Iné

Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2015

Cieľom novely uvedeného zákona je zabezpečiť podmienky na efektívne využitie rozľahlých nevyužitých územných celkov na realizáciu ucelených hospodárskych činností, a to najmä v oblasti priemyslu, služieb, výskumu a vývoja. V súvislosti s procesom prípravy vhodného územia na implementáciu priemyselnej výroby, služieb, výskumu alebo vývoja sa majú urýchliť a zefektívniť procesy usporiadania majetkovo právnych vzťahov, územného konania, ako aj stavebného konania

Dňa 30. júna 2016 došlo v Národnej rade SR k schváleniu novely zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“ a „zákon“). Novelou sa zároveň aktualizovali súvisiace ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Novela obsahuje rozšírenie definície významnej investície. Prostredníctvom novely sa umožní vydanie osvedčenia o významnej investícii aj podnikom v 100 % vlastníctve štátu za účelom efektívneho využitia rozľahlých doteraz nevyužitých území na budovanie strategických parkov určených na umiestnenie investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja.

Novela zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

Účelom novely stavebného zákona je umožniť v územnom, v stavebnom a vo vyvlastňovacom konaní rýchlejšiu administratívnu prípravu na realizáciu významných investícií tak, aby boli zachované ústavné práva (čl. 20 Ústavy SR) vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Novela ďalej upravuje prípady ak ku dňu začatia vyvlastňovacieho konania nie je schválený územný plán obce, alebo ak v schválenom územnom pláne alebo v územnom rozhodnutí nie je územie určené na umiestnenie a realizáciu významnej investície; v týchto prípadoch sa nebude aplikovať ustanovenie § 110 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ale podkladom na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení bude osvedčenie o významnej investícii (§ 3).

Podľa novelizovaného ust. § 1 odsek 3 je významnou investíciou aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať (1) podnik, ak uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí a vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme alebo (2) podnik so 100% majetkovou účasťou štátu, ak uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prípravy územia na realizáciu strategického parku a vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Zaviedla sa možnosť vydania osvedčenia o významnej investícii aj podniku, ktorý je v 100 % vlastníctve štátu, a to v súvislosti s vybudovaním strategického parku.

Ako uvádza dôvodová správa, Slovenská republika v súčasnosti disponuje rozsiahlymi územiami, ktoré v existujúcom stave neprinášajú Slovenskej republike hospodársky prínos predovšetkým z dôvodu odľahlosti území od existujúcej infraštruktúry a inžinierskych sietí. Predpokladom využitia na uvedené účely je vybudovanie základnej infraštruktúry a inžinierskych sietí na takýchto územiach. Uvedené územia by mohli byť využité na rozvoj regiónov a ich hospodársky rast.

Predmetné ustanovenie § 1 sa zároveň dopĺňa odsekmi 11 a 12, podľa ktorých sa strategickým parkom rozumie súhrn (1) pozemkov nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území alebo vo viacerých bezprostredne susediacich katastrálnych územiach, ktorých celková výmera predstavuje najmenej 250 ha a (2) stavieb na nich sa nachádzajúcich, ktoré sú potrebné na realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, činností v oblasti výskumu a vývoja.

Podľa odseku 12 prípravou územia sú činnosti nevyhnutné na zabezpečenie realizácie strategického parku, a to (1) usporiadanie vlastníckych vzťahov, (2) výstavba alebo pokračovanie výstavby pozemných komunikácií, (3) výstavba alebo pokračovanie výstavby dráhy alebo jej súčasti, (4) výstavba alebo pokračovanie výstavby súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení a (5) iné obdobné prípravné činnosti.

Ustanovenie § 3 týkajúce sa osvedčenia o významnej investície sa dopĺňa odsekmi 5 až 7.

Podľa odseku 5 na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa ust. § 1 ods. 3, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.

Podľa odseku 6 ak sa schválenie návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa odseku 5 sa do katastra nehnuteľností zapíše na návrh príslušného ministerstva spolu s geometrickým plánom.

Napokon, podľa odseku 7 predkupné právo štátu podľa odseku 5 zanikne, ak sa do dvoch rokov odo dňa schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou nevykoná alebo ak sa nezačne vyvlastňovacie konanie.

Ide o predkupné právo ex lege, zapisuje sa do katastra nehnuteľností formou záznamu a to na návrh ministerstva.

Novela priniesla taktiež zmeny súvisiace s prevodom vlastníctva, ktoré je upravené v ust. § 4 zákona, ktorými sa ustanovujú pravidlá podľa ktorých sa má postupovať pri pokuse o uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva k podnikovému pozemku.

Podľa doplneného odseku 4 písomný návrh podniku na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva k podnikovému pozemku, ktorý obsahuje náležitosti podľa ust. § 112 ods. 3 a 4 stavebného zákona a doručuje sa do vlastných rúk vlastníkovi nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnencovi na preberanie zásielok, oprávnenému z vecného bremena alebo jeho splnomocnencovi na preberanie zásielok, a to prostredníctvom poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Súčasťou písomného návrhu je upozornenie, že ak na návrh vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena nereaguje písomne do 15 dní odo dňa doručenia, považuje sa návrh na uzavretie dohody za odmietnutý a bude možné konať podľa § 4a.

Podľa odseku 5 ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je podniku známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky podniku za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.

Podľa odseku 6 ak vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena príjme návrh na uzavretie dohody zo strany podniku, podnik znáša náklady spojené s jej uzavretím a náklady súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností, najmä odmenu notára a správne poplatky.

V texte vyššie bolo spomínané ust. § 4a. Ide o doplnené ustanovenie upravujúce prechod vlastníctva. Uvedeným ustanovením sa upravuje špecifický režim prevodu a prechodu práv k nehnuteľnostiam potrebným pre uskutočnenie významných investícií.

Na účel realizácie významnej investície možno za náhradu pozemok alebo stavbu vyvlastniť alebo vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe obmedziť, ak je to vo verejnom záujme a nie je možné nadobudnúť právo k pozemku alebo stavbe dohodou.

To znamená, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva sa použije len v prípade, ak bol pokus nadobudnúť právo k nehnuteľnosti dohodou bezvýsledný a ak je to vo verejnom záujme.

Ak zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na vyvlastnenie všeobecný predpis o vyvlastňovaní, teda vo vzťahu k tomuto zákonu ide o lex specialis.

Ak ku dňu začatia vyvlastňovacieho konania nie je schválený územný plán obce, alebo ak v schválenom územnom pláne obce alebo v územnom rozhodnutí nie je územie určené na umiestnenie a realizáciu významnej investície, podkladom na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení je osvedčenie podľa § 3.

Doplnené ust. § 4a ďalej upravuje preukázanie bezvýslednosti pokusu nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti dohodou. Podľa odseku 2 predmetného ustanovenia sa bezvýslednosť preukazuje písomným (1) odmietnutím návrhu na uzavretie dohody vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávneným z vecného bremena alebo (2) potvrdením o zaslaní a o doručení návrhu na uzavretie dohody vlastníkovi nehnuteľnosti, alebo oprávnenému z vecného bremena, najmä doručenkou, ak vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena neodpovedal v lehote 15 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie dohody.

Splnenie podmienky podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak je (1) vlastník nehnuteľnosti, alebo oprávnený z vecného bremena neznámy alebo ak nie je známy jeho pobyt, (2) vlastník nehnuteľnosti, alebo oprávnený z vecného bremena obmedzený v zmluvnej voľnosti zákonmi, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím iného orgánu verejnej moci, ktorým sa mu zakazuje previesť vlastnícke právo k pozemku alebo ku stavbe na iného alebo (3) hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností spochybnená podľa § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Ak vo vyvlastňovacom konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o sume náhrady za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej všeobecnej hodnote určenej na základe znaleckého posudku. S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd. Požiadavku na vyššiu náhradu voči podniku možno uplatniť na súde v lehote jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, inak toto právo zanikne.

Prechodné ustanovenia určujú, že na (1) osvedčenia vydané pred účinnosťou novely zákona, (2) konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona a (3) významnú investíciu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii pred účinnosťou novely zákona, sa použijú doterajšie predpisy.

Pokiaľ ide o stavebný zákon, novelou sa prostredníctvom druhej, doplnenej vety v ust. § 58 ods. 2 umožňuje stavebníkovi stavby, ktorá je významnou investíciou, stavby diaľnic a rýchlostných ciest a stavby železničných dráh preukázať vlastníctvo k pozemku alebo iné právo k pozemku pred vydaním stavebného povolenia.

Iným právom k pozemku sa rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, alebo právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, alebo právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, alebo užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....