Podnikatelia

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2022

Jednou zo základných otázok pracovného práva je práve otázka prevencie a ochrany pred nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním. Zmeny uvedenej problematiky prináša novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

 Dňa 16. marca 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Prehľad zmien

Novelou sa vzhľadom na opakované podnety podnikateľského prostredia rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa ustanovenia § 2a zákona o nelegálnej práci aj na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku. Súčasne sa v záujme zefektívnenia a zjednotenia postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ponecháva výkon tejto kontroly vo výlučnej kompetencii inšpektorátov práce. Podľa doterajšej právnej úpravy bola kompetencia na výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania daná Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorátom práce. Kontrolné orgány však pri kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania postupovali podľa odlišných procesných postupov upravených v rozdielnych zákonoch, čo v praxi vyvolávalo nejednotnosť. Z uvedeného dôvodu sa ruší kompetencia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon kontrolynelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Ďalším dôležitým aspektom je potreba vytvárania podmienok pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, umožňujúcich im sústredenie výkonu svojej činnosti na oblasť služieb zamestnanosti.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o nelegálnej práci priniesla je nové znenie ustanovenia § 2a zákona o nelegálnej práci.

„Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku“ (ustanovenie § 2a ods. 1 zákona o nelegálnej práci).

„Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku“ (ustanovenie § 2a ods. 2 zákona o nelegálnej práci).

Novelou teda dochádza k rozšíreniu výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v ustanovení § 2a zákona o nelegálnej práci na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí sú medzi sebou v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.

Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Novela ďalej prináša do zákona o nelegálnej práci zmenu, podľa ktorej kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania budú vykonávať inšpektoráty práce, ktoré budú jedinými kontrolnými orgánmi nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Doteraz kontrolu vykonávali aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto orgány už nebudú vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o nelegálnej práci).

Novela prináša aj nové ustanovenie § 7cb zákona o nelegálnej práci („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023“).

„Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a kontrolu zákazu prijať prácu alebo službu podľa ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci začatú Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pred 1. januárom 2023, ktorá nebola skončená, dokončí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 7cb ods. 1 zákona o nelegálnej práci).

„Pokutu za nelegálnu prácu a pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci na základe výsledkov kontroly podľa ustanovenia § 7cb ods. 1 zákona o nelegálnej práci uloží Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 7cb ods. 2 zákona o nelegálnej práci). „Konanie o uloženie pokuty za nelegálnu prácu a konanie o uloženie pokuty za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci začaté Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, dokončí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 7cb ods. 3 zákona o nelegálnej práci).

„Na účely ustanovenia § 7cb ods. 1 až 3 zákona o nelegálnej práci sa porušenie zákazu nelegálnej práce a porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania posudzuje podľa ustanovenia § 2a zákona o nelegálnej práci v znení účinnom od 1. januára 2023“ (ustanovenie § 7cb ods. 4 zákona o nelegálnej práci).

„V konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálnu prácu alebo pokuty za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci začatom pred 1. januárom 2023 zostáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny účastníkom konania. Ak súd v konaní podľa prvej vety zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, v novom konaní rozhodne (A) v prvom stupni inšpektorát práce miestne príslušný podľa sídla úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý v pôvodnom konaní rozhodoval v prvom stupni, (B) v druhom stupni Národný inšpektorát práce“ (ustanovenie § 7cb ods. 5 zákona o nelegálnej práci). „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú Národnému inšpektorátu práce informácie podľa ustanovenia § 5a ods. 3 zákona o nelegálnej práci aj za rok 2022“ (ustanovenie § 7cb ods. 6 zákona o nelegálnej práci).

Zákon o službách zamestnanosti

Novela prináša aj zmeny v zákone o službách zamestnanosti.

Po novom sa tak v nadväznosti na zmeny v zákone o nelegálnej práci, v zmysle ktorých budú kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávať inšpektoráty práce, ktoré budú jedinými kontrolnými orgánmi nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vypúšťa kompetencia ústredia vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a súvisiace oznamovacie povinnosti. Zároveň sa v tejto súvislosti vypúšťa kompetencia ústredia prejednávať priestupky a rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa zákona o nelegálnej práci (ustanovenie § 12 zákona o službách zamestnanosti).

Do zákona službách zamestnanosti taktiež pribudlo nové prechodné ustanovenie § 72at zákona o službách zamestnanosti („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023“).

„Konanie o uloženie pokuty za nelegálne zamestnávanie a konanie o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začaté ústredím alebo úradom pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, dokončí ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 72at ods. 1 zákona o službách zamestnanosti).

„Pokutu za nelegálne zamestnávanie na základe výsledkov kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania začatej pred 1. januárom 2023 uloží ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 72at ods. 2 zákona o službách zamestnanosti). „Na účely ustanovenia § 72at ods. 1 a 2 zákona o službách zamestnanosti sa porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania posudzuje podľa osobitného predpisu v znení účinnom od 1. januára 2023“ (ustanovenie § 72at ods. 3 zákona o službách zamestnanosti).

„V konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálne zamestnávanie alebo vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začatom pred 1. januárom 2023 zostáva ústredie účastníkom konania. Ak súd v konaní podľa prvej vety zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, v novom konaní rozhodne (A) v prvom stupni inšpektorát práce miestne príslušný podľa sídla úradu, ktorý v pôvodnom konaní rozhodoval v prvom stupni, (B) v druhom stupni Národný inšpektorát práce“ (ustanovenie § 72at ods. 4 zákona o službách zamestnanosti).

Účinnosť novely

Novela nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....