Iné

Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Za účelom zvýšenia daňovej transparentnosti a zlepšenia fungovania už existujúcich nástrojov administratívnej spolupráce prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

Dňa 15. júna 2022 bol prijatý zákon č. 250/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o medzinárodnej spolupráci“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o medzinárodnej spolupráci dochádza novelou aj k zmene a doplneniu (A) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a (B) zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií a o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o automatickej výmene“).

Účel novely

Novela nadväzuje na doterajší dynamický vývoj v oblasti automatickej výmeny informácií a zavádza nový druh automatickej výmeny informácií o predávajúcich využívajúcich platformy. V období rýchlo sa rozvíjajúcej digitalizácie ekonomiky by práve táto automatická výmena informácií mala napomôcť daňovým správam pri správnom vyčíslení zdaniteľných príjmov osôb predávajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem bez fyzickej prítomnosti. Zámerom smernice (EÚ) 2021/514 nie je pokryť iba cezhraničné využívanie platforiem, ale získať informácie aj o domácich predávajúcich cez domáce platformy. Na zabezpečenie tejto automatickej výmeny informácií sa zavádza povinnosť pre oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem zbierať a poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí aktívne predávajú tovary a poskytujú služby prostredníctvom platforiem. Ide o platformy ponúkajúce predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov a nehnuteľného majetku, ako aj poskytovanie rôznych služieb (napr. ubytovacích, dopravných, stravovacích). Vymedzené pravidlá platia nielen v rámci EÚ, ale obdobné pravidlá boli schválené aj na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Novela obsahuje aj spresnenia týkajúce sa existujúcich ustanovení smernice 2011/16/EÚ v platnom znení ohľadom výmeny informácií na žiadosť, skupinových žiadostí, ako aj zavedenie inštitútu spoločných kontrol.

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť novely sa v tomto príspevku venujeme len prehľadu najdôležitejších, novelou zavedených zmien a odkazujeme aj na jej plné znenie.

Spoločná kontrola

Prvou výraznejšou zmenou, ktorú novela priniesla, je nové ustanovenie § 12a zákona o medzinárodnej spolupráci, upravujúce spoločnú kontrolu.

„Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o vykonanie spoločnej kontroly. Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane žiadosť o vykonanie spoločnej kontroly od príslušného orgánu členského štátu, oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu členského štátu súhlas s vykonaním spoločnej kontroly alebo odmietnutie účasti na spoločnej kontrole spolu s dôvodmi odmietnutia do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti. Ak príslušný orgán Slovenskej republiky súhlasí s vykonaním spoločnej kontroly, dohodne sa s príslušným orgánom členského štátu, že vykonajú na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu spoločnú kontrolu fyzickej osoby alebo subjektu alebo viacerých fyzických osôb alebo subjektov, pri ktorých majú spoločný alebo doplňujúci sa záujem týkajúci sa ich daňových povinností. Súčasťou dohody je aj určenie jazykového režimu počas spoločnej kontroly“ (ustanovenia § 12a ods. 1 až 3 zákona o medzinárodnej spolupráci).

„Príslušný orgán Slovenskej republiky vymenuje zástupcu zodpovedného za dohľad nad spoločnou kontrolou a jej koordináciu v Slovenskej republike. Zamestnanec príslušného orgánu Slovenskej republiky sa môže v súlade s podmienkami uvedenými v dohode podľa ustanovenia § 12a ods. 3 zákona o medzinárodnej spolupráci zúčastniť na spoločnej kontrole; na tento účel príslušný orgán Slovenskej republiky vydá zamestnancovi písomné poverenie, v ktorom uvedie jeho meno, priezvisko, číslo služobného preukazu, funkciu a časový rozsah platnosti poverenia. Ak je poverený zamestnanec prítomný na spoločnej kontrole vykonávanej v inom členskom štáte, je povinný dodržiavať právne predpisy členského štátu, v ktorom sa táto spoločná kontrola vykonáva. Zamestnanec príslušného orgánu členského štátu, ktorý je prítomný na spoločnej kontrole vykonávanej v Slovenskej republike, je povinný počas vykonávania spoločnej kontroly dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu, vykonávať spoločnú kontrolu v súlade s ustanovením § 11 zákona o medzinárodnej spolupráci a nesmie prekračovať rozsah právomocí podľa právnych predpisov jeho členského štátu“ (ustanovenie § 12a ods. 4 až 6 zákona o medzinárodnej spolupráci).

„V spoločnej kontrole na území Slovenskej republiky sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu. Na spoločnú kontrolu sa lehota na vykonanie daňovej kontroly podľa osobitného predpisu nevzťahuje. Spoločná kontrola začína dňom určeným v oznámení o začatí spoločnej kontroly. Príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu, ktoré vykonávajú spoločnú kontrolu, sa v priebehu spoločnej kontroly usilujú dosiahnuť dohodu v súvislosti s daňovou situáciou fyzickej osoby alebo subjektu na základe výsledkov spoločnej kontroly. Skutočnosti, na ktorých sa dohodnú, a zistenia spoločnej kontroly sú súčasťou záverečnej správy zo spoločnej kontroly, ktorú vypracujú zúčastnené príslušné orgány“ (ustanovenia § 12a ods. 7 až 9zákona o medzinárodnej spolupráci).

„Spoločná kontrola sa končí vypracovaním záverečnej správy. Na základe vzájomnej dohody príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán členského štátu informuje kontrolovanú fyzickú osobu alebo subjekt o výsledku spoločnej kontroly a zašle mu kópiu záverečnej správy do 60 dní od jej vypracovania. Ak bola spoločná kontrola vykonávaná na území Slovenskej republiky a záverečná správa je vypracovaná v inom ako v slovenskom jazyku, spolu s kópiou záverečnej správy príslušný orgán Slovenskej republiky zašle kontrolovanej fyzickej osobe alebo subjektu aj vyhotovenie záverečnej správy v slovenskom jazyku. Správca dane môže použiť zistenia uvedené v záverečnej správe pri správe daní podľa osobitného predpisu alebo v konaní o zamedzení dvojitého zdanenia podľa osobitného predpisu“ (ustanovenia § 12a ods. 10 až 12 zákona o medzinárodnej spolupráci).

Ochrana osobných údajov

Novinkou je tiež nové ustanovenie § 19a zákona o medzinárodnej spolupráci, upravujúce ochranu osobných údajov a postup pri porušení ochrany osobných údajov.

„Sprostredkovateľ, oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa ustanovenia § 22h písm. e) zákona o medzinárodnej spolupráci a finančné riaditeľstvo sa na účely tohto zákona považujú za prevádzkovateľov, ktorých práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov ustanovuje osobitný predpis. Sprostredkovateľ a oznamujúci prevádzkovateľ platformy sú povinní informovať každú dotknutú fyzickú osobu, že informácie, ktoré sa jej týkajú, sa budú získavať a zasielať v súlade s týmto zákonom a poskytnúť tejto fyzickej osobe všetky informácie, na ktoré má právo od prevádzkovateľa tak, aby mohla uplatniť práva na ochranu svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu pred zaslaním týchto informácií. Finančné riaditeľstvo z dôvodu riadneho a správneho zistenia dane, zabezpečenia úhrady dane a vyvodenia zodpovednosti za porušenie daňových povinností odloží alebo obmedzí poskytnutie informácií podľa osobitného predpisu a úplne alebo čiastočne obmedzí právo na prístup podľa osobitného predpisu v rozsahu údajov potrebných na správne zistenie dane, zabezpečenie úhrady dane a vyvodenie zodpovednosti za porušenie daňových povinností“ (ustanovenia § 19a ods. 1 až 3 zákona o medzinárodnej spolupráci).

„Obmedzenie práv dotknutej fyzickej osoby podľa ustanovenia § 19a ods. 3 zákona o medzinárodnej spolupráci trvá počas doby zisťovania dane, zabezpečovania úhrady dane a vyvodzovania zodpovednosti za porušenie daňových povinností. Finančné riaditeľstvo o obmedzení práv dotknutej fyzickej osoby podľa ustanovenia § 19a ods. 3 zákona o medzinárodnej spolupráci, o dôvodoch a trvaní tohto obmedzenia informuje dotknutú fyzickú osobu; to neplatí, ak by sprístupnením takejto informácie mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu správneho zistenia dane, zabezpečenia úhrady dane a vyvodenia zodpovednosti za porušenie daňových povinností. Po skončení obmedzenia podľa prvej vety finančné riaditeľstvo poskytne dotknutej fyzickej osobe všetky potrebné informácie a možnosť uplatniť si právo na prístup v plnom rozsahu. Ak finančné riaditeľstvo obmedzí práva dotknutej fyzickej osoby podľa ustanovenia § 19a ods. 3 zákona o medzinárodnej spolupráci, je povinné dotknutú fyzickú osobu informovať o možnosti podania návrhu na začatie konania podľa osobitného predpisu vrátane možnosti uplatnenia práva na preverenie zákonnosti postupu finančného riaditeľstva podľa ustanovení § 19a ods. 3 a 4 zákona o medzinárodnej spolupráci Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pri uplatnení obmedzenia práv dotknutej fyzickej osoby podľa ustanovenia § 19a ods. 3 zákona o medzinárodnej spolupráci je finančné riaditeľstvo povinné osobné údaje dotknutej fyzickej osoby bezpečne uchovávať v súlade s osobitným predpisom a vnútornými predpismi finančného riaditeľstva v záujme zabránenia zneužitia osobných údajov alebo nezákonného prístupu k osobným údajom alebo presunu osobných údajov. Finančné riaditeľstvo zdokumentuje skutkové dôvody alebo právne dôvody, na základe ktorých sa obmedzili práva podľa ustanovenia § 19a ods. 3 zákona o medzinárodnej spolupráci, a pravidelne počas doby tohto obmedzenia preskúmava oprávnenosť dôvodov trvania obmedzenia práv dotknutej fyzickej osoby“ (ustanovenia § 19a ods. 4 až 6 zákona o medzinárodnej spolupráci).

„Prevádzkovateľ podľa ustanovenia § 19a ods. 1 zákona o medzinárodnej spolupráci spracováva údaje uvedené v ustanoveniach § 2 písm. i), § 7 ods. 1, § 8f a § 22i ods. 1 zákona o medzinárodnej spolupráci na účely tohto zákona o medzinárodnej spolupráci podľa ustanovenia § 1 písm. a) zákona o medzinárodnej spolupráci desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje oznámili. Po zistení porušenia ochrany osobných údajov finančné riaditeľstvo bezodkladne oznámi túto skutočnosť spolu s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov Európskej komisii a koordinačnému orgánu na účely medzinárodného dohovoru. Týmto nie sú dotknuté oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu. Ak finančné riaditeľstvo nemôže okamžite a riadne zabrániť pokračovaniu porušovania ochrany osobných údajov, bezodkladne požiada Európsku komisiu písomným oznámením o pozastavenie prístupu ku komunikačnej sieti Európskej únie CCN“ (ustanovenia § 19a ods. 7 až 9 zákona o medzinárodnej spolupráci).

„Po zabezpečení ochrany osobných údajov finančné riaditeľstvo bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii a koordinačnému orgánu na účely medzinárodného dohovoru. Ak k porušeniu ochrany osobných údajov došlo u príslušného orgánu členského štátu, finančné riaditeľstvo môže pozastaviť výmenu informácií vo vzťahu k dotknutému členskému štátu na základe písomného oznámenia doručeného Európskej komisii a dotknutému členskému štátu. Pri porušení ochrany osobných údajov podľa ustanovenia § 19a ods. 11 zákona o medzinárodnej spolupráci finančné riaditeľstvo môže požiadať Európsku komisiu o overenie, či dotknutý členský štát úspešne vykonal potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov“ (ustanovenia § 19a ods. 10 až 12 zákona o medzinárodnej spolupráci).

Výrazným doplnením si prešla aj oblasť medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní v oblasti automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem. Novela v uvedenej oblasti upravuje napríklad (1) vymedzenie pojmov (ustanovenie § 22h zákona o medzinárodnej spolupráci), (2) požiadavky na oznamovanie informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem (ustanovenie § 22i zákona o medzinárodnej spolupráci), (3) oznámenie a registráciu oznamujúceho prevádzkovateľa platformy (ustanovenie § 22j zákona o medzinárodnej spolupráci), (4) postupy preverovania na účely automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem (ustanovenie § 22k zákona o medzinárodnej spolupráci), (5) Rozsah a podmienky automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem (ustanovenie § 22l zákona o medzinárodnej spolupráci), (6) u stanovenia na účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem (ustanovenie § 22m zákona o medzinárodnej spolupráci), (7) sankcie (ustanovenie § 22n zákona o medzinárodnej spolupráci) a podobne.

Na záver prináša novela aj prechodné ustanovenie § 24d zákona o medzinárodnej spolupráci.

„Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu o minimálne dvoch druhoch informácií podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o medzinárodnej spolupráci v znení účinnom od 1. januára 2023, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom členských štátov za zdaňovacie obdobia 2023 a 2024. Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii do konca roka 2023 minimálne štyri druhy informácií podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o medzinárodnej spolupráci v znení účinnom od 1. januára 2023, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom členských štátov za zdaňovacie obdobia po 31. decembri 2024“ (ustanovenia § 24d ods. 1 a 2 zákona o medzinárodnej spolupráci).

„Ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o medzinárodnej spolupráci v znení účinnom od 1. januára 2023 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024. „Ustanovenie § 22l ods. 5 zákona o medzinárodnej spolupráci sa prvýkrát použije za oznamovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2023“ (ustanovenia § 24d ods. 3 a 4 zákona o medzinárodnej spolupráci).

Novela sa drobnými zmenami a doplneniami dotkla aj daňového poriadku a zákona o automatickej výmene.

Účinnosť novely

Novela nadobudne účinnosť čiastočne (A) dňa 01. januára 2023 a čiastočne (B) dňa 01. januára 2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....