Iné

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2022

Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj novinky v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Dňa 05. októbra 2022 bol prijatý zákon č. 335/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Cieľ novely

Cieľom novely je podľa jej predkladateľov najmä vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Uvedená zmena sa má realizovať v nadväznosti na skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť. Priebežné skúsenosti niektorých samospráv, ktoré pilotne zabezpečili váženie komunálneho odpadu, poukazujú na dobré výsledky v podobe zníženia celkového vyprodukovaného odpadu v obci bez dôsledkov vytvárania čiernych skládok v obci. K možnosti zavedenia váženého množstvového zberu komunálneho odpadu sa viaže aj zavedenie vyrubenia preddavku na poplatok správcom poplatku a následným zúčtovaním preddavku so skutočnými nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu spolu s prípadnými nárokmi poplatníka na úľavy z poplatku, ktoré obec prijala vo všeobecne záväznom nariadení.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o miestnych daniach priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o miestnych daniach.

Na úvod novela do zákona o miestnych daniach prináša modifikáciu ustanovenia § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach a doplnenie nových ustanovení § 78 ods. 2 a 3 zákona o miestnych daniach.

„Obec určí sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (A) paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura a najviac 0,2 eura; obec môže paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok, (B) za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci nebol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu, (C) za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci bol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu, (D) za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov“ (ustanovenie § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach).

„Ak obec zavedie vážený množstvový zber komunálneho odpadu, určí sadzbu preddavku na poplatok v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram, liter alebo dm3 komunálnych odpadov“ (ustanovenie § 78 ods. 2 zákona o miestnych daniach). „Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku podľa ustanovenia § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach alebo sadzbu preddavku na poplatok podľa ustanovenia § 78 ods. 2 zákona o miestnych daniach, uplatní sa dolná hodnota sadzby poplatku podľa ustanovenia § 78 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach“ (ustanovenie § 78 ods. 3 zákona o miestnych daniach).

Novinkou je napríklad doplnenie nového ustanovenia § 79a zákona o miestnych daniach („Určenie poplatku za vážený množstvový zber komunálneho odpadu“).

„Ak je v obci, jednotlivej časti obce podľa ustanovenia § 17a zákona o miestnych daniach, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, obec určí v zdaňovacom období preddavok na poplatok ako súčin sadzby preddavku na poplatok podľa ustanovenia § 78 ods. 2 zákona o miestnych daniach, frekvencie odvozov a nosnosti alebo objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva“ (ustanovenie § 79a ods. 1 zákona o miestnych daniach).

„Obec pri zúčtovaní preddavku na poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu postupuje podľa ustanovení § 79a ods. 3 až 6 zákona o miestnych daniach“ (ustanovenie § 79aods. 2 zákona o miestnych daniach). „Obec vedie evidenciu skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu vyjadreného v kilogramoch za každé zdaňovacie obdobie a za každú zbernú nádobu, ktorá je zapojená do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu“ (ustanovenie § 79a ods. 3 zákona o miestnych daniach).

„Obec po skončení zdaňovacieho obdobia spočíta všetky náklady súvisiace s činnosťami a nákladmi podľa ustanovenia § 77 ods. 1 a 9 zákona o miestnych daniach v eurách (ďalej len „náklady obce na činnosti nakladania s odpadom“), ktoré obci vznikli v príslušnom zdaňovacom období“ (ustanovenie § 79a ods. 4 zákona o miestnych daniach). „Ak je na území celej obce zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa ustanovenia § 79a ods. 4 zákona o miestnych daniach a odváženého množstva komunálneho odpadu v kilogramoch za všetky zberné nádoby v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa ustanovenia § 79a ods. 3 zákona o miestnych daniach. Výsledná suma v eurách sa vydelí počtom poplatníkov, ktorí užívajú zbernú nádobu, a zohľadnia sa nároky na zníženie a odpustenie poplatku podľa ustanovenia § 83 ods. 2 zákona o miestnych daniach za predpokladu ich splnenia poplatníkom. Výsledná suma podľa tretej vety sa za každého poplatníka porovná so sumou zaplateného preddavku na poplatok. Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku; ak suma zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom prevyšuje sumu skutočných nákladov na poplatníka, vzniká kladný rozdiel na poplatku. Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu preddavku na poplatok v bežnom zdaňovacom období. Postup podľa ustanovenia § 98a ods. 4zákona o miestnych daniach sa použije, len ak suma kladného rozdielu na poplatku prevýši sumu preddavku na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie“ (ustanovenie § 79a ods. 5 zákona o miestnych daniach).

„Ak je zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu len v jednotlivej časti obce podľa ustanovenia § 17a zákona o miestnych daniach, v jednotlivom katastrálnom území obce, alebo len pre niektorých poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa ustanovenia § 79a ods. 4 zákona o miestnych daniach a celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu zapojenú do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa ustanovenia § 79a ods. 3 zákona o miestnych daniach. Pre zúčtovanie váženého množstvového zberu komunálneho odpadu obec ďalej postupuje podľa ustanovenia § 79a ods. 5 tretej až siedmej vety zákona o miestnych daniach“ (ustanovenie § 79a ods.6 zákona o miestnych daniach).

Zmenami si po novom prešlo aj ustanovenie § 81 zákona o miestnych daniach, upravujúce vyrubenie poplatku a splatnosť.

„Obec vyrubuje každoročne rozhodnutím poplatok podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. a) až c) zákona o miestnych daniach na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pri neváženom množstvovom zbere komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo neváženom množstvovom zbere komunálnych odpadov môže obec poplatok vyrubiť rozhodnutím alebo všeobecne záväzným nariadením určí spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa ustanovenia § 17a zákona o miestnych daniach, v jednotlivom katastrálnom území, pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností zavedený nevážený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo nevážený množstvový zber komunálnych odpadov, pričom obec vyrubuje poplatok rozhodnutím a súčasne nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti“ (ustanovenie § 81 ods. 1 zákona o miestnych daniach).

„Obec vyrubuje každoročne rozhodnutím preddavok na poplatok podľa ustanovenia § 79a ods. 1 zákona o miestnych daniach na celé zdaňovacie obdobie, v ktorom použije sadzbu preddavku na poplatok platnú na príslušné zdaňovacie obdobie a zohľadní skutočnosti rozhodujúce pre zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ustanovenia § 83 ods. 2 zákona o miestnych daniach platné k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak má oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo užíva nehnuteľnosť viacero poplatníkov a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí preddavok na poplatok každému z nich do výšky ich podielu na preddavku na poplatok z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti. Súčasne obec v tomto rozhodnutí môže zúčtovať rozdiel medzi skutočnými nákladmi obce na činnosti nakladania s odpadom prepočítanými na poplatníka podľa ustanovenia § 79a ods. 5 a 6 zákona o miestnych daniach za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok rozhodnutím najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia a najneskôr do dvoch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktorý sa poplatok zúčtuje. Ak vznikne záporný rozdiel na poplatku podľa ustanovenia § 79a ods. 5 zákona o miestnych daniach, obec vyrubí záporný rozdiel na poplatku rozhodnutím spolu s preddavkom na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie. Vyrubený preddavok na poplatok spolu so záporným rozdielom na poplatku po zúčtovaní preddavku na poplatok sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pri dohode poplatníkov obec vyrubí preddavok na poplatok a zúčtuje preddavok na poplatok rozhodnutím za všetkých poplatníkov v celkovej sume zástupcovi alebo správcovi určenému spoluvlastníkmi“ (ustanovenie § 81 ods. 2 zákona o miestnych daniach).

„Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku alebo preddavku na poplatok rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia“ (ustanovenie § 81 ods. 3 zákona o miestnych daniach). „Ak zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník oznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa ustanovenia § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach, nie je po zániku poplatkovej povinnosti povinný platiť preddavok na poplatok podľa ustanovenia § 79a ods. 1 zákona o miestnych daniach; obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok podľa ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o miestnych daniach najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak poplatníkovi, ktorému zanikne poplatková povinnosť, vznikne po zúčtovaní preddavku na poplatok kladný rozdiel na poplatku, obec kladný rozdiel na poplatku vráti v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o miestnych daniach; obec postup podľa ustanovenia § 98a ods. 4 zákona o miestnych daniach neuplatní“ (ustanovenie § 81 ods. 4 zákona o miestnych daniach).

„Obec môže určiť platenie poplatku podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. a) až c) zákona o miestnych daniach v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky“ (ustanovenie § 81 ods. 5 zákona o miestnych daniach). „Obec môže určiť platenie preddavku na poplatok podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. e) zákona o miestnych daniach po zohľadnení kladného alebo záporného rozdielu na poplatku v najmenej dvoch rovnomerných sumách. Sumy preddavku na poplatok sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje preddavok na poplatok. Poplatník môže vyrubený preddavok na poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený vo viacerých sumách, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej sumy“ (ustanovenie § 81 ods. 6 zákona o miestnych daniach).

Na záver novela prináša aj zmenu ustanovenia § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

„Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku alebo sadzby preddavku na poplatok v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 a 2 zákona o miestnych daniach, hodnotu koeficientu, ak má ustanovenú sadzbu poplatku podľa ustanovenia § 78 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach, pri neváženom množstvovom zbere podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. b) a c)zákona o miestnych daniach a pri váženom množstvovom zbere drobného stavebného odpadu podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. d) zákona o miestnych daniach spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať, a doklady, ktoré má poplatník predložiť pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa ustanovenia § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa ustanovenia § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa ustanovenia § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach rovnako z dôvodu vzniku poplatkovej povinnosti. Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť súčasne viacero sadzieb poplatku v členení podľa ustanovenia § 78 ods. 1 písm. a) až d) zákona o miestnych daniach“ (ustanovenie § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. novembra 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....