Verejná správa

Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

  • Vydanie: ULC PRO BONO 01/2024

1. OBSAHOVÝ PREHĽAD PRÍSPEVKU

Novelou zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme sa napríklad (1) predlžuje termín prechodných ustanovení vo vzťahu k prístupom do elektronickej zdravotnej knižky, (2) precizuje existujúca právna úprava, napríklad v oblasti uzatvárania elektronickej dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pod.

2.   PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA NOVELOU MENIA A DOPĹŇAJÚ

Zákonom č. 529/2023 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme (ďalej len „Zákon o NZIS“) sa mení a dopĺňa aj (1) zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), (2) zákon č. 374/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NZIS (ďalej len „zákon č. 374/2018“) a (3) zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch (ďalej len „zákon o OP“).

  • CIEĽ NOVELY

Cieľom novelizácie je precizovať existujúce ustanovenia zákona o NZIS. Novela rieši uzatváranie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti elektronickou formou. Potreba úprav vychádza najmä z toho, že v čase prijímania pôvodného znenia zákona NZIS neboli predkladateľom známe viaceré potencionálne zákonné prekážky, ktoré je potrebné dodatočne upraviť aby aj naďalej mohlo dochádzať k uzatvoreniu dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti aj v papierovej forme a neboli tak dotknuté práva na zdravotnú starostlivosť.

4.   ZÁKON O NZIS

Novela zákona o NZIS prináša úpravu ustanovení § 16 ods. 1 a 2 a § 19 zákona o NZIS, v rámci ktorých novela nahrádza slová „31. decembra 2023“ slovami „31. decembra 2024“.

„Ak ide o osobu, ktorej nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, je zdravotnícky pracovník uvedený v ustanovení § 5 ods. 6 písm. b) d) zákona o NZIS oprávnený do 31. decembra 2024 na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona o NZIS na základe písomného súhlasu osoby zadaním rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla do informačného systému; prístup k záznamom o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť má tento zdravotnícky pracovník prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Písomný súhlas osoby na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytuje, komu sa súhlas dáva, rozsah a účel sprístupnených osobných údajov a tento písomný súhlas je súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby“ (ustanovenie § 16 ods. 1 zákona o NZIS)

„Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby je pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti oprávnený do 31. decembra 2024 na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona o NZIS po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla do informačného systému“ (ustanovenie § 16 ods. 2 zákona o NZIS).

„Do 31. decembra 2024 je ošetrujúci lekár podľa ustanovenia § 5 ods. 6 písm. b) zákona o NZIS oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvéhotretiehoštvrtéhošiesteho a siedmeho bodu zákona o NZIS na základe rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby“ (ustanovenie § 19 zákona o NZIS).

  • ZÁKON O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o zdravotnej starostlivosti prináša je úprava ustanovenia § 12 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti.

Pôvodné znenie ustanovenia § 12 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti („Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi“) sa do budúcna zmení nasledovne:

„Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára najmenej na šesť mesiacov, pričom osoba môže mať súčasne uzatvorenú iba jednu dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára prostredníctvom informačného systému poskytovateľa s platným overením zhody a občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladom o pobyte s elektronickým čipom (ďalej len „identifikačná karta“), ktorý na účel uzatvorenia dohody predkladá osoba. Použitím identifikačnej karty dochádza k autorizácii úkonu; podpísanie elektronickým podpisom osoby sa na účely uzatvorenia dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti nevyžaduje. Uzatvorením novej dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti predchádzajúca dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti zaniká v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená nová dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Účinnosť novej dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti nastáva prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola dohoda uzatvorená. Doba platnosti podľa prvej vety musí zostať zachovaná. Pri nefunkčnosti informačného systému poskytovateľa alebo nefunkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzatvára v listinnej podobe. Údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti je poskytovateľ povinný zaznamenať v elektronickej zdravotnej knižke osoby; tento údaj sa prostredníctvom štandardov zdravotníckej informatiky zaznamená v centrálnom registri poistencov vedenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) (budúce ustanovenie § 12 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti).

Ďalšou zmenou, ktorú novela do zákona o zdravotnej starostlivosti priniesla, je úprava ustanovenia § 12 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorého pôvodné znenie („Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody podľa ustanovenia § 12 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti z dôvodov ustanovených v ustanovení § 12 ods. 2 písm. a) a b) zákona o zdravotnej starostlivosti; osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu“) sa do budúcna zmení nasledovne:

„Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti z dôvodov ustanovených v ustanovení § 12 ods. 2 písm. b) a c) zákona o zdravotnej starostlivosti; osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ odstupuje od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom informačného systému poskytovateľa s platným overením zhody a písomne o tom upovedomuje osobu. Osoba je oprávnená odstúpiť od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom informačného systému poskytovateľa s platným overením zhody a identifikačnej karty, ktorú na účel odstúpenia od dohody osoba predkladá“ (budúce ustanovenie § 12 ods. 9 zákona).

V rámci zákona o zdravotnej starostlivosti dochádza aj k úprave prechodného ustanovenia § 49j zákona o zdravotnej starostlivosti („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024“).

„Do 31. decembra 2024 je osoba oprávnená uzatvoriť dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom informačného systému poskytovateľa s platným overením zhody a identifikačnou kartou, ak má osoba vydanú identifikačnú kartu. Údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom informačného systému poskytovateľa s platným overením zhody a identifikačnou kartou, je poskytovateľ povinný zaznamenať v elektronickej zdravotnej knižke osoby; tento údaj sa prostredníctvom štandardov zdravotníckej informatiky zaznamená v centrálnom registri poistencov vedenom úradom pre dohľad“ (ustanovenie § 49j ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Do 31. decembra 2024 je osoba oprávnená odstúpiť od dohody o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom informačného systému poskytovateľa s platným overením zhody a identifikačnou kartou, ak má osoba vydanú identifikačnú kartu. Údaj o zániku dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia vykonaného prostredníctvom informačného systému poskytovateľa s platným overením zhody a identifikačnou kartou, je poskytovateľ povinný zaznamenať v elektronickej zdravotnej knižke osoby; tento údaj sa prostredníctvom štandardov zdravotníckej informatiky zaznamená v centrálnom registri poistencov vedenom úradom pre dohľad“ (ustanovenie § 49j ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti).

Uvedené zmeny predstavujú najmä predĺženie termínu prechodných ustanovení z dôvodu, aby osoba u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nemusela uzatvárať dohodu alebo odstúpiť od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, teda prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Nová právna úprava súvisí s vymedzením podmienky výlučne na základe občianskeho preukazu s elektronickým čipom, čo by bolo v aplikačnej praxi absolútne nefunkčné, pretože osoba nemá povinnosť mať aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom.

  • ZÁKON O OP

V rámci zákona o OP dochádza k úprave ustanovení § 19 ods. 2 a 3 zákona o OP.

„Občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. decembra 2024 nedovŕši vek 15 rokov, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2024“ (ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o OP).

„Občanovi staršiemu ako 65 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2024“ (ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o OP).

Podľa prechodných ustanovení zákona o OP majú byť občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území, ktorí sú mladší ako 15 rokov a občanom starším ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, vydané občianske preukazy bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb, a to do 31. decembra 2023.

Z kapacitných dôvodov však nebolo možné tento termín dodržať. Národné personalizačné centrum je popri svojej štandardnej činnosti (personalizácia a expedícia občianskych preukazov, cestovných dokladov, vodičských preukazov, osvedčení o evidencii časť I a dokladov pre cudzincov) celoročne nadmerne vyťažené výrobou vodičských preukazov z dôvodu hromadných výmen vodičských preukazov, ktorým končí platnosť 31. decembra 2023 a výrobou cestovných pasov z dôvodu situácie na Ukrajine, pričom jeho kapacitné možnosti sú limitované aj balením vyrobených občianskych preukazov bez podoby tváre. Doposiaľ bolo občanom Slovenskej republiky vydaných a doručených viac ako 615 000 občianskych preukazov bez podoby tváre, ostáva ich ešte vydať a doručiť približne 570 000 ks. Vzhľadom k uvedenému sa teda doterajšia lehota predlžuje o jeden rok, teda do konca roka 2024.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda dňa 30. decembra 2023.

Publikované dňa 23.02.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....