Služby

Novela zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 06/2023

Za účelom spresnenia ustanovení zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, upravujúcich spracúvanie osobných údajov pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vychádzajúc z aplikačnej praxe bola prijatá novela zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Dňa 28. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 305/2023 Z. z (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mechanizme“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o mechanizme prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o mechanizme.

Prvou z noviniek, ktorú novela do zákona o mechanizme priniesla, je doplnenie nového ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o mechanizme.

„Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ, prijímateľ, partner a iná osoba pri vykonávaní mechanizmu alebo pri vykonávaní plánu obnovy uplatňujú princíp nediskriminácie, princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti, princíp primeranosti a zákaz konfliktu záujmov“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o mechanizme).

Novela sa dotkla aj pôsobnosti Vlády Slovenskej republiky, a to zmenou ustanovenia § 3 písm. e) zákona o mechanizme.

„Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v oblasti plánu obnovy najmä schvaľuje materiály súvisiace s realizáciou investícií a reforiem, plnením a dosahovaním míľnikov a cieľov alebo vykonávaním plánu obnovy, ak takéto schválenie vládou predpokladá dohoda“ (ustanovenie § 3 písm. e) zákona o mechanizme).

Obmenou si prešlo aj ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o mechanizme.

„Poskytovať prostriedky mechanizmu prijímateľovi prostredníctvom finančného nástroja alebo prostredníctvom finančného nástroja v kombinácii s nenávratným spôsobom môže vykonávateľ prostredníctvom (A) osoby vykonávajúcej finančné nástroje na základe zmluvy podľa ustanovenia § 19 zákona o mechanizme alebo (B) osoby vykonávajúcej finančné nástroje a finančného sprostredkovateľa na základe zmlúv podľa ustanovení § 19 a § 20 zákona o mechanizme“ (ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o mechanizme).

  • Vysporiadanie finančných vzťahov

Nového znenia sa dočkalo aj ustanovenie § 21 zákona o mechanizme, upravujúce vysporiadanie finančných vzťahov.

„Finančnou opravou je vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo viazanie rozpočtových prostriedkov podľa osobitného predpisu, ak sa zistí nezrovnalosť alebo iné porušenie pri poskytovaní alebo používaní prostriedkov mechanizmu“ (ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o mechanizme).

„Finančná oprava voči prijímateľovi, sprostredkovateľovi, osobe vykonávajúcej finančné nástroje alebo finančnému sprostredkovateľovi sa vykoná vrátením prostriedkov mechanizmu alebo ich časti“ (ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o mechanizme).

„Finančná oprava voči vykonávateľovi sa vykoná viazaním rozpočtových prostriedkov podľa osobitného predpisu. „Ak má prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť, postupuje sa podľa ustanovení § 21 ods. 5 a 6 zákona o mechanizme a za podmienok uvedených v zmluve podľa ustanovenia § 14 zákona o mechanizme, v zmluve podľa ustanovenia § 19 zákona o mechanizme alebo v písomnom poverení podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o mechanizme“ (ustanovenie § 21 ods. 4 zákona o mechanizme).

„Ak má prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť a nevysporiadal ich z vlastnej iniciatívy, vyzve vykonávateľ prijímateľa, sprostredkovateľa alebo osobu vykonávajúcu finančné nástroje na vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo ich časti. Ak prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje vráti prostriedky mechanizmu v lehote určenej vo výzve podľa predchádzajúcej vety, konanie podľa osobitného predpisu nezačne a penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa neuplatňujú. Prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje vráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť do rozpočtu príslušného vykonávateľa podľa osobitného predpisu. Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur, táto suma sa neuplatňuje a nevymáha“ (ustanovenie § 21 ods. 5 zákona o mechanizme).

„Ak prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje nevráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť spôsobom podľa ustanovenia § 21 ods. 5 zákona o mechanizme a povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku porušenia finančnej disciplíny, postupuje vykonávateľ podľa osobitného predpisu. Ak povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku iného porušenia, uplatňuje sa vrátenie prostriedkov mechanizmu podľa ustanovenia § 131 až 138 Civilného sporového poriadku. Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami mechanizmu, odvádza prostriedky mechanizmu alebo ich časť na príjmový účet príslušného vykonávateľa“ (ustanovenie § 21 ods. 6 zákona o mechanizme).

„Ak vykonávateľ neviaže rozpočtové prostriedky podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona o mechanizme a povinnosť viazať rozpočtové prostriedky vznikla v dôsledku porušenia finančnej disciplíny, postupuje sa podľa osobitného predpisu. Ak bol vykonávateľovi uložený odvod za porušenie finančnej  disciplíny podľa prvej vety, odvádza sa do štátneho rozpočtu“ (ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o mechanizme).

Na záver priniesla novela aj zmenu ustanovenia § 25 ods. 1 zákona o mechanizme.

„Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona o mechanizme alebo osobitných predpisov, národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ pri vykonávaní plánu obnovy alebo národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoby vykonávajúce vládny audit pri plnení iných úloh a povinností podľa osobitných predpisov, spracúvajú osobné údaje (A) štatutárneho orgánu a zamestnancov národnej implementačnej a koordinačnej autority, vykonávateľa, sprostredkovateľa a osoby vykonávajúcej vládny audit, (B) žiadateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa, subdodávateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, ich štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo člena dozorného orgánu, riadiaceho orgánu alebo člena riadiaceho orgánu, ich zamestnancov alebo osôb v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s nimi a iných osôb, (C) konečného užívateľa výhod“ (ustanovenie § 25 ods. 1 zákona o mechanizme).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2023.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....