Podnikatelia

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2017

Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 20. júna 2017 novelu zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení, predmetom ktorej je najmä úprava záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo časti odvetvia.

Pred uvedením samotných zmien, ktoré novela zákona o kolektívnom vyjednávaní priniesla si v krátkosti pripomeňme, čo je kolektívnou zmluvouKolektívnou zmluvou sa upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívne zmluvy môžu uzatvárať príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie. Kolektívna zmluva je (1) podniková uzavretá medzi príslušným odborovým orgánom alebo príslušnými odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je aj služobný úrad, (2) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre väčší počet zamestnávateľov medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov, (3) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je štát, (4) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného predpisu, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov. Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany.

V zmysle novely je však kolektívna zmluva podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní záväzná tiež pre zamestnávateľa združeného v organizácii zamestnávateľov, (1) za ktorého bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a u ktorého pôsobí odborová organizácia združená v odborovej organizácii, ktorej vyšší odborový orgán kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoril, (2) ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností tohto zamestnávateľa na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, a ak pre tohto zamestnávateľa nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Novela v § 5 vypustila doterajší odsek 3.

Doterajšie ust. § 7 sa premenuje na Reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi (1) organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, a (2) vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom jej uzatvorenia; uvedená podmienka, že združené odborové organizácie boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom jej uzatvorenia, sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu oznámenia podľa § 9a ods. 1 pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) menej ako 24 mesiacov, alebo ak bolo doručené spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 9a ods. 1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorých spĺňa podmienky podľa skutočností uvedených v predošlom odseku.

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, (1) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, (2) od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie zverejnené po pätnástom dni príslušného kalendárneho mesiaca.

Podmienky reprezentatívnosti sa budú posudzovať pre odvetvie alebo pre časť odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená. Ak napríklad kolektívna zmluva vyššieho stupňa bude uzatvorená pre viacero odvetví, podmienky reprezentatívnosti môže spĺňať len v niektorých z nich a v týchto odvetviach bude reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Súčasťou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa odovzdanej na uloženie ministerstvu, má byť aj zoznam zamestnávateľov, ktorých zaväzuje. To sa bude (v zmysle § 9 ods. 1 druhej vety) vzťahovať aj na dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Novela do zákona o kolektívnom vyjednávaní vložila nové ust. § 9a a 9b.

Ustanovenie § 9a upravuje postup pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zverejnenie oznámenia o jej uzatvorení. Zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu ministerstvu písomne oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Oznámenie musí byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide o spoločné oznámenie, musí byť podpísané zmluvnými stranami na tej istej listine, a musí obsahovať (1) názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, (2) označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna, (3) doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu, ktorým je identifikačné číslo alebo evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b), a kópia podpísanej podnikovej kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2, ak nejde o spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Ak oznámenie podľa skutočností uvedených vyššie neobsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany na odstránenie nedostatkov oznámenia alebo na doplnenie oznámenia do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Ak zmluvná strana alebo zmluvné strany neodstránia nedostatky oznámenia alebo nedoplnia oznámenie v lehote podľa prvej vety, ministerstvo oznámenie odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany. Ministerstvo predmetné oznámenie odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, aj ak (1) do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva ku dňu doručenia tohto oznámenia menej ako šesť mesiacov, (2) v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) je reprezentatívna iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie podľa odseku 6 písm. a) alebo odseku 7 písm. b), a to počas jej účinnosti, najviac však počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 6 písm. a) alebo odseku 7 písm. b), (3) o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa oznámenej podľa odseku 1 rozhodol súd podľa § 9b ods. 5 písm. a), a to počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 7 písm. a).

Ak predmetné oznámenie podľa vyššie uvedených skutočností obsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo (1) bezodkladne zašle informáciu o tomto oznámení na zverejnenie v Obchodnom vestníku a zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle; zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia môže predložiť ministerstvu k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku svoje stanovisko, (2) overí, či oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia odborových zväzov majú právo v komisii založenej na tripartitnom princípe (ďalej len „komisia“), ktorú zriadi ministerstvo, vyjadriť svoje stanovisko k údajom uvedeným vo vyššie uvedenom oznámení, k stanovisku podľa odseku 3 písm. a) zákona a k údajom získaným podľa odseku 4 zákona. Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá ministerstvo.

Ak ministerstvo na základe údajov uvedených v oznámení a údajov získaných podľa odseku 4 zákona zistí, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa (1) je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, (2) nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku a oznámi túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

Doplnené ustanovenie § 9b v nadväznosti na ust. § 9a vymedzuje možnosť preskúmania oznámenia ministerstva (jeho obsahu, t.j. vo väzbe, či sú alebo nie sú splnené podmienky reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) súdom. Vymedzil sa okruh žalobcov, ktorí môžu žalovať ministerstvo podľa Správneho súdneho poriadku pokiaľ ide o otázku, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa je alebo nie je reprezentatívna. Žalobca v správnej žalobe podľa Správneho súdneho poriadku musí uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá bola v zbierke oznámená ako reprezentatívna nie je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou alebo naopak ak bolo oznámené, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je reprezentatívna, že je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa jej doručenia. Súd oznámenie ministerstva podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zruší, ak (1) kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. a) nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, (2) kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. b) je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Ako uvádza dôvodná správa, právna ochrana žalobcov však nemôže byť svojvoľná, tzn. že žalobca by svoje podanie mal podložiť aj reálnymi skutočnosťami, ktoré naznačujú, že zistené závery mali byť iné. Na konanie sa primerane aplikujú vybrané časti a ustanovenia Správneho súdneho poriadku.

Novelizovaný zákon o kolektívnom vyjednávaní nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2017.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....