Podnikatelia

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2009

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám predstaví novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 priniesla novú úpravu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, okrem podmienok a procesu extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zakotvila aj zákonné výnimky z tejto extenzie, ale i ďalšie zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní, prípravu ktorých Vám dalo do pozornosti novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 564/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o kolektívnom vyjednávaní“ alebo len „novela“).

Novela do znenia zákona o kolektívnom vyjednávaní s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 zakotvila viaceré zmeny, a to predovšetkým (1) po novom upravila zákonné podmienky pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, (2) extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa po novele môže vzťahovať aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú združení v organizácii zamestnávateľov, mení sa rozsah rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, táto je záväzná pre všetkých zamestnávateľov v odvetví, ktorí sú označení rovnakým kódom odvetvia, akým je označená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, (3) zamestnávateľ, ktorý nie je združený v organizácii zamestnávateľov, má po novom možnosť pristúpiť ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ak s tým zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa súhlasia, (4) novela rieši aj záväznosť prípadných dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa ako aj (5) účinnosť extenzie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a (6) ustanovenia o rozširovaní záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zosúladila s vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 uvedená v jej prílohe, ktorá bola vydaná na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008.

Prípravu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní sme Vám podrobne priblížili ešte počas legislatívneho procesu v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, pričom predmetné vydanie bulletinu Vám prezentuje všetky úpravy vykonané novelou v zákone o kolektívnom vyjednávaní už v znení, v akom boli po zavŕšení legislatívneho procesu s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 zakotvené v zákone o kolektívnom vyjednávaní a publikované v Zbierke zákonov SR.


PREDCHÁDZAJÚCE TRI NOVELIZÁCIE

Dňa 1. novembra 2009 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá bola vykonaná prostredníctvom článku II zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (citovaný zákon označujeme ďalej v texte len „nový zákon o štátnej službe“).

Novelizácii zákona o kolektívnom vyjednávaní vykonanej článkom II nového zákona o štátnej službe predchádzala novelizácia zákona o kolektívnom vyjednávaní vykonaná článkom II zákona č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008.

Obsah a dôsledky týchto dvoch novelizácií zákona o kolektívnom vyjednávaní Vám spolu s ďalšími úpravami týkajúcimi sa oblasti kolektívneho vyjednávania detailne predstavilo novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Inštitútu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa okrem ostatnej novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, o ktorej sme sa už zmienili v úvode, týkala aj novelizácia vykonaná zákonom č. 328/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť odo dňa 1. septembra 2007 a na základe ktorého boli v zákone o kolektívnom vyjednávaní zakotvené významné a početné zmeny. S novelizáciou vykonanou zákonom č. 328/2007 Z. z. Vás podrobne zoznámilo predminuloročné septembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V tejto súvislosti je potrebné aj s odstupom času poznamenať, že do účinnosti novelizácie spomínanej vyššie, teda do účinnosti novelizácie vykonanej zákonom č. 328/2007 Z. z., obsahovalo ustanovenie § 7 ods. 1 a 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní právnu úpravu inštitútu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v znení identickom s právnou úpravou zakotvenou v českej právnej úprave, a to konkrétne v ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání (ďalej v texte len „český zákon“). Znenie § 7 českého zákona napadla skupina poslancov Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, na základe čoho bola úprava obsiahnutá v citovanom ustanovení českého zákona nálezom Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 11. júna 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02, vyhláseným pod č. 199/2003 Sb., zrušená z dôvodu jej protiústavnosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....