Verejná správa

Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2024

1. ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorej cieľom je úprava niektorých problematických ustanovení zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Problematickosť spočíva predovšetkým v možnom nelegálnom čerpaní verejných zdrojov – fondov Európskej únie.

2.   PODSTATA NOVELY ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE

Dňa 22. decembra 2023 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 533/2023 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach“).

Dôvodom, pre ktorý bola novela prijatá, je snaha o vyriešenie problematických ustanovení § 9a a § 9b zákona o niektorých opatreniach, ktoré sa ukázali ako problematické z viacerých hľadísk, a to najmä z hľadiska možného nelegálneho čerpania verejných zdrojov – fondov Európskej únie, keďže pri aplikácii uvedených ustanovení zákona by mohlo ísť o duplicitné finančné plnenie v prospech Slovenskej republiky (Environmentálneho fondu).

3.   VYPUSTENIE USTANOVENÍ § 9a A § 9b ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH

Základnou zmenou, ktorú novela do zákona o niektorých opatreniach priniesla je vypustenie ustanovení § 9a a § 9b zákona o niektorých opatreniach, ktoré upravovali postup pri uplatňovaní finančnej náhrady za sanáciu environmentálnej záťaže.

Z dôvodu prehľadnosti sme sa rozhodli priblížiť aj niektoré časti týchto (dnes už neexistujúcich) ustanovení § 9a a § 9b zákona o niektorých opatreniach.

  • USTANOVENIE § 9a ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH

„Ak štát uskutoční z verejných prostriedkov sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá sa nachádza na nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom alebo správcom nie je štát (ďalej len „sanovaná nehnuteľnosť“), je povinný požadovať od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti náhradu finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže (ďalej len „finančná náhrada“); za sanovanú nehnuteľnosť sa nepovažuje nehnuteľnosť, ktorá je súčasťou kontaminačného mraku súvisiaceho s environmentálnou záťažou, ak nebola zahrnutá do projektu sanácie environmentálnej záťaže. Vlastník sanovanej nehnuteľnosti je na základe výzvy podľa ustanovenia § 9a ods. 5 zákona o niektorých opatreniach povinný uhradiť sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade za sanovanú nehnuteľnosť alebo v lehote podľa ustanovenia § 9a ods. 5 zákona o niektorých opatreniach uzavrieť záložnú zmluvu“ (ustanovenie § 9a ods. 1 zákona o niektorých opatreniach).

„Orgánom oprávneným zabezpečiť pohľadávku štátu vyplývajúcu z finančnej náhrady podľa ustanovenia § 9a ods. 1 zákona o niektorých opatreniach je príslušné ministerstvo. Pohľadávka vyplývajúca z finančnej náhrady zo sanovanej nehnuteľnosti sa premlčí po uplynutí desiatich rokov; premlčacia doba plynie odo dňa schválenia záverečnej správy zo sanácie environmentálnej záťaže“ (ustanovenie § 9a ods. 4 zákona o niektorých opatreniach).

„Príslušné ministerstvo v lehote do 12 mesiacov odo dňa schválenia záverečnej správy projektu sanácie environmentálnej záťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 4 zákona o niektorých opatreniach vyzve vlastníka sanovanej nehnuteľnosti, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy uhradil sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade, ktorá je uvedená vo výzve, alebo aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy odoslal podpísaný návrh záložnej zmluvy na sanovanú nehnuteľnosť v prospech štátu na sumu uvedenú vo výzve pre konkrétnu sanovanú nehnuteľnosť podľa ustanovenia § 9a ods. 3 zákona o niektorých opatreniach. Vo výzve podľa prvej vety je uvedená výška finančnej náhrady a súčasťou výzvy je návrh záložnej zmluvy“ (ustanovenie § 9a ods. 5 zákona o niektorých opatreniach).

„Za deň doručenia výzvy podľa ustanovenia § 9a ods. 5 zákona o niektorých opatreniach sa považuje okamih jej doručenia do elektronickej schránky podľa údajov elektronickej doručenky a deň doručenia do vlastných rúk alebo deň, keď bolo odopreté jej prevzatie, ak sa výzva doručuje poštou. Ak vlastník sanovanej nehnuteľnosti nie je známy alebo nie je známy jeho pobyt, výzva podľa ustanovenia § 9a ods. 5 zákona o niektorých opatreniach sa doručuje verejnou vyhláškou na webovom sídle príslušného ministerstva a súčasne sa zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce, v ktorej sa environmentálna záťaž nachádza, počas 30 dní. Uplynutím 30 dní od zverejnenia vyhlášky sa výzva považuje za doručenú bez ohľadu na skutočnosť, či sa o tom vlastník sanovanej nehnuteľnosti dozvedel alebo nie“ (ustanovenie § 9a ods. 9 zákona o niektorých opatreniach).

  • USTANOVENIE § 9b ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH

„Na zabezpečenie pohľadávky vyplývajúcej z finančnej náhrady, ktorá presahuje u vlastníka sanovanej nehnuteľnosti sumu 1 000 eur, príslušné ministerstvo rozhodne o zriadení záložného práva k sanovanej nehnuteľnosti, ak nedošlo k uzavretiu záložnej zmluvy podľa ustanovenia § 9a ods. 5 zákona o niektorých opatreniach a nebola uhradená pohľadávka vyplývajúca z finančnej náhrady; záložné právo k sanovanej nehnuteľnosti vznikne dňom vykonateľnosti rozhodnutia o zriadení záložného práva. Príslušné ministerstvo je oprávnené začať konanie o zriadení záložného práva do jedného roka odo dňa doručenia výzvy podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona o niektorých opatreniach zákona o niektorých opatreniach“ (ustanovenie § 9b ods. 1 zákona niektorých opatreniach).

„Rozhodnutie podľa ustanovenia § 9b ods. 1 zákona o niektorých opatreniach musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí aj (1) vymedzenie výšky pohľadávky vyplývajúcej z finančnej náhrady, (2) vymedzenie predmetu záložného práva, (3) zákaz vlastníka sanovanej nehnuteľnosti nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu príslušného ministerstva a (4) náležitosti podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 9b ods. 4 zákona o niektorých opatreniach).

„Právne úkony týkajúce sa predmetu záložného práva po vydaní rozhodnutia o zriadení záložného práva môže vlastník sanovanej nehnuteľnosti vykonať len po predchádzajúcom súhlase príslušného ministerstva. Postup podľa prvej vety sa neuplatní, ak ide o výkon záložného práva prednostným záložným veriteľom podľa osobitného predpisu v mene a na účet záložného dlžníka alebo v mene záložného veriteľa a na účet daňového dlžníka; túto skutočnosť je prednostný záložný veriteľ povinný vopred oznámiť príslušnému ministerstvu“ (ustanovenie § 9b ods. 8 zákona o niektorých opatreniach).

4.   PRÍČINY ODSTRÁNENIA USTANOVENÍ § 9a A § 9b ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH

Doterajšia právna úprava v intenciách ustanovení § 9a a § 9b zákona o niektorých opatreniach sa ukázala ako problematická z viacerých hľadísk, a to predovšetkým z hľadiska možného neoprávneného čerpania verejných zdrojov – fondov Európskej únie, keďže pri aplikácii uvedených ustanovení zákona by mohlo ísť o duplicitné finančné plnenie v prospech Slovenskej republiky (Environmentálneho fondu).

Slovenskej republike by tak vznikla povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky z fondov Európske únie a príp. súvisiace penále. Doterajšia právna úprava bola tiež vnútorne rozporná, keďže zákon o niektorých opatreniach doteraz upravoval dva rôzne režimy, a to (1) režim možnej liberácie povinnej osoby (vlastníka) podľa ustanovenia § 4 zákona o niektorých opatreniach a súčasne (2) režim, ktorý na uvedené neberie ohľad a paušálne zaväzuje každého vlastníka sanovanej nehnuteľnosti k úhrade nákladov spätých so sanáciou, bez ohľadu na skutočnosť, či jej existenciu spôsobil alebo nie, resp. či bol vôbec objektívne spôsobilý túto spôsobiť (napr. dedič, reštituent). Napokon doterajšia právna úprava bola aj predmetom ústavnej sťažnosti vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod Rvp 2025/2022.

5. PRECHODNÉ USTANOVENIE § 19b ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH

Novela do zákona o niektorých opatreniach prináša aj nové prechodné ustanovenie § 19b zákona o niektorých opatreniach.

„Ak do 31. decembra 2023 došlo k náhrade finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže podľa ustanovenia § 9a zákona o niektorých opatreniach v znení účinnom do 31. decembra 2023, Environmentálny fond je povinný vrátiť do 1. marca 2024 vlastníkovi sanovanej nehnuteľnosti ním uhradené finančné prostriedky“ (ustanovenie § 19b ods. 1 zákona o niektorých opatreniach).

„Pohľadávky štátu vzniknuté v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže podľa ustanovenia § 9a zákona o niektorých opatreniach v znení účinnom do 31. decembra 2023 zanikajú k 1. januáru 2024“ (ustanovenie § 19b ods. 2 zákona o niektorých opatreniach). „Ustanovenie § 19a zákona o niektorých opatreniach sa od 1. januára 2024 neuplatňuje“ (ustanovenie § 19b ods. 3 zákona o niektorých opatreniach).

6. ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 07.05.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....