Verejná správa

Novela zákona o jednorázových mimoriadnych opatreniach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2022

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach sa dotýka oblasti výstavby diaľničnej siete. Ambíciou novely je práve zefektívnenie a optimalizácia procesov pri výstavbe siete dialníc.

Dňa 10. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dialníc a ciest pre motorové vozidla v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach“).

Cieľ novely

Cieľom novely je zefektívnenie a optimalizácia procesov pri výstavbe diaľničnej siete ako dôležitého determinantu sociálno-ekonomického rozvoja krajiny. Za týmto účelom novela prináša opatrenia smerujúce k akcelerácii jednotlivých procesov a zefektívneniu a zjednodušeniu niektorých konaní týkajúcich sa výstavby diaľnic tak, aby sa zabezpečil náležitý a včasný prínos plánovaných spoločenských benefitov výstavby diaľničnej siete.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach priniesla, je vypustenie ustanovenia § 4 ods. 7 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach („Lehota na začatie stavby diaľnice na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo a ktorý je predmetom vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, počas trvania vyvlastňovacieho konania neplynie.“).

Ďalšou zmenou v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach je doplnenie ustanovení

§ 4 ods. 8 až 12 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach.

„Odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť, ak stavebník pred vydaním stavebného povolenia preukázal, že má vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo podal návrh na vyvlastnenie takého pozemku podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení alebo má priznanú predbežnú držbu takého pozemku podľa tohto zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach alebo má vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ktorá má byť asanovaná“ (ustanovenie § 4 ods. 8 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

„Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou diaľnice nezačalo do piatich rokov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti stavebného povolenia. Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka predĺžiť platnosť stavebného povolenia  najviac o päť rokov. Lehota na začatie stavby diaľnice na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo a ktorý je predmetom vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, počas trvania vyvlastňovacieho konania neplynie“ (ustanovenie § 4 ods. 9 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

„Ak pri stavbe diaľnice je realizované vedenie elektronickej komunikačnej siete, elektrické, vodovodné, kanalizačné a iné vedenie ako vyvolaná úprava, vzniká vo verejnom záujme na účely tohto zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach k pozemkom dotknutým realizáciou tohto vedenia v rozsahu podľa geometrického plánu právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníka vedenia elektronickej komunikačnej siete, elektrického, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na predčasné užívanie alebo kolaudačného rozhodnutia pre toto vedenie podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je povinný podať stavebník. Prílohou návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je úradne overený geometrický plán, právoplatné povolenie na predčasné užívanie alebo kolaudačné rozhodnutie a súhlas budúceho vlastníka siete. Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú  náhradu, ktorá sa poskytne jednorazovo, stanovenú na základe znaleckého posudku; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia vecného bremena stavebníkom. Primeranú náhradu uhradí vlastníkovi nehnuteľnosti stavebník. Nárok na primeranú náhradu možno uplatniť u stavebníka do dvoch rokov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena stavebníkom dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Stavebník je povinný najneskôr do troch mesiacov písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností“ (ustanovenie § 4 ods. 10 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

„Pri stavbe diaľnice sa kolaudačné konanie zlúči s konaním o zmene stavby pred dokončením vždy, pokiaľ sa skutočným realizovaním zmeny stavby podstatne nemení účel stavby diaľnice a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre stavbu diaľnice“ (ustanovenie § 4 ods. 11 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

„Stavebný úrad pokračuje v stavebnom konaní a konaní o zmene stavby pred dokončením aj v prípade, ak sa predmet stavebného konania alebo konania o zmene stavby pred dokončením stane navrhovanou činnosťou alebo zmenou navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom povoľovania. Stavebný úrad v takom prípade vydá rozhodnutie až po právoplatnosti povolenia pre navrhovanú činnosť alebo zmenu navrhovanej činnosti“ (ustanovenie § 4 ods. 12 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

Zmena nastáva aj lehote na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe. Po novom platí, že „vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie o predbežnej držbe do 7 dní po ústnom pojednávaní“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach). Pôvodná lehota 15 dní sa teda mení na 7 dňovú lehotu.

Novelou sa mení aj ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach (Ak vyvlastniteľ alebo osoba, ktorá je stavebníkom, alebo osoba, na ktorú boli prevedené alebo prešli práva a povinnosti zo stavebného povolenia vydaného pre stavbu diaľnice, nezačne uskutočňovať práce v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe do 6 mesiacov odo dňa jej nadobudnutia, alebo ak stavebné povolenie na stavbu diaľnice bolo zrušené alebo stratilo platnosť, vyvlastňovací orgán rozhodne na návrh vyvlastňovaného, že predbežnú držbu vyvlastňovanej nehnuteľnosti zrušuje. Odvolanie vyvlastniteľa proti rozhodnutiu o zrušení predbežnej držby nemá odkladný účinok. Po zrušení predbežnej držby je vyvlastniteľ povinný navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a odovzdať vyvlastňovanému; tým nie je dotknuté právo vyvlastňovaného na náhradu spôsobenej škody“). Zmena sa týka lehoty „do 6 mesiacov“, ktorá sa po novom nahrádza slovami „do jedného roka“.

Prechodné ustanovenia

Na záver novela prináša aj nové ustanovenie § 9c zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach („Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia“).

„Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach sa dokončia podľa tohto zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach“ (ustanovenie § 9c ods. 1 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

„Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa ustanovenia § 9c ods. 1 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach nastali pred účinnosťou tohto zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach, zostávajú zachované“ (ustanovenie § 9c ods. 2 zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....