Iné

Novela zákona o metrológii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2022

Novinky sa dotknú aj legislatívy v oblasti postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, v oblasti trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel, či v oblasti štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel.

Dňa 09. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). 

Cieľ novely

Novelou sa má zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel. Ďalej sa precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie v rámci výkonu overovania určených meradiel, úradného merania, opravy a montáže určených meradiel alebo balenia a dovozu označených spotrebiteľských balení. Zároveň sa upravujú ustanovenia zákona o metrológii týkajúce sa autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Súčasťou novely je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút. Novelou sa tiež má dosiahnuť aplikácia takých legislatívnych zmien, ktoré budú odrážať aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax, zavedú pluralitu trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zabezpečia zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť vlastného textu novely prinášame v tomto príspevku len prehľad najdôležitejších zmien.

Nové pojmy

Novinkou je napríklad doplnenie ustanovenia § 2 zákona o metrológii o nové pojmy „oprava určeného meradla“ a „montáž určeného meradla“.

„Na účely zákona o metrológii sa rozumie (1) opravou určeného meradla súbor činností na dosiahnutie zhody určeného meradla v používaní s technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčnými požiadavkami pre daný druh určeného meradla a umiestnenie zabezpečovacej značky opravára alebo dočasnej zabezpečovacej značky opravára, ak ju má pridelenú“ (ustanovenie § 2 písm. ap) zákona o metrológii), (2) montážou určeného meradla súbor činností spojených s umiestnením a inštaláciou určeného meradla na miesto používania a umiestnenie zabezpečovacej značky montážnika“ (ustanovenie § 2 písm. aq) zákona o metrológii).

Overenie určeného meradla

Jednou z ďalších zmien, ktorú novela do zákona o metrológii prináša je úprava ustanovenia § 25 zákona o metrológii, týkajúca sa overenia určeného meradla. Aktualizáciu si prešli najmä ustanovenia § 25 ods. 3 a 9 zákona o metrológii.

„Slovenský metrologický ústav (ďalej len „ústav“) môže so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) využiť na overenie určeného meradla výsledok skúšky vykonanej v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ak na overenie určeného meradla nie je autorizovaná osoba alebo ústav takéto overenie nevykonáva a ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ktoré sa vyžadujú na daný druh určeného meradla“ (ustanovenie § 25 ods. 2 zákona o metrológii).

„Ak overované určené meradlo pri skúške nevyhovie technickej požiadavke alebo metrologickej požiadavke na daný druh určeného meradla, vydá ústav alebo autorizovaná osoba zamietací list, v  ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla a dôvod zamietnutia. Ak určené meradlo nevyhovie pri následnom overení a je označené platnou overovacou značkou alebo dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, ústav alebo autorizovaná osoba, ktorá overuje určené meradlo, je povinná túto značku z určeného meradla bezodkladne odstrániť“ (ustanovenie § 25 ods. 9 zákona o metrológii).

Štatistická kontrola určených meradiel

Novela prináša aj nové ustanovenie týkajúce sa štatistickej kontroly určených meradiel (ustanovenie § 27a zákona o metrológii).

„Štatistická kontrola určených meradiel (ďalej len „štatistická kontrola“) je kontrola, ktorá sa vykonáva na účel  predĺženia času platnosti overenia vybraných druhov určených meradiel podľa osobitného predpisu v základnom súbore, podľa kritérií na jej vyhodnotenie na základe výsledkov štatistickej výberovej skúšky“ (ustanovenie § 27a ods. 1 zákona o metrológii). „Štatistickú kontrolu vykoná ústav na základe písomnej žiadosti o štatistickú kontrolu podanej ústavu žiadateľom o štatistickú kontrolu, ktorý je používateľom určených meradiel, a  ktorý ju podá pod svojím menom; na vykonanie štatistickej kontroly môže ústav, so súhlasom úradu, využiť výsledky štatistickej výberovej skúšky vykonanej autorizovanou osobou“ (ustanovenie § 27a ods. 2 zákona o metrológii). „Základným súborom na vykonanie štatistickej kontroly sú určené meradlá, ktoré žiadateľ o štatistickú kontrolu uvádza v žiadosti o štatistickú kontrolu“ (ustanovenie § 27a ods. 3 zákona o metrológii).

„Výberom na vykonanie štatistickej kontroly je súbor určených meradiel, ktoré sú vybrané zo základného súboru a sú predložené na štatistickú výberovú skúšku“ (ustanovenie § 27a ods. 4 zákona o metrológii). „Náhradným výberom na vykonanie štatistickej kontroly je súbor určených meradiel, ktoré sú vybrané zo základného súboru a sú určené ako náhrada za určené meradlá z výberu“ (ustanovenie § 27a ods. 5 zákona o metrológii). „Štatistickou výberovou skúškou je kontrola, podľa ktorej ústav určí, či základný súbor spĺňa požiadavky na predĺženie času platnosti overenia“ (ustanovenie § 27a ods. 6 zákona o metrológii). „Žiadateľ o štatistickú kontrolu podá žiadosť o štatistickú kontrolu najskôr dva roky a  najneskôr jeden rok pred uplynutím času platnosti overenia určených meradiel v základnom súbore“ (ustanovenie § 27a ods. 7 zákona o metrológii). „Ústav písomne potvrdí alebo odmietne žiadosť o štatistickú kontrolu podanú podľa ustanovenia § 27a ods. 2 zákona o metrológii do 21 dní od jej doručenia. Odmietnutie žiadosti o štatistickú kontrolu musí byť odôvodnené“ (ustanovenie § 27a ods. 8 zákona o metrológii).

„Ústav do 15 dní od potvrdenia žiadosti o štatistickú kontrolu žiadateľovi určí (A) určené meradlá, ktoré tvoria výber a náhradný výber, (B) typ štatistickej výberovej skúšky, (C) predbežný termín vykonania štatistickej kontroly a (D) termín a miesto odovzdania určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber“ (ustanovenie § 27a ods. 9 zákona o metrológii). „Žiadateľ o štatistickú kontrolu predloží ústavu na určenom mieste odovzdania určené meradlá, ktoré tvoria výber a náhradný výber do 90 dní od písomného potvrdenia žiadosti o  štatistickú kontrolu; ak nie je dodržaná táto lehota, ústav ukončí štatistickú kontrolu“ (ustanovenie § 27a ods. 10 zákona o metrológii). „Žiadateľ o štatistickú kontrolu zabezpečí, že pri skladovaní, preprave alebo pri inej manipulácii s určenými meradlami, ktoré tvoria výber a náhradný výber, sú dodržané požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu“ (ustanovenie § 27a ods. 11 zákona o metrológii).

„Žiadateľ o štatistickú kontrolu vyhotoví pri predložení určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, dodací list“ (ustanovenia § 27a ods. 12 zákona o metrológii). „Ústav alebo autorizovaná osoba na základe poverenia podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. x) zákona o metrológii potvrdí v dodacom liste dátum prevzatia určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, a vykoná ich kontrolu“ (ustanovenie § 27a ods. 13 zákona o metrológii). „Ústav vykoná štatistickú kontrolu do 90 dní od prevzatia určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber“ (ustanovenie § 27a ods. 14 zákona o metrológii).

„Ústav do 21 dní od ukončenia štatistickej kontroly vydá (A) doklad o predĺžení času platnosti overenia, ak je výsledok štatistickej kontroly kladný;  platnosť overenia určených meradiel v základnom súbore sa predĺži podľa ustanovenia § 27a ods. 17 zákona o metrológii , alebo (B) zamietací list, ak je výsledok štatistickej kontroly záporný; dňom vydania zamietacieho listu zaniká platnosť overenia tých určených meradiel vo výbere a náhradnom výbere, pre ktoré bol výsledok štatistickej kontroly záporný“ (ustanovenie § 27a ods. 15 zákona o metrológii). „Žiadateľ o štatistickú kontrolu a ústav vedú evidenciu každého určeného meradla, ktoré je predmetom štatistickej kontroly, ktorá umožňuje jeho jednoznačnú identifikáciu s uvedením miesta jeho používania spolu s dátumom predĺženia času platnosti overenia, ktorú na žiadosť sprístupnia úradu alebo inšpektorátu“ (ustanovenie § 27a ods. 16 zákona o metrológii). „Predĺženie času platnosti overenia určeného meradla na základe výsledkov vykonanej štatistickej kontroly sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým končí čas platnosti overenia určeného meradla“ (ustanovenie § 27a ods. 17 zákona o metrológii).

Spôsobilosť v oblasti metrológie

Novelizáciou si prešlo aj ustanovenie § 29 zákona o metrológii, upravujúce spôsobilosť v oblasti metrológie.

„Spôsobilosť v oblasti metrológie preveruje ústav na náklady žiadateľa a osvedčuje ju vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykoná skúškou preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na predmet činnosti a na daný druh určeného meradla, ktoré žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie požadoval preveriť a osvedčiť“ (ustanovenie § 29 ods. 1 zákona o metrológii). „Ústav vykoná skúšku preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie v lehote  60 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie“ (ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o metrológii). „Ústav vydá doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie najneskôr do 15 dní od úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie“ (ustanovenie § 29 ods. 3 zákona o metrológii).

„Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je päť rokov od preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie“ (ustanovenie § 29 ods. 4 zákona o metrológii). „Dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie je (A) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, (B) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie určeného meradla, (C) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva úradné meranie alebo (D) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby“ (ustanovenie § 29 ods. 5 zákona o metrológii). „Ústav na základe písomnej žiadosti držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, predĺži platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie o 5 rokov po úspešnom vykonaní skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na ústave držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa ustanovenia § 29 ods. 5 písm. a) až c) zákona o metrológii, alebo absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa ustanovenia § 29 ods. 5 písm. d) zákona o metrológii na ústave alebo u právnickej osoby poverenej úradom“ (ustanovenie § 29 ods. 6 zákona o metrológii).

„Úrad môže poveriť výkonom školenia spôsobilosti v oblasti metrológie právnickú osobu, ktorá o to písomne požiada a preukáže (A) vzdelávací program, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a  praktických cvičení v súlade so školením spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedajúcim predmetu činnosti registrovanej osoby a zoznam učebných materiálov, (B) vzdelávacie programy pre účely školenia spôsobilosti v oblasti metrológie akreditované podľa osobitného predpisu, (C) zoznam lektorov s odbornými predpokladmi, ktorí majú preukázanú lektorskú spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia, (D) vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestoru na praktické cvičenie, ktorý zo stavebno-technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovuje výučbe a praktickému cvičeniu, (E) kontrolný systém sledovania výučby a praktického cvičenia“ (ustanovenie § 29 ods. 7 zákona o metrológii).

„Úrad odníme poverenie právnickej osobe poverenej úradom podľa ustanovenia § 29 ods.7 zákona o metrológii, ak (A) zistí, že nespĺňa požiadavky  uvedené v poverení, na základe ktorých bolo vydané, (B) získala poverenie na základe nepravdivých údajov úmyselne uvedených v žiadosti, (C) písomne požiada o odňatie poverenia, (D) napriek písomnému upozorneniu vykonáva školenie v rozpore s týmto zákonom alebo (E) nevykoná školenie počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“ (ustanovenie § 29 ods. 8 zákona o metrológii). „Podrobnosti o skúške preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie a školení spôsobilosti v oblasti metrológie, náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, požiadavky na vydanie a odňatie poverenia na výkon školenia v oblasti metrológie upraví úrad v metodickom postupe o spôsobilosti v oblasti metrológie“ (ustanovenie § 29 ods. 9 zákona o metrológii).

Kontrola splnenia registračných požiadaviek

Ďalšou zo zmien je napríklad úprava ustanovenia § 45 zákona o metrológii, týkajúceho sa kontroly splnenia registračných požiadaviek.

„Úrad vykoná kontrolu splnenia registračných požiadaviek podľa ustanovenia § 4 písm. n) zákona o metrológii, pričom primerane postupuje podľa osobitného predpisu. Úrad vykoná kontrolu splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa o registráciu a výkonu kontroly sa zúčastňujú najmenej dvaja zamestnanci úradu alebo môže výkonom kontroly splnenia registračných požiadaviek poveriť ústav. Výkonu kontroly, ktorú vykoná ústav podľa druhej vety, sa môže zúčastniť zamestnanec úradu“ (ustanovenie § 45 ods. 1 zákona o metrológii).

„Podrobnosti o registrácii a výkone kontroly splnenia registračných požiadaviek upraví úrad v metodickom postupe o registrácii“ (ustanovenie § 45 ods. 7 zákona o metrológii).

Novela sa dotkla aj sankcií v podmienkach zákona o metrológii, a to konkrétne doplnením nových ustanovení § 55 ods. 10 až 12 zákona o metrológii.

„Pokuta uložená podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o metrológii sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení pokuty sú na príjmový účet inšpektorátu, uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty, pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty a dozorovaná osoba v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty nepodala odvolanie“ (ustanovenie § 55 ods. 10 zákona o metrológii). „Postup podľa ustanovenia § 55 ods. 10 zákona o metrológii sa nepoužije, ak dozorovanej osobe bola uložená pokuta podľa (A) ustanovenia § 55 ods. 1 písm. m) zákona o metrológii, (B) ustanovenia § 55 ods. 1 písm. n) zákona o metrológii, (C) ustanovenia § 55 ods. 2 písm. k) zákona o metrológii alebo (D) ustanovenia § 55 ods. 2 písm. l) zákona o metrológii“ (ustanovenie § 55 ods. 11 zákona o metrológii). „Na postup podľa ustanovenia § 55 ods. 10 zákona o metrológii sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu“ (ustanovenie § 55 ods. 12 zákona o metrológii).

Na záver novela prináša aj nové prechodné ustanovenia § 60b a § 60c zákona o metrológii.

„Konanie začaté podľa tohto zákona o metrológii v znení účinnom do 31. marca 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa tohto zákona o metrológii v znení účinnom do  31. marca 2022“ (ustanovenie § 60b ods. 1 zákona o metrológii). „Na ukladanie pokuty za porušenie tohto zákona o metrológii v znení účinnom do 31. marca 2022 sa použijú ustanovenia tohto zákona o metrológii v znení účinnom od 1. apríla 2022, ak sú pre dozorovanú osobu priaznivejšie“ (ustanovenie § 60b ods. 2 zákona o metrológii). „Doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie vydané do 31. marca 2022 sú dokladmi o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa tohto zákona o metrológii v znení účinnom od 1. apríla 2022“ (ustanovenie § 60b ods. 3 zákona o metrológii). „Rozhodnutie o autorizácii vydané na základe splnenia požiadavky na akreditáciu podľa tohto zákona o metrológii v znení účinnom do 31. marca 2022 zostáva v platnosti len počas platnosti akreditácie“ (ustanovenie § 60b ods. 4 zákona o metrológii).

„Slovenská legálna metrológia, n. o. sa od 1. apríla 2023 považuje za autorizovanú osobu podľa ustanovenia § 31 zákona o metrológii v rozsahu a počas platnosti jej akreditácie, ak do 31. januára 2023 predloží dokumentáciu, ktorou preukáže úradu splnenie požiadaviek podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. d) až n) a p) zákona o metrológii. Úrad vydá Slovenskej legálnej metrológii, n. o. autorizovanej podľa prvej vety rozhodnutie o autorizácii primerane podľa ustanovenia § 35 zákona o metrológii“ (ustanovenie § 60c zákona o metrológii).

Novela nadobúda delenú účinnosť (A) dňa 01. apríla 2022, (B) dňa 15. marca 2023 a (C) dňa 01. apríla 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....