Verejná správa

Novela zákona o Obchodnom registri

  • Vydanie: ULC PRO BONO 07/2023

S cieľom odbúrať povinnosť evidencie druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá novela zákona o obchodnom registri.

Dňa 20. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon  č. 268/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OR“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RMNO“).

Podľa doteraz platnej právnej úpravy sa vyžadovalo zapisovať do obchodného registra a registra mimovládnych neziskových organizácií údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti. Táto právna úprava bola zavedená zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Faktom však je, že ani z AML smerníc ani z iných záväzkov Slovenskej republiky nie je možné odvodiť požiadavku na evidenciu údajov o druhu a čísle dokladov totožnosti o konečných užívateľoch výhod v príslušných registroch. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že evidencia druhu a čísla dokladu totožnosti je problematická aj s ohľadom na situácie, kedy dochádza k vydaniu nového dokladu totožnosti, čo núti zapísané osoby aktualizovať údaje zapísané v dotknutých registroch, a teda ide o zbytočnú administratívnu záťaž. Uvedené platí o to viac, že nedávne zneplatnenie certifikátov v občianskych preukazoch slúžiacich na vyhotovovanie elektronického podpisu viedlo k hromadným výmenám občianskych preukazov, čo následne spôsobuje hromadné zmenové konania najmä vo vzťahu k podnikateľom zapísaným do obchodného registra.

Pôvodným zámerom zavedenia tejto evidencie bolo dosiahnutie stavu jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod. Na dosiahnutie tohto zámeru však podľa predkladateľov novely plne postačuje rodné číslo ako jednoznačný identifikátor fyzickej osoby. Berúc do úvahy skutočnosť, že konečnými užívateľmi výhod nie sú len a výlučne občania Slovenskej republiky, tak nie je namieste rezignovať na evidenciu druhu a čísla dokladu totožnosti úplne, pretože v prípade cudzincov títo častokrát nedisponujú rodným číslom či obdobným jednoznačným identifikátorom. Z tohto dôvodu sa preto podľa novej právnej úpravy bude vyžadovať evidencia druhu a čísla dokladu totožnosti len v prípade osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o OR a zákona o RMNO prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

  • Osobitné ustanovenia k registrácií registrátorom

Novela do zákona o OR dopĺňa nové ustanovenie § 7b zákona o OR („Osobitné ustanovenia k registrácií registrátorom“).

„Registráciu môže na základe registračnej žiadosti navrhovateľa vykonať aj registrátor“ (ustanovenie § 7b ods. 1 zákona o OR). „Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená“ (ustanovenie § 7b ods. 2 zákona o OR).

„Registrátor je ktorýkoľvek notár“ (ustanovenie § 7b ods. 3 zákona o OR). „Registrátor pred vykonaním registrácie poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra a o súčinnosti, ktorú je potrebné pri registrácii poskytnúť“ (ustanovenie § 7b ods. 4 zákona o OR). „Registrátor preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra podľa ustanovenie § 6 a 7 zákona o OR s výnimkou podmienky podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona o OR“ (ustanovenie § 7b ods. 5 zákona o OR).

„Splnenie podmienok podľa ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o OR osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis. Ak nie sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o OR, registrátor zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok; nevykonanie zápisu nebráni podaniu návrhu na zápis registrovému súdu“ (ustanovenie § 7b ods. 6 zákona o OR). „Ak o to navrhovateľ požiada, po registrácii mu registrátor vydá prvý výpis z obchodného registra bezodplatne“ (ustanovenie § 7b ods. 7 zákona o OR). „Pri registrácii registrátor zabezpečí uloženie listín do zbierky listín“ (ustanovenie § 7b ods. 8 zákona o OR).

  • Zákon o RMNO

V rámci zákona o RMNO dochádza k úprave ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o RMNO.

„Ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo nadáciu, do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu; údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti sa do registra nezapisujú, ak ide o občana Slovenskej republiky. Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o RMNO).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňom vyhlásenia a čiastočne (B) dňa 01. novembra 2023.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....