Iné

Novela zákona o katastri nehnuteľností

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2010

Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 103/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Účelom prijatia novely bolo predovšetkým uľahčenie realizácie PPP projektov a spresnenie niektorých ustanovení katastrálneho zákona s prihliadnutím na požiadavky praxe.

Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 103/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Účelom prijatia novely bolo predovšetkým uľahčenie realizácie projektov verejno-súkromného partnerstva (public-private partnership, skrátene PPP) na výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií a spresnenie niektorých ustanovení katastrálneho zákona tak, aby vyhovovali požiadavkám aplikačnej praxe.

Novela predovšetkým doplnila znenie § 46 ods. 4 o možnosť zapísať vlastníka rozostavanej stavby nielen podľa údajov o stavebníkovi v stavebnom povolení, ale aj na základe inej listiny (napr. koncesnej listiny, zmluvy o dielo a pod.). Uvedená zmena reflektuje najmä potreby tzv. PPP projektov. Jedná sa o jednu z najpodstatnejších zmien katastrálneho zákona, keďže umožňuje preukázať vlastnícke právo k rozostavanej stavbe nielen stavebným povolením, ale napr. aj zmluvou o dielo uzavretou so zhotoviteľom alebo koncesnou zmluvou uzavretou medzi štátom ako vlastníkom stavby a súkromným partnerom v rámci projektov PPP. Ďalšou dôležitou zmenou je opätovné zavedenie možnosti vydania výpisov z listu vlastníctva s vyznačenou plombou, ktoré bolo umožnené doplnením ustanovenia § 69 ods. 4. Zrušenie vydávania listov vlastníctva s vyznačenou plombou bolo zrušené novelou katastrálneho zákona platnou odo dňa 1. septembra 2009.

Novelou sa do § 6 vložil nový odsek 2, ktorým sa z katastrálneho zákona vypustila povinnosť evidencie inžinierskych a drobných stavieb v katastri, nakoľko tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku. Úprava ust. § 8 ods. 3 a 4 zdôrazňuje skutočnosť, že pozemková a železničná kniha nie sú iba archívnym materiálom, keďže sú zdrojom informácií o právach k nehnuteľnostiam v prípade, ak uvedené právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva. Novelou sa tiež vypustila povinnosť štátnych orgánov a notárov zasielať správe katastra ocenenie nehnuteľnosti. Uvedená zmena bola vykonaná z dôvodu zrušenia dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, pre účely ktorej bola uvedená povinnosť pôvodne ustanovená.

Úpravou znenia § 22 ods. 3 sa spresnilo ustanovenie o miestnej príslušnosti v konaní o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ak je na konanie o návrhu na vklad do katastra príslušných viac správ katastra. Správa katastra, ktorá začala konať o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, upovedomí o začatí konania dotknuté správy katastra s tým, aby na liste vlastníctva vyznačili plombu o zmene práva. Po rozhodnutí o povolení vkladu zašle dotknutým správam katastra zmluvu spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na zápis do listu vlastníctva.

Náležitosti elektronického podania návrhu na zápis práva k nehnuteľnosti novela rozšírila zavedením povinnosti opatriť elektronicky podaný návrh zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou. Taktiež prílohy návrhu podané elektronicky musia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou; časovou pečiatkou nemusia byť opatrené len v prípade, ak sa v písomnom podaní nevyžaduje osvedčený podpis. Novelou sa tiež stanovilo, že oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad môžu urobiť iba účastníci konania, nakoľko žiadny osobitný zákon predmetné právo osobe inej ako účastníkovi konania nepriznáva.

Doplnením ustanovenia § 31b o odsek 2 sa zjednodušil postup pri späťvzatí návrhu účastníkov konania pri odvolaní. Uvedeným ustanovením sa upravilo, že proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať, ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že (1) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili, (2) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok, alebo (3) vo veci koná iná príslušná správa katastra. V prípade zastavenia konania podľa vyššie uvedeného bodu 1 sa rozhodnutie nevydáva, ale sa iba vyznačí v spise.

Doplnením znenia § 34 ods. 1 sa ustanovilo, že do katastra nehnuteľností sa zapisuje záznamom aj zmena poradia zápisov záložných práv na základe dohody veriteľov o zmene poradia záložných práv rozhodujúceho na ich uspokojenie. Týmto úkonom sa mení len poradie už vzniknutých záložných práv, pričom však nevzniká, nemení sa a nezaniká žiadne právo k nehnuteľnosti.

Zrušením ods. 3 v § 35 sa z katastrálneho zákona vypustila možnosť avizovať zaslanie verejnej listiny alebo inej listiny na zápis do katastra nehnuteľností prostredníctvom oznámenia podaného v elektronickej podobe na to určeného tlačiva. Novelou sa tiež doplnili náležitosti zmluvy alebo listiny, na základe ktorých sa má vykonať zápis do katastra nehnuteľností, a to o uvedenie druhu pozemku, či ide o parcelu registra „C“ alebo „E“ a o výmeru pozemku. Novela ustanovením znenia § 42 ods. 4 spresnila postup pri oprave chýb v písaní alebo počítaní alebo iných zrejmých nesprávnostiach, a to tak, že oprava sa vykoná dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia.

Podľa nového znenia katastrálneho zákona sa pri zisťovaní priebehu hraníc pozemkov stáva súčasťou komisie aj príslušný obvodný úrad. Doplnením ustanovenia § 70 ods. 2 sa zo záväzných údajov katastra vypustil druh pozemku evidovaného ako parcela registra „E“.

Tiež si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že o predchádzajúcej novele katastrálneho zákona sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 10/2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....