Iné

Novela zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2022

Parlament prijal v marci 2022 aj novelu zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorá má snahu reagovať na novú európsku úpravu, či odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe.

 Dňa 16. marca 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 108/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o MPSP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o MPSP sa novelou menia alebo dopĺňajú aj (A) zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) a (B) zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“).

Nová právna úprava Európskej únie, na ktorú novela reflektuje, je obsiahnutá v (1) nariadení Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1111“), (2) nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/1784“), (3) nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/1783“).

Novela do zákona o MPSP vkladá niekoľko nových ustanovení, z ktorých prvým je nové ustanovenie § 39a zákona o MPSP.

„Ak súd cudzieho štátu alebo účastník konania za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve alebo v právne záväznom akte Európskej únie požiada, aby slovenský súd prevzal právomoc vo veci starostlivosti o maloletého, rozhodne o tejto žiadosti Okresný súd Trnava bez zbytočného odkladu; tento súd informuje o svojom rozhodnutí súd cudzieho štátu“ (ustanovenie § 39a ods. 1 zákona o MPSP).

„Ak súd rozhodne o prevzatí právomoci podľa ustanovenia § 39a ods. 1 zákona o MPSP, môže vec postúpiť inému súdu, ak to vyžaduje záujem maloletého“ (ustanovenie § 39a ods. 2 zákona o MPSP).

Ďalšou novinkou sú aj novo doplnené ustanovenia § 47a a 48a zákona o MPSP.

„Ak podľa tohto oddielu 1 zákona o MPSP nemá slovenský súd právomoc, môže si vo výnimočných prípadoch túto právomoc založiť, ak sa konanie nemôže účinne začať alebo uskutočniť v cudzine a vec má úzku väzbu na Slovenskú republiku. To platí aj  vtedy, že uznanie cudzieho rozhodnutia bolo v Slovenskej republiky zamietnuté a v cudzine nemožno uskutočniť nové konanie pre prekážku právoplatne rozhodnutej veci“ (ustanovenie § 47a zákona o MPSP).

„Začatie konania v cudzine nebráni, aby v tej istej veci prebiehalo konanie na slovenskom súde“ (ustanovenie § 48a ods. 1 zákona o MPSP).

„Ak sa v tej istej veci vedie konanie na súde cudzieho štátu, môže slovenský súd, v odôvodnených prípadoch a na návrh účastníka, konanie prerušiť, ak možno predpokladať, že uznaniu takéhoto rozhodnutia súdu cudzieho štátu nebude brániť prekážka podľa ustanovenia § 64 zákona o MPSP; súd v rozhodnutí o prerušení konania poučí účastníka o lehote podľa ustanovenia § 48a ods. 4 zákona o MPSP a následkoch jej nedodržania“ (ustanovenie § 48a ods. 2 zákona o MPSP).

„Súd pokračuje v konaní na návrh účastníka, ak (A) konanie na súde cudzieho štátu bolo prerušené alebo zastavené, (B) je nepravdepodobné, že konanie na súde cudzieho štátu bude v primeranom čase ukončené, alebo (C) je daný iný dôvod na zabezpečenie práva na spravodlivý proces, pre ktorý je potrebné v konaní pokračovať“ (ustanovenie § 48a ods. 3 zákona o MPSP).

„Ak účastník konania nepodá návrh podľa ustanovenia § 48a ods. 3 zákona o MPSP do 12 mesiacov od právoplatnosti uznesenia o prerušení konania, súd konanie zastaví“ (ustanovenie § 48a ods. 4 zákona o MPSP).

Zmenou si prešla aj oblasť právnej pomoci v styku s cudzinou ako aj oblasť dožiadania cudzích orgánov, v podobe zmeny ustanovení § 55 a § 56 zákona o MPSP.

„V konaní s medzinárodným prvkom slovenské justičné orgány vykonávajú procesné úkony vo vzťahu k cudzine podľa ustanovení zákona o MPSP“ (ustanovenie § 55 ods. 1 zákona o MPSP).

„Právnou pomocou sa rozumejú procesné úkony, najmä doručovanie písomností, výsluch osôb a vykonávanie ďalších dôkazov, na účely súdneho konania vedeného v Slovenskej republike vykonávané v cudzine na základe dožiadania slovenských justičných orgánov alebo úkony vykonávané na území Slovenskej republiky na základe dožiadania cudzích orgánov“ (ustanovenie § 55 ods. 2 zákona o MPSP).

Cudzími orgánmi podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona o MPSP sa okrem súdov a iných justičných orgánov rozumejú aj iné orgány a osoby, ak podľa práva cudzieho štátu majú oprávnenie žiadať o poskytnutie právnej pomoci vo veciach podľa ustanovenia § 1 zákona o MPSP“ (ustanovenie § 55 ods. 3 zákona o MPSP).

„Slovenské justičné orgány poskytujú na dožiadanie cudzím orgánom právnu pomoc za  podmienky vzájomnosti. Na doručenie písomnosti osobe v Slovenskej republike sa podmienka vzájomnosti neuplatňuje“ (ustanovenie § 56 ods. 1 zákona o MPSP).

„Právnu pomoc možno odoprieť, ak (A) vykonanie dožadovaného úkonu nespadá do právomoci dožiadaného slovenského justičného orgánu; ak však jeho urobenie patrí do právomoci iného slovenského justičného orgánu alebo do právomoci iných slovenských orgánov, dožiadanie sa postúpi na vybavenie tomuto orgánu, (B) sa žiada o vykonanie úkonu, ktorý sa prieči slovenskému verejnému poriadku“ (ustanovenie § 56 ods. 2 zákona o MPSP).

„Na  vybavenie dožiadania cudzieho orgánu o právnu pomoc je miestne príslušný justičný orgán, v ktorého obvode sa požadovaný úkon právnej pomoci má vykonať. Dožiadanie na zistenie údajov z  úradných evidencií, ku ktorým majú prístup všetky justičné orgány, vykoná justičný orgán, ktorému bolo dožiadanie doručené“ (ustanovenie § 56 ods. 3 zákona o MPSP).

Novela do zákona o MPSP vkladá aj nové ustanovenie § 56a zákona o MPSP.

„Cudzí zastupiteľský orgán alebo cudzí konzulárny orgán s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky môže vykonať úkon pre orgány vysielajúceho štátu len na základe súhlasu ministerstva spravodlivosti. Súhlas sa nevyžaduje na doručenie písomností občanovi vysielajúceho štátu,  na výsluch takejto osoby, alebo na iný dôkaz týkajúci sa tejto osoby, ak sa vykonajú v priestoroch tohto zastupiteľského orgánu alebo konzulárneho orgánu a ak sa osoba dostaví k týmto úkonom dobrovoľne“ (ustanovenie § 56a zákona o MPSP).

Novinkou sú okrem iného aj nové ustanovenia § 58a až § 58g zákona o MPSP.

„Ak dožadujúci orgán požiada o osobné doručenie písomnosti, justičný orgán písomnosť adresátoví doručí prostredníctvom zamestnanca justičného orgánu, súdneho exekútora, alebo si justičný orgán adresáta na tento účel predvolá“ (ustanovenie § 58a ods. 1 zákona o MPSP). „Osobné prevzatie písomnosti adresát potvrdí podpisom na doručenke dožadujúceho orgánu alebo do zápisnice dožiadaného súdu. Na možnosť odmietnutia prevzatia písomnosti sa primerane použije ustanovenie § 58 ods. 2 zákona o MPSP“ (ustanovenie § 58a ods. 2 zákona o MPSP). „Ak sa ani pri opakovanom pokuse nepodarí písomnosť doručiť adresátovi osobne, dožiadaný súd vráti dožiadanie nevybavené späť s uvedením dôvodov nevybavenia“ (ustanovenie § 58a ods. 3 zákona o MPSP).

„Ak o to žiada cudzí orgán, možno svedkov, znalcov a účastníkov vyslúchať pod prísahou; pred prísahou musia byť upozornení na význam výpovede a na následky krivej prísahy“ (ustanovenie § 58b ods. 1 zákona o MPSP). „Prísaha pre svedkov a účastníkov znie: „Prisahám na svoju česť, že o všetkom, na čo sa ma bude súd pýtať, vypoviem úplnú a čistú pravdu a nič nezamlčím.“(ustanovenie § 58b ods. 2 zákona o MPSP). „Prísaha pre znalcov znie: „Prisahám na svoju česť, že znalecký posudok podám podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ (ustanovenie § 58b ods. 3 zákona o MPSP). „Ak ide o prísahu následnú, znenie prísahy sa primerane pozmení“ (ustanovenie § 58b ods. 4 zákona o MPSP). „Ustanovenia § 58 b ods. 1 až 4 zákona o MPSP sa primerane použijú aj vtedy, ak je potrebné v cudzine predložiť prísažné vyhlásenie o skutočnostiach rozhodujúcich na uplatnenie alebo zachovanie nárokov“ (ustanovenie § 58b ods. 5 zákona o MPSP).

„Prítomnosť zástupcov cudzích orgánov a iných osôb na úkone právnej pomoci vykonávanom slovenským justičným orgánom na dožiadanie cudzieho orgánu je možná so súhlasom slovenského justičného orgánu“ (ustanovenie § 58c zákona o MPSP).

„Priamy výkon dôkazu cudzím orgánom na území Slovenskej republiky na účely konania v cudzine je prípustný so súhlasom ministerstva spravodlivosti, ak to umožňuje medzinárodná zmluva alebo právne záväzný akt Európskej únie“ (ustanovenie § 58d ods. 1 zákona o MPSP). „Ministerstvo spravodlivosti žiadosť o priamy výkon dôkazu, s ktorou vyslovilo súhlas, postúpi príslušnému justičnému orgánu, ak sa vyžaduje jeho súčinnosť pri vykonaní dôkazu cudzím orgánom“ (ustanovenie § 58d ods. 2 zákona o MPSP).

„Ak zákona o MPSP, medzinárodná zmluva alebo právne záväzný akt Európskej únie neustanovuje inak, stýkajú sa justičné orgány s cudzími orgánmi prostredníctvom ministerstva spravodlivosti“ (ustanovenie § 58e zákona o MPSP).

„K dožiadaniu a priloženým písomnostiam, vrátane písomností určených na doručenie osobe v cudzine, sa pripojí overený preklad do úradného jazyka dožiadaného štátu. Ak má dožiadaný štát viacero úradných jazykov, ktoré sa uplatňujú v územných celkoch tohto štátu, pripojí sa overený preklad do jazyka toho územného celku, kde sa má dožiadanie vykonať“ (ustanovenie § 58f zákona o MPSP).

„Ak má adresát obvyklý pobyt v cudzine alebo sa tam dlhodobo zdržiava a nemá adresu doručenia v Slovenskej republike, ani si neurčil zástupcu na doručovanie v Slovenskej republike, súd mu doručuje písomnosti na adresu v cudzine; to neplatí, ak možno písomnosť doručiť adresátovi na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu, alebo do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 58g ods. 1 zákona o MPSP). „Ak je potrebné adresátovi doručiť písomnosť, ktorá sa podľa ustanovení CSP doručuje do vlastných rúk a pobyt adresáta v cudzine nie je známy adresátovi sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine, alebo je doručenie alebo zistenie adresy v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami a údaje o adrese doručenia v cudzine nevie poskytnúť ani účastník konania, súd na úradnej tabuli oznámi, že sa adresátovi doručujú písomnosti a kde si ich môže prevziať a zároveň ho vyzve, aby sa prihlásil a postaral sa o obranu svojich práv účasťou na konaní. Ďalšie písomnosti súd doručuje rovnakým spôsobom“ (ustanovenie § 58g ods. 2 zákona o MPSP). „Ak sa doručuje písomnosť podľa ustanovenia § 58g ods. 2 zákona o MPSP, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím 15 dní od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli“ (ustanovenie § 58g ods. 3 zákona o MPSP).

Z pohľadu CSP dochádza novelou k rozšíreniu výpočtu uznesení súdu prvej inštancie, proti ktorým je prípustné odvolanie, aj o uznesenie o postúpení právomoci do cudziny. Postúpenie právomoci na žiadosť iného súdu alebo účastníka konania umožňuje nariadenie (EÚ) 2019/1111, ale aj Haagsky dohovor z roku 1996. Vzhľadom na to, že výsledkom takéhoto rozhodnutia je ukončenie konania v Slovenskej republike a tiež vzhľadom na nejednotnú prax súdov, je vhodné ustanoviť možnosť odvolania priamo v CSP (ustanovenie § 357 písm. p) CSP).

Novela na záver dopĺňa aj CMP. Novinku sú napríklad nové ustanovenia § 112 ods. 3 a § 124 ods. 3 CMP.

„Ak ide o maloletého, ktorý nemá v Slovenskej republike bydlisko určené podľa ustanovenia § 112 ods. 1 CMP a na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých má súd právomoc podľa osobitného predpisu, je na konanie miestne príslušný súd, ktorý je s ohľadom na záujem maloletého a okolnosti prípadu vhodný na prejednanie veci“ (ustanovenie § 112 ods. 3 CMP).

„Súd, ktorý je miestne príslušný na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený alebo zadržaný, je miestne príslušný aj na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, ak na toto konanie nadobudol právomoc podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 124 ods. 3 CMP).

Vzhľadom na obsiahlosť vlastného textu novely bol predmetom tohto príspevku len prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela priniesla. Pre prehľad o všetkých jednotlivých zmenách a doplneniach odkazujeme aj na plné znenie novely, publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 01. júla 2022 a (B) dňa 01. augusta 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....