa vymedzuje všeobecným ustanovením, že investičnú pomoc podľa tohto zákona možno poskytnúť, ak osobitný predpis neustanovuje inak, pôsobnosť zákona o investičnej pomoci v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti regionálnej investičnej pomoci.

Zákon je schémou štátnej pomoci a investičná pomoc poskytovaná na základe schémy štátnej pomoci je oslobodená od notifikačnej povinnosti za účelom posúdenia zlučiteľnosti navrhovanej pomoci s vnútorným trhom, pričom nariadenie Európskej komisie č. 651/2014 je základným právnym predpisom upravujúcim práve pravidlá skupinových výnimiek oslobodených od notifikačnej povinnosti, a to nielen v oblasti investičnej pomoci.

Ide v tomto smere o články 1 ods. 2 až 5 a článok 13 nariadenia Európskej komisie č. 651/2014.

Ďalšou zmenou, ktorú novela priniesla, je úprava náležitostí zmluvy o poskytnutí dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Podľa doplneného odseku 3 do ust. § 2 zákona o investičnej pomoci musí pri poskytnutí investičnej pomoci zmluva obsahovať (1) identifikačné údaje zmluvných strán, (2) číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, (3) intenzitu a výšku investičnej pomoci, (4) termín a spôsob poskytnutia investičnej pomoci, (5) názov investičného zámeru, (6) výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru, (7) výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru a (8) obdobie, za ktoré sa investičná pomoc poskytuje.

Spresňuje sa definícia investičného zámeru. Po novom je v zmysle § 3 písm. a) prvého bodu investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby existujúceho podniku na nové výrobky, ktoré sa predtým v podniku nevyrábali alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby.

Pripomeňme si, že v zmysle novelou nezmeneného druhého až štvrtého bodu predmetného ustanovenia je investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového (2) technologického centra alebo rozšírenie existujúceho technologického centra, (3) centra strategických služieb alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb alebo (4) komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu.

V definícií pojmov došlo ďalej ku zmene právnej úpravy súvisiacej s podmienkou vytvorenia minimálneho počtu vytvorených nových pracovných miest pri investičnom zámere pre technologické centrá. Podľa ust. § 3 písm. m) vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Počet zamestnancov znamená počet voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia.

Zmenami v ust. § 4 ods. 6 sa upravuje podmienka minimálneho počtu nových pracovných miest pre investičný zámer týkajúci sa technologických centier (po novom 30 nových pracovných miest), nakoľko podľa dôvodovej správy z aplikačnej praxe vyplynulo, že technologické centrá si vyžadujú skôr značnú investíciu do obstarania majetku a realizácia technologického centra má vysokú pridanú hodnotu na hospodárstvo SR aj v prípade vytvorenia nižšieho počtu pracovných miest ako je všeobecná podmienka minimálneho vytvorenia nových pracovných miest.

Zmenou v ust. § 9 odsek 2 sa mení a dopĺňa predloženie príloh k investičnému zámeru. Ide o doplnenie formuláru investičnej pomoci, na ktorý sa odkazuje v § 18 ods. 2 a ktorého vzor ustanovuje všeobecne záväzný predpis. Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.

Ďalej ide o doplnenie záväzného vyhlásenia v súvislosti s nepremiestňovaním ukončenej činnosti, vyplývajúci z ustanovení nariadenia Európskej komisie č. 651/2014.

K investičnému zámeru sa tiež prikladajú doklady preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľom môže byť aj zahraničná osoba, zahraničná osoba túto povinnosť nebude mať, nakoľko podstatným faktorom je, že prijímateľ pomoci nie je daňovým dlžníkom ani dlžníkom na sociálnom alebo zdravotnom poistení.

Parciálne zmeny právnej úpravy v ust. § 10 až 12 sa týkajú zefektívnenia konania o poskytnutie investičnej pomoci a ide predovšetkým o skrátenie lehôt. Zároveň sa odstraňuje povinnosť vydávať potvrdenie o splnení podmienok, na ktoré bola doposiaľ naviazaná oprávnenosť vynakladania oprávnených nákladov. Žiadateľ je oprávnený začať práce na investičnom zámere už podaním investičného zámeru, čo je v súlade s nariadením Európskej komisie č. 651/2014, pričom súčasná právna úprava bola sprísnením a v dôsledku toho v porovnaní s inými štátmi menej konkurencieschopná.

Ustanovenie § 10 sa týka posudzovania investičného zámeru. Podľa odseku 5 predmetného ustanovenia posudok obsahuje odborné zhodnotenie investičného zámeru vrátane jeho povinných príloh, analýzu finančnej výkonnosti a regionálneho prínosu investičného zámeru. V posudku sa zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov a investícia bude mať významný regionálny prínos, ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 20 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci, v ktorom uvedie intenzitu investičnej pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Na účely poskytovania investičnej pomoci ministerstvo hospodárstva podľa § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky podľa okresov. Ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci.

Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 15 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu hospodárstva alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí.

Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov alebo investícia nebude mať významný regionálny prínos, ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

V súvislosti so zrýchlením procesu schvaľovania investičnej pomoci sa v ust. § 11 upravujúceho inštitút ponuky investičného zámeru v ods. 1 mení lehota na vypracovanie ponuky. Ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, na základe súhlasných stanovísk poskytovateľov investičnej pomoci vypracuje do 10 dní ponuku investičnej pomoci.

Taktiež v súvislosti so zrýchlením procesu schvaľovania investičnej pomoci sa v ust. § 12 upravujúceho inštitút samotnej žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci v ods. 1 mení lehota na žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci. Žiadateľ môže do 10 dní od doručenia ponuky podľa § 11 požiadať ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, o poskytnutie investičnej pomoci.

Pripomeňme si, čo je prílohou žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci. Podľa ust. § 12 odsek 3 je prílohou žiadosti (1) záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere podľa § 9 ods. 1 a 2, (2) záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi, (3) doklad, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad, že prijímateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, (4) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad o tom, že voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní, (5) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti, (6) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a (7) záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a že najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere, alebo pri veľkom investičnom projekte najneskôr do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere.

Ustanovenie § 13 upravujúce rozhodnutie o schválení investičnej pomoci sa dopĺňa odsekom 8, podľa ktorého je dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaného podľa odseku 3 alebo odseku 5 tohto ustanovenia. Podľa dôvodovej správy sa deň poskytnutia stotožňuje s dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení za účelom predchádzania pochybnostiam v datovaní.

Pokiaľ ide o povinnosti prijímateľa investičnej pomoci upravené v ust. § 15, zmeny sa dotkli odseku 9, podľa ktorého po novom prijímateľ nie je oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré (1) ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru, a to najmä zmeny smerujúce k nevynaloženiu plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo (2) smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestneniu podnikateľskej činnosti do iného okresu.

Uvedené znamená, že popri odchýlke do 15 % nevynaloženia plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie majetku sa zavádza odchýlka do 10% nevytvorenia plánovaného počtu nových pracovných miest, a to z dôvodu vysokého stupňa premenlivosti celkovej ekonomickej situácie.

Vzhľadom na početné aplikačné problémy súvisiace s posudzovaním pojmu „zásadná zmena vlastníckej štruktúry“, spresňuje sa význam tzv. zakázanej zmeny súvisiacej so zmenou vlastníckej štruktúry u prijímateľa pomoci. Novelizovaným ust. § 15 ods. 9 písm. a) a vypustením terminológie „pracovných miest, zásadnej zmene jeho vlastníckej štruktúry“ sa podľa dôvodovej správy predchádza obmedzovaniu zmien vlastníckych štruktúr, ktoré neohrozujú hospodársku súťaž a predstavujú vnútroskupinové reštrukturalizácie.

Novelizovaný zákon o investičnej pomoci nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 2015.

Investičná pomoc schválená do 31. marca 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2015 ministerstvo hospodárstva na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015. Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....