Iné

Novela zákona o občianskych preukazoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2012

Od 1. júla 2012 sa budú vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom. Ich vydávanie je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej by sa v budúcnosti mali úkony ako zmena trvalého pobytu, prihlásenie na úrad práce a iné úkony vykonávať prostredníctvom elektronických služieb.

Vydávanie občianskych preukazov so zabudovaným elektronickým čipom zavádza zákon č. 49/2012 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý mení zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch. Zavedenie vydávania občianskych preukazov so zabudovaným elektronickým čipom súvisí s projektom Elektronická identifikačná karta, ktorý realizuje Ministerstvo vnútra SR. Účelom uvedeného projektu je zjednodušiť kontakt občanov s orgánmi verejnej správy ako aj s inými fyzickými a právnickými osobami. Nový občiansky preukaz bude možné využívať aj pri súkromných službách, ako napr. e-banking alebo e-business.

Náležitosti a vzhľad občianskych preukazov zostávajú aj po novele zachované v súčasnej podobe. Občiansky preukaz bude mať naviac zabudovaný elektronický čip. Elektronický čip bude obsahovať údaje, ktoré sa v súčasnosti zapisujú do občianskeho preukazu a bude do neho možné zapísať aj tzv. údaje nepovinné ako údaje podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Nepovinné údaje umožnia držiteľovi občianskeho preukazu komunikáciu v elektronickom styku s právnickými alebo fyzickými osobami. Ak sa pre nedostatok miesta nebudú dať na elektronický čip zapísať všetky nepovinné údaje žiadané občanom, občan určí, ktoré údaje sa do neho zapíšu. Zapísané údaje si bude môcť držiteľ občianskeho preukazu overiť na okresnom riaditeľstve Policajného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“).

Na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii bude slúžiť bezpečnostný osobný kód upravený ustanovením § 4b. Bude tvorený kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktoré si občan zvolí pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, prípadne aj neskôr, na okresnom riaditeľstve. Bezpečnostný osobný kód si držiteľ občianskeho preukazu bude môcť zmeniť na okresnom riaditeľstve alebo na integrovaných obslužných miestach, ktoré by mali byť v budúcnosti vytvorené najmä na obecných a mestských úradoch. Zmenu bude možné vykonať aj prostredníctvom internetu.

Prečítanie údajov uložených na elektronickom čipe občianskeho preukazu sa bude vykonávať priložením občianskeho preukazu na čítačku kariet a zadaním bezpečnostného osobného kódu. Po päťnásobnom zadaní chybného bezpečnostného kódu sa ďalšia komunikácia zablokuje. O odblokovanie bude môcť držiteľ občianskeho preukazu požiadať okresné riaditeľstvo. Orgán verejnej správy alebo iná právnická alebo fyzická osoba budú môcť prečítať len časť údajov z elektronického čipu občianskeho preukazu, rozsah údajov bude upravený certifikátom vydaným oprávnenej osobe.

Občan bude môcť na základe novely požiadať o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve. V súčasnosti môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu len na okresnom riaditeľstve v mieste trvalého pobytu. Na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve bude možné požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu so zabudovaným elektronickým čipom aj v prípade, ak bude elektronický čip nefunkčný. Na základe žiadosti občana bude možné tiež vymeniť občiansky preukaz bez zabudovaného elektronického čipu za preukaz so zabudovaným elektronickým čipom, a to aj bez splnenia podmienok na vydanie nového občianskeho preukazu. Okresné riaditeľstvo v mieste trvalého pobytu občana bude tak ako doteraz vydávať občanom prvý občiansky preukaz (1) pri dovŕšení pätnásteho roku veku, (2) po nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky, ak ešte občan nemal vydaný občiansky preukaz, alebo (3) po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte občan nemal vydaný občiansky preukaz.

Po novom bude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj urýchlene do 2 pracovných dní.  O urýchlené vydanie občianskeho preukazu nebude môcť požiadať osoba bezvládna, ak sa nasnímanie jej podoby vykonalo v mieste, kde sa zdržuje, napr. v nemocnici. Bezvládny občan sa bude musieť vždy podrobiť nasnímaniu podoby, nebude môcť namiesto nasnímania predložiť fotografiu. Z dôvodov skončenia platnosti občianskeho preukazu, straty alebo odcudzenia, alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska bude odo dňa 1. januára 2013 možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzine. Pri podaní na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky však nebude možné nasnímať bezvládneho občana v mieste, kde sa zdržuje a požiadať o urýchlené vydanie občianskeho preukazu do 2 pracovných dní.

Pri porušení elektronického čipu alebo zapísaných údajov nebude občiansky preukaz považovaný za neplatný. V uvedenom prípade bude mať držiteľ občianskeho preukazu právo, nie však povinnosť, požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Novela súčasne zavádza porušenie celistvosti občianskeho preukazu ako nový dôvod neplatnosti občianskeho preukazu.

Občianske preukazy sa bez elektronického čipu budú vydávať do 30. novembra 2012Doba platnosti uvedená v občianskych preukazoch bez elektronického čipu zostáva zachovaná aj po 30. júni 2012. Držiteľ platného občianskeho preukazu vydaného do 30. júna 2008, bude môcť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na okresnom riaditeľstve v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.

Novela priniesla zmeny aj do zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Za doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel sa bude vyberať poplatok podľa položky 22a nového písm. d) sadzobníka správnych poplatkov vo výške 3 Eur. Pri urýchlenom vyhotovovaní občianskeho preukazu do 2 pracovných dní bude okresné riaditeľstvo vyberať poplatok vo výške 20 Eur. Uvedené poplatky sa budú vyberať za úkony vykonané po 30. júni 2012.

Úkony spojené so žiadosťami podanými na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzine sa v zmysle položky 259 s účinnosťou od 1. januára 2013 spoplatnia poplatkami (1) za žiadosť o vydanie občianskeho preukazu vo výške 15 Eur, (2) za žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz vo výške 30 Eur a (3) za žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch vo výške 50 Eur. Od poplatku za žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz podľa uvedených bodov 2 a 3 budú oslobodení občania starší ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....