Podnikatelia

Novela zákona o investičnej pomoci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2011

Novela zaviedla zmeny, od ktorých sa očakáva zvýšenie objemu investícií na území Slovenskej republiky. Znížila minimálne výšky investícií potrebných na získanie investičnej pomoci na polovicu a predĺžila nárok na daňové úľavy pre prijímateľov investičnej pomoci na 10 rokov.

Zákon č. 231/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý novelizoval zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“), nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2011. Novelou bolo poskytovanie investičnej pomoci zjednodušené a sprístupnené väčšiemu okruhu subjektov, a to najmä predĺžením nároku na daňovú úľavu a znížením výšky povinných investícií. Novela v súlade s čl. 1 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) explicitne novým ods. 3 v § 1 zakotvila, že zákon o investičnej pomoci sa nevzťahuje na podnikateľa v ťažkostiach ani na podnikateľa, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Novela tiež doplnením úvodnej vety ust. § 4 ods. 1 vymedzila, že poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe sa nevzťahuje na odvetvia a činnosti podľa čl. 1 ods. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, napr. na rybné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, ťažobný priemysel a pod. Okruh poskytovateľov investičnej pomoci bol po novom rozšírený o Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“), ak sa jedná o oblasť cestovného ruchu.

Novelizovanými ustanoveniami § 4 až 7 zákona o investičnej pomoci sa znížila povinná minimálna výška investičného majetku, ktorý musí žiadateľ obstarať, aby mu mohla byť poskytnutá investičná pomoc. Uvedeným znížením sa poskytovanie investičných stimulov rozšíri na väčší počet subjektov. Do investičného majetku je po novom možné započítať aj také nové strojné a technologické zariadenia, ktoré sú obstarané za trhovú cenu od majetkovo a personálne prepojených spoločností.

Pre poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe sa výška obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku znížila z pôvodných 26,56 milióna Eur na 14 miliónov Eur, z toho najmenej 7 miliónov Eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej alebo fyzickej osoby. V okresoch so zvýšenou nezamestnanosťou sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila z pôvodných 13,28 milióna Eur na 7 miliónov Eur, vlastným imaním musí byť krytých najmenej 3,5 milióna Eur a nové výrobné a technologické zariadenia musia byť po novom obstarané vo výške najmenej 50% z celkovej hodnoty obstaraného investičného majetku. V okresoch s nezamestnanosťou o polovicu vyššou ako je miera nezamestnanosti v Slovenskej republike sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila z pôvodných 6,64 milióna Eur na 3,5 milióna Eur, vlastným imaním musí byť krytých najmenej 1,7 milióna Eur, nové výrobné a technologické zariadenia musia byť obstarané v minimálnej výške 40% z celkovej hodnoty obstaraného investičného majetku. Ak je investičný zámer realizovaný malým alebo stredným podnikom, uvedené sumy sa podľa nového ods. 4 v § 4 znížia na polovicu.

Obdobne sú podmienky nastavené aj pre poskytovanie investičnej pomoci pre technologické centrá, centrá strategických služieb a pre cestovný ruch. Pre poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá je po novom potrebné obstaranie investičného majetku najmenej vo výške 500 tisíc Eur oproti doterajším 1,33 milióna Eur a pre centrá strategických služieb sa podmienka znížila z doterajších 1,16 miliónov Eur na 400 tisíc Eur.

Pre investíciu v cestovnom ruchu sa podmienka zaobstarania investičného majetku znížila zo 16,60 milióna Eur na 10 miliónov Eur, z toho najmenej 5 miliónov Eur musí byť krytých vlastným imaním investora. V okresoch so zvýšenou nezamestnanosťou sa suma znížila z pôvodných 8,30 milióna Eur na 5 miliónov Eur, vlastným imaním musí byť krytých najmenej 2,5 milióna Eur a nové výrobné a technologické zariadenia musia predstavovať najmenej 20% z obstaraného investičného majetku. V okresoch s nezamestnanosťou o polovicu vyššou, ako je miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, sa suma na obstaranie majetku znížila z pôvodných 3,32 milióna Eur na 3 milióny Eur, vlastným imaním musí byť krytých najmenej 1,5 milióna Eur, nové výrobné a technologické zariadenia musia byť obstarané vo výške najmenej 20% z celkovej hodnoty obstarného investičného majetku.

Zmeny nastali aj v procese schvaľovania investičnej pomoci. Po novom je žiadateľ povinný k investičnému zámeru priložiť okrem doterajších dokumentov aj čestné prehlásenie, že nezačne stavebné práce, neobjedná strojové a technologické zariadenie a dlhodobý nehmotný majetok pred dňom vydania potvrdenia o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. Žiadateľ je tiež povinný doložiť doklad, ktorým preukáže splnenie motivačného účinku investičnej pomoci podľa čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) následne posúdi úplnosť investičného zámeru a do 30 dní požiada o vypracovanie odborného posudku.

Ak má žiadateľ predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak sa jedná o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 10 dní od doručenia odborného posudku vydá žiadateľovi písomné potvrdenie, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a do 30 dní vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci. Žiadateľ bude môcť začať prácu na investičnom zámere až po doručení uvedeného písomného potvrdenia, ak začne prácu skôr, investičná pomoc mu nebude poskytnutá.

Počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci prijímateľ investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) nebude podľa doplneného ustanovenia § 15 ods. 9 môcť v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré (1) ovplyvňujú povahu investičného zámeru, podmienky realizácie investičného zámeru alebo by znamenali porušenie hospodárskej súťaže, alebo (2) vyplývajú z predčasného ukončenia podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestnenia podnikateľskej činnosti do iného okresu. Prijímateľ tiež bude podľa nového ustanovenia § 15 ods. 8 povinný informovať ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy o zmenách týkajúcich sa investičného zámeru alebo investičnej pomoci. O uvedených zmenách bude povinný bezodkladne informovať počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer. Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak sa jedná o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, posúdi oznámenú zmenu a vydá rozhodnutie o schválení zmeny, ak zmena nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, alebo vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. V uvedenom prípade bude prijímateľ povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť.

Prijímateľ je po novom povinný ministerstvu hospodárstva alebo ministerstvu dopravy predkladať správy, a to (1) každoročne do konca januára správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok, (2) do troch mesiacov po skončení investičného zámeru záverečnú hodnotiacu správu a (3) každoročne do konca januára počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, najmenej však počas uplatňovania daňovej úľavy, ročnú správu o využívaní investície.

Prijímateľ je po novom povinný začať obstarávať investičný majetok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci oproti pôvodným 24 mesiacom a pri veľkom investičnom projekte je povinný začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do 5 rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Veľký investičný projekt je upravený ustanovením čl. 2 bod 12 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 ako investícia do kapitálových aktív s oprávnenými výdavkami nad 50 miliónov Eur, vypočítanými na základe cien a výmenných kurzov platných v čase poskytnutia pomoci. 

Zmena nastala aj vo výkone kontroly. Ministerstvo dopravy sa stalo novým kontrolným orgánom vo veci investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. Kontrolu dodržiavania podmienok a povinností pri veľkých investičných projektoch musí kontrolný orgán po novom vykonať najneskôr po uplynutí 5 rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci.

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. júla 2011 ministerstvo na základe oznámenia o zmene týkajúcej sa investičného zámeru alebo investičnej pomoci, ak bude oznámenie predložené v lehote do ukončenia investičného zámeru, posúdi podľa novelizovaného zákona o investičnej pomoci. Konania začaté a neukončené pred 1. augustom 2011 sa dokončia podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....