Iné

Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

  • Vydanie: ULC PRO BONO 04/2023

Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín prináša nové možnosti vycestovania s rôznymi druhmi živočíchov do krajín, mimo Európskej únie, napríklad za účelom účasti na krátkodobých výstavách, súťažiach, či poľovačkách.

Dňa 28. marca 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 135/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane“) a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). 

  • Cieľ novely

Cieľom novely je zaviesť možnosť vydania potvrdení v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktoré by umožnili občanom Slovenskej republiky vycestovať do krajiny mimo Európskej únie s exemplárom živočícha a následne sa vrátiť bez povinnosti zdĺhavého postupu vybavovania vývozných a následne dovozných potvrdení – tieto by nahradilo jedno potvrdenie, čím by zároveň odpadlo ďalšie poplatkové zaťaženie žiadateľa spojené s potrebným vydaním viacerých rozhodnutí. Navyše, toto jedno potvrdenie by platilo na určitú dobu a dalo by sa použiť opakovane. Uvedenou právnou úpravou sa má podľa dôvodovej správy znížiť poplatkové zaťaženie občanov.

Zavedením možnosti vydania predmetných potvrdení by sa vyšlo v ústrety predovšetkým adresátom predmetnej právnej úpravy – napríklad sokoliarom a dovolenkárom, ktorí už niekoľko rokov apelujú na možnosť vydania takéhoto špeciálneho potvrdenia, ktoré by slúžilo na vývoz a následný dovoz exemplárov živočíchov za účelom účasti napr. na krátkodobých výstavách dravcov, súťažiach, či poľovačkách resp. za účelom dovoleniek so svojimi „miláčikmi“ v krajinách mimo Európskej únie. Novela má tiež umožniť jednoduchšie vycestovať držiteľovi hudobného nástroja za účelom napr. súťaže alebo predvedenia hudobného diela. Keďže tieto špeciálne potvrdenia v národnej legislatíve absentujú, je komplikované vyššie uvedeným osobám vycestovať so svojimi živočíchmi do krajiny mimo Európskej únie, nakoľko vydávanie vývozných a dovozných povolení tak pri vycestovaní ako aj o niekoľko dní pri návrate na cestu späť je časovo a administratívne veľmi náročné.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o ochrane a zákona o správnych poplatkoch priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

  • Konanie o vydaní ďalších druhov povolení

Na úvod novela dopĺňa do zákona o ochrane nové ustanovenie § 6a zákona o ochrane, predmetom ktorého je úprava konania o vydaní ďalších druhov potvrdení.

„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydá potvrdenie o putovnej výstave, potvrdenie o osobnom vlastníctve, potvrdenie o hudobnom nástroji alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu, iba ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitných predpisoch a ak sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa ustanovenia § 13 zákona o ochrane a neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia“ (ustanovenie § 6a ods. 1 zákona o ochrane).

„Potvrdenie o putovnej výstave sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti“ (ustanovenie § 6a ods. 2 zákona o ochrane). „Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o ochrane obsahuje (A) identifikačné údaje o žiadateľovi, (B) čestné vyhlásenie o vlastníctve exemplára, (C) doklad o zaplatení správneho poplatku, (D) listinné dôkazy, ktorými sú: (1) preukaz o pôvode podľa ustanovenia § 12 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane a potvrdenie podľa osobitného predpisu, ak boli vydané, (2) kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa ustanovenia § 12a zákona o ochrane, (3) kópia povolenia na dovoz alebo (4) kópia rovnocenného potvrdenia o putovnej výstave vydaného treťou krajinou, (E) doklad preukazujúci vedenie evidencie podľa ustanovenia § 10 a 11 zákona o ochrane, (F) listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi, (G) podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára živočícha vrátane charakteristiky prepravného zariadenia a opis chovného zariadenia v mieste prvého určenia, v ktorom bude exemplár umiestnený“ (ustanovenie § 6a ods. 3 zákona o ochrane).

„K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o ochrane môže žiadateľ pripojiť aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v ustanovení § 6a ods. 3 zákona o ochrane, ak preukazujú splnenie podmienok na vydanie potvrdenia o putovnej výstave“(ustanovenie § 6a ods. 4 zákona o ochrane). „Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o ochrane sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 4, 5, 7 až 15 a § 7 zákona o ochrane“ (ustanovenie § 6a ods. 5 zákona o ochrane). „Potvrdeniu vydanému podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o ochrane ministerstvo pridelí evidenčné číslo výstavy“ (ustanovenie § 6a ods. 6 zákona o ochrane).

„Potvrdenie o osobnom vlastníctve, potvrdenie o hudobnom nástroji alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti. Žiadosť o vydanie potvrdenia obsahuje náležitosti primerane podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane“ (ustanovenie § 6a ods. 7 zákona o ochrane). „Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa ustanovenie § 6a ods. 7 zákona o ochrane sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 8 zákona o ochrane“ (ustanovenie § 6a ods. 8 zákona o ochrane). „Po odovzdaní originálu potvrdenia o putovnej výstave alebo potvrdenia o osobnom vlastníctve ministerstvu, ministerstvo vráti žiadateľovi originál dokladu podľa ustanovenia § 6a ods. 3 písm. d) bod. 1 zákona o ochrane“ (ustanovenie § 6a ods. 9 zákona o ochrane).

  • Úlohy ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov

Obmenou si po novom prešla aj oblasť úloh ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov, a to modifikáciou ustanovení § 19 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane.

„Colný úrad na úseku ochrany exemplárov (A) v spolupráci s orgánmi veterinárnej a rastlinno-lekárskej starostlivosti kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze, tranzite exemplárov a pri predložení potvrdenia podľa ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o ochrane a postupuje v súlade s osobitným predpisom; pri kontrole postupuje tak, aby živé exempláre prešli colným konaním s najkratším možným zdržaním, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo ich úniku, poranenia, poškodenia zdravia alebo nevhodného zaobchádzania s nimi, (B) kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit, o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalší druh potvrdenia a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení, v potvrdení alebo v oznámení o dovoze; v prípade pochybností si vyžiada stanovisko vedeckého orgánu alebo ministerstva“ (ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane).

V rámci zákona o správnych poplatkoch sa v Sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161a slová „vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov“ nahrádzajú slovami „vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve, potvrdenia o hudobnom nástroji alebo potvrdenia o zbierke vzoriek“.

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. júna 2023.

Publikované dňa 06.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....