Export, import

Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2021

 Novelou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami dochádza k technickému zabezpečeniu fungovania Modernizačného fondu, prostredníctvom ktorého má Slovenská republika prijať z Európskej investičnej banky finančné prostriedky na financovanie podpory v zmysle schémy štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva a schémy štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

 Dňa 14. decembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 535/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodovaní“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EF“).

Cieľ novely

Cieľom novely je zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Tá istá zmena sa bude robiť aj v prípade zákona o EF, keďže Environmentálny fond bude plniť funkciu vykonávateľa Modernizačného fondu za Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“). Účelom novely je ďalej snaha, aby Slovenská republika mohla prijať z Európskej investičnej banky finančné prostriedky už v januári 2022 pre financovanie nedávno schválených dvoch schém štátnej pomoci – konkrétne pre schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva a schému štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Prostriedky v sume 120 mil. EUR z Modernizačného fondu budú môcť byť vyplatené Slovenskej republike len na jeden spoločný účet, a to aj za ministerstvo, aj za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky spolu. Bez potrebnej právnej úpravy by prijímanie takýchto prostriedkov a ich následná distribúcia medzi vykonávateľov tohto fondu neboli možné.

Ustanovenia § 18 ods. 14 až 16 zákona o obchodovaní

Prvou zásadnejšou zmenou, ktorú novela do zákona o obchodovaní prináša, je doplnenie nových

ustanovení § 18 ods. 14 až 16 zákona o obchodovaní.

„Prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu, ktoré sú poskytnuté Európskou investičnou bankou na samostatný účet ministerstva, sa použijú na podporu investícií vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode v súlade s osobitným predpisom. Podpora z Modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá“ (ustanovenie § 18 ods. 14 zákona o obchodovaní).

„Na účel podpory investícií z prostriedkov Modernizačného fondu je rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s fungovaním Modernizačného fondu v Slovenskej republike v súlade s osobitným predpisom a zákonom (ďalej len „komisia pre Modernizačný fond“). Finančné riadenie prostriedkov pridelených Slovenskej republike z Modernizačného fondu schvaľuje komisia pre Modernizačný fond, ktorá zároveň nastavuje systém bankových účtov pre príjem týchto prostriedkov“ (ustanovenie § 18 ods. 15 zákona o obchodovaní).

„Komisia pre Modernizačný fond určí výšku prostriedkov podľa ustanovenia § 18 ods. 14 zákona o obchodovaní, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu a výšku prostriedkov, ktoré sú príjmom samostatného účtu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ktoré možno použiť ako výdavok v príslušnom rozpočtovom roku, ako aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania“ (ustanovenie § 18 ods. 16 zákona o obchodovaní).

Okrem vyššie uvedeného doplnenia ustanovenia § 18 zákona o obchodovaní, dochádza v rámci zákona o obchodovaní aj k legislatívno-technickej úprave názvu „modernizačný fond“ na „Modernizačný fond“ (napr. ustanovenia § 2 písm. r) a § 26 ods. 1 písm. t) zákona o obchodovaní).

Poslednou zmenou, ktorú novela do zákona o obchodovaní priniesla, je úprava ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o obchodovaní. Po novom sa vypúšťajú slová „na notifikáciu“ z dôvodu, že tento pojem definuje konkrétny posudzovací postup schém štátnej pomoci zo strany Európskej komisie. Nie všetky schémy, ktoré sa budú pripravovať pre poskytovanie podpory z prostriedkov Modernizačného fondu budú notifikované. Niektoré schémy môžu byť predmetom posudzovacieho konania len zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ako koordinátora pre štátnu pomoc a oznámené Európskej komisii (ustanovenie § 26 ods. 4 zákona o obchodovaní).

Zákon o EF

Novela prináša zmeny a doplnenia aj do zákona o EF. Novinkou je napríklad doplnenie novej položky príjmov Environmentálneho fondu („prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 3 písm. w) zákona o EF)).

Osobitná časť dôvodovej správy tiež uvádza, že Modernizačný fond je nízkouhlíkový podporný mechanizmus zriadený v zmysle čl. 10d smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (ďalej len „smernica EU ETS“), ktorý slúži na podporu investícií, vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch s hrubým domácim produktom na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 %priemeru Únie v roku 2013 na obdobie rokov 2021 až 2030 vrátane Slovenskej republiky.

Prostriedky pridelené Slovenskej republike v rámci Modernizačného fondu spravuje ministerstvo, pričom v kompetencii komisie pre Modernizačný fond je určiť výšku prostriedkov z Modernizačného fondu, ktoré budú zaslané na účet fondu na financovanie oprávnených investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) v zmysle relevantnej EÚ a národnej legislatívy (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice EU ETS, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov a zákon o obchodovaní). Komisia pre Modernizačný fond je zložená z piatich členov za ministerstvo a piatich členov za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky a riadi sa vlastným organizačným a rokovacím poriadkom. Úlohou tejto komisie je nastaviť správne fungovanie Modernizačného fondu v Slovenskej republike a zadefinovať podmienky poskytovania podpory z prostriedkov Modernizačného fondu.

V rámci zákona o EF sa novelou ďalej ustanovuje, že zo zdrojov Environmentálneho fondu bude Environmentálny fond poskytovať podporu z prostriedkov Modernizačného fondu na financovanie investičných návrhov s cieľom modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej efektívnosti, a to vo výške a spôsobom, ktorý určí komisia pre Modernizačný fond a informuje o tom fond prostredníctvom písomného rozhodnutia (ustanovenie § 4 ods. 1 písm. al)zákona o EF).

Podpora investícií z prostriedkov Modernizačného fondu

Novela ďalej do zákona o EF dopĺňa aj nové ustanovenie § 4i zákona o EF („Podpora investícií z prostriedkov Modernizačného fondu“).

Dotáciu na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu možno poskytnúť podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 4i ods. 1 zákona o EF). „Environmentálny fond (ďalej len „fond“) poskytuje prostriedky na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. al) zákona o EF na základe písomného rozhodnutia komisie ministerstva a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, a to spôsobom určením v tomto písomnom rozhodnutí“ (ustanovenie § 4i ods. 2 zákona o EF).

„Fond poskytuje podporu na financovanie investícií prostredníctvom schém štátnej pomoci podľa osobitného predpisu alebo formou individuálnych projektov. Podmienky pre poskytovanie podpory prostredníctvom schém štátnej pomoci sú ustanovené vo výzve na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu. Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle, termín na predloženie žiadostí o podporu z prostriedkov Modernizačného fondu je uvedený vo výzve“ (ustanovenie § 4i ods. 3 zákona o EF).

„Na základe písomného rozhodnutia komisie podľa ustanovenia § 4i ods. 2 zákona o EF fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. al)zákona o EF“ (ustanovenie § 4i ods. 4 zákona o EF). „Na poskytnutie dotácie na účel ustanovenia § 4 ods. 1 písm. al) zákona o EF nie je právny nárok“ (ustanovenie § 4i ods. 5 zákona o EF). „Na poskytnutie dotácie na účel ustanovenia § 4 ods. 1 písm. al) zákona o EF sa nevzťahujú ustanovenia § 6 a § 9 okrem ustanovenia § 9 ods. 10 zákona o EF, vykonávací predpis podľa ustanovenia § 13 zákona o EF a správny poriadok“ (ustanovenie § 4i ods. 6 zákona o EF).

Na záver prináša novela do zákona o EF aj úpravu ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o EF, a to v nadväznosti na novelizované ustanovenie § 4 ods. 1 písm. al) zákona o EF, ktoré umožňuje využívanie prostriedkov Modernizačného fondu. Nakoľko sa predpokladajú investície na špecifické projekty v rámci hospodárstva, je nevyhnutné umožniť fondu externalizovať, teda umožniť poveriť tretí subjekt, ktorým môže byť výlučne iný orgán verejnej správy na vykonanie finančnej kontroly poskytnutia finančných prostriedkov. Zámerom úpravy je zabezpečiť efektívne a odborné vykonanie finančnej kontroly poskytnutých prostriedkov. Právna úprava nadväzuje na úpravu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....