Iné

Novela zákona o občianskych preukazoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2022

Občiansky preukaz už dlhodobo predstavuje základný doklad, slúžiaci na identifikáciu jeho držiteľa. V kontexte neustáleho rozvoja informačných technológii sa však postupne dostávame do stavu, kedy občiansky preukaz nie je len kúskom papiera so základnými identifikačnými údajmi. Súčasťou občianskych preukazov sú po novom aj biometrické údaje v podobe odtlačkov prstov, či fotografie tváre.

Dňa 04. mája 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 180/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou sa okrem zákona o OP mení a dopĺňa aj (A) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a (B) zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných dokladoch“).

Účel novely

Novela vstupuje do právneho poriadku Slovenskej republiky najmä v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (ďalej len „Nariadenie“). Novela súčasne reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež na spoločenský vývoj. Na základe požiadavky Nariadenia sa v zákone o OP dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona o OP vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o OP priniesla je reakcia na situáciu, vyplývajúcu z povinnosti občana podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. V prípade dočasnej nemožnosti zosnímať odtlačky prstov u občana staršieho ako 12 rokov (napríklad zo zdravotných dôvodov) sa umožní vydanie občianskeho preukazu s dobou platnosti na jeden rok a to aj opakovane. V lehote jedného roka je možné predpokladať zmenu stavu tak, aby občanovi následne mohol byť vydaný občiansky preukaz so štandardnou dobou platnosti. V prípade trvalej nemožnosti občanovi zosnímať odtlačky prstov bude občanovi vydaný občiansky preukaz so štandardnou dobou platnosti (ustanovenie § 2 ods. 4zákona o OP).

Novelou sa tiež do zákona o OP dopĺňa nový údaj, ktorý je súčasťou občianskeho preukazu. Týmto údajom je CAN – Card Access Number, prístupové číslo karty, ktoré musí byť zobrazené na občianskom preukaze. Prístupové číslo karty je ďalším z bezpečnostných prvkov. Uvedené vyplýva z čl. 3 Nariadenia, pričom preukazy totožnosti vydávané členskými štátmi sa vyhotovujú vo formáte ID-1 a obsahujú strojovo čitateľnú zónu. Vychádzajú zo špecifikácií a minimálnych bezpečnostných noriem stanovených v dokumente ICAO 9303 a spĺňajú požiadavky stanovené v písmenách c), d), f) a g) prílohy nariadenia (ES) č. 1030/2002 v platnom znení. Ide o náhodne generovaný šesťciferný kód vygravírovaný na prednej strane karty občianskeho preukazu v na to určenej zóne, ktorý slúži ako vstup pre protokol riadenia prístupu k údajom na čipe dokladu s bezkontaktným rozhraním (ustanovenie § 3 ods. 1 písm. m) zákona o OP).

V nadväznosti na možnosť zvoliť si bezpečnostný osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade sa umožňuje tiež zmeniť si ho na zastupiteľskom úrade. Z dôvodu zmeny v ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o OP, podľa ktorého zverejňuje aplikačné programové vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sa vypúšťajú nadbytočné slová“ (ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o OP).

Kód pre odblokovanie

Novinkou je doplnenie nového ustanovenia § 5a zákona o OP („Kód pre odblokovanie“).

„Kód pre odblokovanie slúži na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného osobného kódu prostredníctvom aplikačného programového vybavenia“ (ustanovenie § 5a ods. 1 zákona o OP). „Kód pre odblokovanie je kombináciou ôsmich číslic. Kód pre odblokovanie je možné zvoliť a zmeniť na príslušnom útvare alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia“ (ustanovenie § 5a ods. 2 zákona o OP). „Ak občan trikrát po sebe chybne uvedie kód pre odblokovanie, kód pre odblokovanie sa trvalo zablokuje; v takom prípade môže občan odblokovať zablokovaný bezpečnostný osobný kód na príslušnom útvare alebo zastupiteľskom úrade“ (ustanovenie § 5a ods. 3 zákona o OP).

Novelou sa ďalej ustanovujú výnimky z povinnosti podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podpisu. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podpisu nebude mať napríklad osoba mladšia ako 12 rokov, avšak podpis bude dobrovoľný pre osoby staršie ako 6 a mladšie ako 12 rokov. Občiansky preukaz, ktorý neobsahuje odtlačky prstov zapísané v elektronickom čipe ostáva platný až do zániku jeho platnosti. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov bude mať občan, ktorý dovŕšil vek 12 rokov až pri nasledujúcom podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Občiansky preukaz občana, ktorý pri podaní žiadosti nedovŕši vek 12 rokov (takýto občiansky preukaz nebude obsahovať odtlačky prstov) bude platiť až do zániku jeho platnosti bez ohľadu na to, či počas platnosti dovŕši vek 12 rokov (ustanovenie § 6 ods. 11 zákona o OP).

Rovnako ako v prípade cestovných dokladov, tak aj v prípade občianskych preukazov bude možné zaslať občiansky preukaz na adresu v štáte pôsobnosti zastupiteľského úradu, na ktorom bola podaná žiadosť o jeho vydanie alebo na iný zastupiteľský úrad. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vykonáva svoju pôsobnosť na určitom území. Aplikačná prax ukázala, že mnoho občanov v zahraničí žiada, aby im boli vyhotovené doklady zasielané do iných regiónov, resp. na Slovensko. Na základe uvedeného je preto vhodné presnejšie špecifikovať možnosť zaslania vyhotoveného cestovného dokladu v odôvodnenom prípade len na adresu v teritóriu pôsobnosti toho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, kde bola žiadosť prijatá alebo na iný zastupiteľský úrad. Sieť zastupiteľských úradov Slovenskej republiky teritoriálne pokrýva územie všetkých štátov sveta a pre územie Slovenska sú na prijatie žiadosti príslušné ktorékoľvek z 84 oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru (ustanovenie § 10 ods. 7 zákona o OP).

Zákon o správnych poplatkoch

Úprava, ktorú novela prináša do zákona o správnych poplatkoch, zasa reflektuje na aplikačnú prax pri spoplatňovaní vydávania občianskych preukazov. Keďže legislatívna úprava pozná občiansky preukaz, ktorý je pre občana povinným dokladom a aj občiansky preukaz, ktorý je nepovinný, je potrebné, aby uvedené druhy dokladov boli odlíšené aj vo vzťahu k správnym poplatkom. Úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia. Na základe analýzy doteraz účinného znenia zákona o správnych poplatkoch, bolo potrebné rozšíriť kategóriu osôb, ktoré sú oslobodené od poplatku za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. Doposiaľ platná legislatíva opomenula osoby mladšie ako 16 rokov, ktorým bol vydaný cestovný doklad na 1 rok, pričom nastala skutočnosť oprávňujúca na oslobodenie od vyššie uvedeného poplatku. Takáto osoba bola pri vydaní cestovného dokladu spoplatnená správnym poplatkom aj napriek skutočnosti, že v skôr vydanom cestovnom dokladu vznikla chyba opísaná vyššie. Takouto chybou môže byť nesprávne uvedené meno alebo priezvisko držiteľa dokladu, chýbajúce číslo dokladu a podobne (sadzobník správnych poplatkov, časť II. VNÚTORNÁ SPRÁVA, položka 22a zákona o správnych poplatkoch).

Na záver novela mení a dopĺňa aj zákon o cestovných dokladoch. Jednou zo zmien v zákone o cestovných dokladoch je napríklad vypustenie ustanovenia § 16 ods. 4 písm. b) zákona o cestovných dokladoch. Cestovný doklad sa vydáva len občanom Slovenskej republiky. Vypustenie údaja o adrese trvalého pobytu a ak je kratší ako 10 rokov, aj adrese predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku má za cieľ, zjednodušiť proces žiadosti o vydanie cestovného dokladu. Cestovný pas je doklad, ktorý je viazaný na občianstvo Slovenskej republiky žiadateľa. Existuje skupina občanom, ktorí nikdy nemali pobyt na území Slovenskej republiky a preto uvedené ustanovenie im mohlo spôsobovať komplikácie pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu, nakoľko neboli schopní predložiť takúto adresu. Ide o občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, získali občianstvo resp. žijú v zahraničí a nemajú alebo nikdy ani nemali pobyt na území Slovenskej republiky. Uvedená požiadavka, ako ďalší údaj a podklad pre podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu spôsobovala komplikácie takýmto občanom pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu (ustanovenie § 16 ods. 4 zákona o cestovných dokladoch).

Zmenou si prešlo napríklad aj ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o cestovných dokladoch. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vykonáva svoju pôsobnosť na určitom území. Aplikačná prax ukázala, že mnoho občanov v zahraničí žiada, aby im boli vyhotovené doklady zasielané do iných regiónov, resp. na Slovensko. Na základe uvedeného je preto vhodné presnejšie špecifikovať možnosť zaslania vyhotoveného cestovného dokladu v odôvodnenom prípade len na adresu v teritóriu pôsobnosti toho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, kde bola žiadosť prijatá alebo na iný zastupiteľský úrad. (ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o cestovných dokladoch).

Účinnosť novely

Novela nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....