Iné

Novela zákona o mediácii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2015

Novela zákona o mediácii transponuje európsku smernicu. Na účel transpozície smernice najmä definuje spotrebiteľský spor na účely mediácie, precizuje povinnosti mediátora a mediačného centra, upravuje odmeňovanie mediátorov, precizovanie požiadavky odbornej prípravy a odbornej skúšky mediátora a jeho ďalšieho vzdelávania a precizuje výkon mediácie.

Zákonom č. 390/2015 Z. z. (ďalej len „novela“) bol s účinnosťou odo dňa 1. januára 2016 novelizovaný zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Účelom novely je parciálna transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „Smernica“), ktorá vymedzuje predpoklady nestranného a nezaujatého výkonu mediácie a novým spôsobom definuje štandard alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v členských štátoch Európskej únie.

Nové písm. c) v § 2 ods. 2 zavádza definíciu spotrebiteľského sporu. Spotrebiteľský spor je podľa uvedeného ustanovenia spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Podľa dôvodovej správy k návrhu novely je uvedený pojem potrebné vykladať extenzívne, a to s ohľadom na všetky nároky priamo alebo nepriamo plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy.

Novela v ustanovení § 4 ods. 2 precizuje povinnosti mediátora. Po novom je mediátor povinný (1) pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú sporu, ktorý je predmetom mediácie, a o ktorých má alebo musí mať v priebehu mediácie vedomosť, (2) vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie, (3) správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom, (4) informovať pred začatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, o zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, o výške odmeny za vykonanie mediácie a na požiadanie informovať osoby zúčastnené na mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach, (5) poučiť osoby zúčastnené na mediácii pred začatím mediácie o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a o dôsledkoch mediácie, (6) rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a pre zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy, (7) podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie alebo odmietnuť podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ak je zrejmé, že odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom; odmietnutie podpisu mediátor vyznačí v zápisnici a na požiadanie vydá osobe zúčastnenej na mediácii písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia podpisu dohody, ktorá je výsledkom mediácie, (8) osobám zúčastneným na mediácii vyhotoviť potvrdenie o skončení mediácie a osobám prizvaným k mediácii vyhotoviť potvrdenie o účasti na mediácii, ak o to mediátora požiadajú, (9) bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti a (10) viesť knihu mediácií a v rámci nej viesť prehľadnú evidenciu mediácií, ktoré vykonáva.

Novela tiež negatívne vymedzuje povinnosti mediátora. Mediátor podľa novely nesmie (1) sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu, (2) vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada a (3) vykonať mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú.

Nárok na odmenu mediátora v prípade spotrebiteľského sporu upravuje doplnené znenie ustanovenia § 4 ods. 3. Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie podľa uvedeného ustanovenia jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 Eur. Zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov mediačného centra nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého zozname je zapísaný.

Novela explicitne upravuje miesto výkonu mediácie. Podľa nového ods. 5 v § 4 vykonáva mediátor mediáciu prevažne v kancelárii, ktorá sa zapisuje do registra mediátorov. Kanceláriou mediátora je aj kancelária v mediačnom centre, v ktorého zozname je zapísaný. Na tento účel je mediátor povinný zriadiť a udržiavať kanceláriu.

Podmienky zápisu mediátora do registra mediátorov sa novelou sprísnili. Po novele musí mediátor spĺňať na zápis do registra mediátorov okrem doterajších podmienok aj podmienku podľa nového znenia ustanovenia § 8 ods. 2 písm. d) a e), teda je povinný mať osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, nie staršie ako šesť mesiacov od vykonania skúšky a nesmie byť podľa zákona o mediácii inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý z registra mediátorov. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa nového ustanovenia § 8 ods. 5 písm. g) vyčiarkne mediátora z registra mediátorov aj ak opakovane v období jedného roka poruší zákon alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom závažným spôsobom.

Vyčiarknutie mediačného centra z registra mediačných centier upravuje doplnené znenie ustanovenia § 8 ods. 7. Podľa uvedeného ustanovenia ministerstvo vyčiarkne z registra mediačných centier mediačné centrum, ktoré prestalo spĺňať podmienky na zápis do registra mediačných centier alebo opakovane v období 1 roka poruší zákon alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom.

Novým ustanovením § 8a novela zavádza inštitút dočasného pozastavenia výkonu činnosti mediátora. Podľa uvedeného ustanovenia môže ministerstvo rozhodnutím dočasne pozastaviť výkon činnosti mediátora, ak mediátor o pozastavenie výkonu písomne požiada a preukáže existenciu vážnych rodinných alebo osobných dôvodov. Ministerstvo môže rozhodnutím dočasne pozastaviť výkon činnosti mediátora aj z iného dôležitého dôvodu. Ministerstvo rozhodnutie zruší, ak pominú dôvody jeho vydania a dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora nezanikne. Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora na základe jeho písomnej žiadosti nemôže trvať viac ako 3 roky. Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora zaniká uplynutím doby stanovenej v rozhodnutí ministerstva, uplynutím 3 rokov od pozastavenia výkonu činnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mediátor ministerstvu písomne oznámil zánik dôvodov pozastavenia výkonu činnosti mediátora. Ak dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora trvá, nesmie mediátor vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora sa zapisuje do registra mediátorov spolu s uvedením jeho trvania.

Odborná príprava mediátora, odborná skúška mediátora a ďalšie vzdelávanie mediátora sa novelou precizovali. Podľa nového znenia ustanovenia § 9 sa odborná príprava mediátora zvyšuje zo 100 hodín na súčasných 200 hodín. Mediátor bude musieť po novom povinný vykonať odbornú skúšku do 3 mesiacov od skončenia odbornej prípravy mediátora. Ak uchádzač na odbornej skúške neuspeje, má bez opakovania odbornej prípravy právo najneskôr do 1 mesiaca, odkedy na odbornej skúške neuspel, vykonať opakovanú skúšku, ak uchádzač ani na opakovanej skúške neuspeje, má právo na preskúšanie ministerstvom. Uchádzač, ktorý neuspeje na opakovanej skúške ani pri preskúšaní ministerstvom, sa o vykonanie ďalšej odbornej skúšky môže uchádzať až po opätovnom vykonaní odbornej prípravy, a to najskôr po uplynutí 1 roka od vykonania neúspešnej opakovanej skúšky.

Sprísnené boli aj podmienky ďalšieho vzdelávania mediátorov. Podľa nového znenia ustanovenia § 10a bude mediátor povinný zúčastniť sa aspoň 1 odborného seminára počas roka, ministerstvo bude po novom organizovať každý rok najmenej 1 odborný seminár. Predchádzajúca právna úprava upravovala povinnosť mediátora zúčastniť sa aspoň 2 odborných seminárov počas 5 rokov, ministerstvo organizovalo každé 2 roky najmenej 1 odborný seminár.

Precizácia sa dotkne aj mediačných centier. Nové znenie ustanovení § 11 až 13 zaviedlo podrobnejšiu právnu úpravu mediačných centier. Novela upravuje, že orgány mediačného centra a jeho pracovníci nesmú v priebehu mediácie do výkonu mediácie nijako zasahovať, najmä nesmú ovplyvňovať mediátora. Na účely výkonu mediácie mediačné centrum zabezpečí náhodný, nezávislý a nestranný výber mediátora. Mediačné centrum je po novom povinné zriadiť, zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom sú v jasnej, ľahko zrozumiteľnej a používateľsky jednoduchej forme zverejnené informácie o mediačnom centre v zákonom určenom rozsahu. Mediačné centrum, ktoré rieši spotrebiteľské spory, je povinné vypracovať a zverejniť správu o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Mediačné centrum je v štatúte povinné ustanoviť osobitné pravidlá riešenia spotrebiteľských sporov, ak mediačné centrum rieši spotrebiteľské spory.

Novým znením ustanovenia § 14 sa zmenila úprava momentu začatia mediáciePo novom mediácia začína uzavretím dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Na tento účel uvedené ustanovenie upravuje aj náležitosti a podmienky vedenia knihy mediácií. Uvedený postup je však možné uplatniť len v prípade, že s ním súhlasia všetky strany mediácie. Mediátor je povinný písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie zápisom do knihy mediácií nesúhlasia, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín. Novela zaviedla tiež ďalšie dôvody skončenia mediácie, a to skončenie (1) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov, (2) dňom, kedy mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici, (3) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po uplynutí ktorej mediácia skončí a (4) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre. V súvislosti s mediáciou cezhraničných spotrebiteľských sporov novela zakotvila, že rozhodujúce právo sa určí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä prednostne aplikovateľných predpisov práva Európskej únie.

Prechodné ustanovenia upravuje ustanovenie § 16a. Ustanoveniami novelizovaného zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom 1. januárom 2016. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom 1. januárom 2016 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2015. Ustanovenia novely sa použijú aj na mediáciu, ktorá sa začala podľa právnych predpisov účinných do dňa 31. decembra 2015. Do knihy mediácií sa môžu zapísať mediácie, ktorých vykonávanie začne po dni 31. decembri 2015. Povinnosti podľa novelizovaného zákona je mediátor povinný splniť najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti novely. Na základe osvedčenia vydaného podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2015 možno žiadateľa do registra mediátorov zapísať na základe písomnej žiadosti podanej ministerstvu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti novely.

Mediačné centrum, ktoré je právnickou osobou, je povinné zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami novelizovaného zákona najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti novely, inak ministerstvo mediačné centrum vyčiarkne z registra mediačných centier. Ministerstvo v týchto prípadoch mediačné centrum vyčiarkne aj z registra vzdelávacích inštitúcií, ak mediačné centrum bolo zapísané aj v tomto registri. Mediačné centrum, ktoré nespĺňa podmienky podľa novelizovaného zákona, je povinné podať žiadosť o registráciu najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti novely, inak ministerstvo mediačné centrum vyčiarkne z registra mediačných centier. Ak ministerstvo žiadosť o registráciu mediačného centra podľa tohto zákona zamietne, rozhodne súčasne o vyčiarknutí mediačného centra zaregistrovaného podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2015 z registra mediačných centier; ministerstvo v týchto prípadoch mediačné centrum vyčiarkne aj z registra vzdelávacích inštitúcií, ak mediačné centrum bolo zapísané aj v tomto registri.

Novela článkom V novelizovala aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Novým ustanovením § 10a bol zavedený register úpadcov. Register úpadcov je informačný systém verejnej správy, sprístupnený na webovom sídle ministerstva, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo. Novela tiež novým ustanovením § 197a zaviedla možnosť podania písomností správcovi konkurznej podstaty aj elektronickou formou, prostredníctvom elektronického formulára, uvedené ustanovenie bude účinné dňom 1. júla 2016.

Okrem uvedených právnych predpisov bol novelou zmenený a doplnený aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....