Podnikatelia

Novela zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie príprav diaľnic a ciest

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2007

Odo dňa 1. júla 2007 nadobúda účinnosť zákon č. 275/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.Odo dňa 1. júla 2007 nadobúda účinnosť zákon č. 275/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Navrhovaný zákon mení zákon z roku 1996 a jeho novely tak, že vypúšťa ustanovenia, ktoré sa skonzumovali prevzatím do stavebného zákona (do úpravy územného konania, stavebného konania a vyvlastňovania), upresňuje vyznačovanie koridorov z regionálnych územných plánov do územných plánov obcí, aktualizuje územnoplánovacie podklady a dopĺňa tzv. ostatné podklady pre potreby územného rozhodovania podľa noviel stavebného zákona uskutočnených od roku 1999 do roku 2005. Reaguje taktiež na novú právnu úpravu ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy z roku 2004, ochrany a využívania lesných pozemkov z roku 2005 a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z roku 2006 a pripája prílohy s úsekmi diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať navrhované opatrenia a v nevyhnutnom rozsahu novelizuje aj cestný zákon.

V predmete zákona novela umožnila, aby sa zákon vzťahoval aj na rozostavané úseky, ktoré je potrebné dokončiť a ktoré zákon uvádza v prílohe č. 1. Dokončenie sa má týkať napríklad dobudovania do plného profilu, dokončenia stavieb, ktoré sú súčasťou stavby diaľnice a súvisiacich stavieb, bez ktorých nemožno diaľnicu sprevádzkovať alebo skolaudovať alebo plne využívať. Keďže má vláda za to, že je nevyhnutné urýchliť prípravu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré sú v rôznom štádiu prípravy, napríklad vtedy, keď jej trasa ešte nie je detailne umiestnená v územných plánoch obcí, alebo je nevyhnutné uskutočniť výkup pozemkov alebo vyvlastnenie, rozširuje sa pôsobnosť zákona aj na opatrenia týkajúce sa pripravovaných častí diaľnic, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 zákona. Predmet zákona sa tiež rozšíril o opatrenia vzťahujúce sa na vyvolané úpravy elektrického, telekomunikačného, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia alebo zariadenia na rozvod tepla alebo vykurovacích plynov, ktoré sú stavbou diaľnice priamo dotknuté z dôvodu riešenia styku diaľnice s inými komunikáciami, s dráhami, s inými vedeniami každého druhu, s vodami a s inými dielami, ak je potrebné ich vybudovať súčasne s diaľnicou.  

Novela tiež rieši problematiku nakladania s pozemkami, ktoré nepatria nikomu. V súčasnosti ich spravuje krajský úrad podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Tento bude v zmysle novely výslovne povinný ich na účely diaľničného pozemku previesť na stavebníka diaľnice, a to za trhovú cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ide teda o uzákonenie doterajšej praxe. Novela sa zaoberá aj aktualizáciou požiadaviek na vyvlastňovacie konanie, menia sa však len procesné ustanovenia a navrhované úpravy nezasahujú do hmotnoprávnych podmienok vyvlastňovania tak, ako vyplývajú zo stavebného zákona. Odo dňa účinnosti novely sa najmä už nebude vo vyvlastňovacom konaní požadovať dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku dohodou bol neúspešný.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....