Podnikatelia

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže

  • Vydanie: ULC PRO BONO 04/2024

1. ABSTRAKT

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže prichádza ako reakcia na legislatívu Európskej únie, ktorá ustanovuje podmienky, na základe ktorých budú určití prevádzkovatelia online platforiem kvalifikovaní ako strážcovia prístupu. V prípade strážcov prístupu ide o prevádzkovateľov významných digitálnych platforiem, ktoré predstavujú dôležitú bránu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, ktorých postavenie im môže poskytnúť právomoc konať ako súkromný tvorca pravidiel, čím sa vytvára úzke miesto v digitálnom hospodárstve.

2. PREHĽAD ZMIEN, KTORÉ NOVELA ZÁKONA O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE PRINÁŠA

Novela odzrkadľuje nové úlohy, ktoré bude Slovenská republika plniť na základe nariadenia EP a Rady 2022/1925 zo 14. septembra 2022 o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (ďalej len „nariadenie DMA“).

Nariadenie DMA ustanovuje povinnosti (A) členským štátom, (B) príslušným orgánom určených členským štátom a (C) úradom na ochranu hospodárskej súťaže. Novela kumuluje plnenie povinností v jednom ústrednom orgáne štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým bude Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Členské štáty môžu Komisii navrhnúť preskúmanie dodržiavania konkrétnych článkov nariadenia DMA, napríklad, ak usudzujú, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že by (A) určitý podnik mal byť označený za strážcu prístupu, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že (B) strážca prístupu systematicky porušoval jednu alebo viaceré vymedzené povinnosti, prípadne, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že (C) by sa mala doplniť jedna alebo viac služieb v rámci digitálneho sektora do zoznamu základných platformových služieb podľa nariadenia DMA alebo sa v nariadení DMA účinne neupravuje jedna alebo viaceré praktiky, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu súťažeschopnosti základných platformových služieb alebo by mohli byť nekalé. Na tento účel sú však členské štáty povinné Komisii predložiť aj dôkazy.

S ohľadom na vymedzené povinnosti spolupráce sa tak rozširujú už existujúce kompetencie úradu aj na oblasť uplatňovania nariadenia DMA, aby bolo možné požadovanú spoluprácu aj reálne vykonať. Ide predovšetkým o spoluprácu s Komisiou pri získavaní informácií alebo výkone inšpekcií. Novela ukladá zároveň povinnosť ostatným ústredným orgánom štátnej správy poskytnúť úradu súčinnosť pri plnení svojich povinností v zmysle implementovaných nariadení, keďže informácie môžu mať k dispozícii aj iné orgány verejnej moci. S ohľadom na skutočnosť, že najmä pre oblasť nariadenia EP a Rady 2022/2560 zo 14. decembra 2022 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh (ďalej len „nariadenie o zahraničných subvenciách“) ide o rovnaký typ spolupráce pre poskytovanie súčinnosti Komisii pri poskytovaní informácií a inšpekcií, novela implementuje aj niektoré ustanovenia tohto nariadenia.

3.   ZÁKONY, KTORÉ SA NOVELOU ZÁKONA O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE MENIA A DOPĹŇAJÚ

Dňa 18. apríla 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 93/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon o ochrane HS“). Novelou sa okrem zákona o ochrane HS mení a dopĺňa aj zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „zákon o mechanizme“).

4.   ZMENY, KTORÉ NOVELA PRINIESLA

A. PRÁVOMOCI ÚRADU

Prvou zo zmien, ktorú novela do zákona o ochrane HS priniesla, je doplnenie nových ustanovení § 16 ods. 1 písm. c) a d) zákona o ochrane HS, upravujúcich právomoci úradu.

Po novom platí, že „úrad (C) vykonáva prešetrovanie na účel zistenia možného porušenia povinnosti podnikateľa podľa osobitného predpisu, (D) vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na podanie žiadosti o prieskum trhu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenia § 16 ods. 1 písm. c) a d) zákona o ochrane HS).

Nové ustanovenie § 16 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane HS používa pojem podnikateľ, pričom pojem strážca prístupu je definovaný v čl. 2 ods. 1 nariadenia DMA a označuje podnik poskytujúci základné platformové služby označené podľa čl. 3 nariadenia DMA.

Strážcom prístupu sa podľa nariadenia DMA rozumie nielen podnik spĺňajúci kvantitatívne prahové hodnoty stanovené v nariadení DMA, ale za strážcu prístupu môže byť podľa nariadenia DMA identifikovaný aj podnik, ktorý spĺňa len prierezové kvalitatívne kritériá a môže byť označený za „budúceho“ vznikajúceho strážcu prístupu, hoci len dočasne, v dôsledku čoho mu môžu byť uložené niektoré povinnosti strážcu prístupu.

Poskytovanie základných platformových služieb strážcami prístupu v zmysle čl. 3 nariadenia DMA je vo všeobecnosti možné považovať za ekonomickú aktivitu, ktorá spĺňa všetky znaky hospodárskej činnosti podľa definície podnikateľa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o ochrane HS. Podľa uvedeného sa podnikateľom rozumie entita, ktorá vykonáva hospodársku činnosť alebo ak ide o jej činnosť a konanie, ktoré súvisí alebo môže súvisieť so súťažou, bez ohľadu na jej právnu formu, existenciu právnej subjektivity, spôsob jej financovania, a to, či je jej činnosť zameraná na dosahovanie zisku. V súlade s legislatívnou definíciou „podnikateľ“, je vo všeobecnosti možné za podnikateľa považovať aj každého strážcu prístupu.

Definícia podnikateľa podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o ochrane HS, rovnako vychádza a je v súlade s konceptom „podniku“ podľa európskej judikatúry Súdneho dvora Európskej Únie a rozhodovacej praxe európskych inštitúcií.

Z pohľadu právomocí úradu dochádza novelou aj k doplneniu nového ustanovenia § 16 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

„Úrad postupuje a plní povinnosti vo veciach digitálnych trhov a zahraničných subvencií okrem oblasti verejného obstarávania“ (ustanovenie § 16 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane HS).

Ako bolo povedané, novela kumuluje plnenie povinností podľa nariadenie DMA v jednom ústrednom orgáne štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým je úrad. Nariadenie o zahraničných subvenciách neurčuje, ktorý konkrétny orgán má v rámci členského štátu Európskej únie napríklad na účely výkonu inšpekcií a žiadosti o informácie poskytnúť Komisii súčinnosť. Týmto orgánom tak bude úrad (mimo oblasti verejného obstarávania, ktorú úrad nemá v pôsobnosti), keďže úrad má s výkonom inšpekcií pre Komisiu skúsenosti.

B. VYŽADOVANIE INFORMÁCIÍ A SÚČINNOSTI

Novinkou je tiež doplnenie ustanovenia § 16 ods. 5 zákona o ochrane HS.

„Úrad má právo na plnenie úloh podľa osobitného predpisu vyžadovať informácie alebo inú súčinnosť od ústredného orgánu štátnej správy. Ústredný orgán štátnej správy je povinný poskytnúť informácie alebo inú súčinnosť v lehote určenej úradom“ (ustanovenie § 16 ods. 5 zákona o ochrane HS).

C. SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Na záver novela prináša doplnenie nového ustanovenia § 56 ods. 4 zákona o ochrane HS.

„Úrad nesprístupní informáciu požadovanú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“), ak sa týka dohľadu nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane HS, okrem sprístupnenia výsledku výkonu tohto dohľadu; tým nie je dotknuté sprístupnenie informácie, ktorú úrad zverejňuje podľa ustanovenia § 30 zákona o ochrane HS“ (ustanovenie § 56 ods. 4 zákona o ochrane HS).

Citovaným ustanovením § 56 ods. 4 zákona o ochrane HS sa ustanovujú už existujúce podmienky použitia informácií a podkladov úradu súvisiacich s prešetrovaním alebo správnym konaním úradu a zaobchádzania s nimi. Touto úpravou sa zachováva súčasný status quo, v zmysle ktorého úrad nesprístupňuje informácie a podklady súvisiace s prešetrovaním alebo so správnym konaním a dochádza iba k zosúladeniu s ustanovením § 11 ods. 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

D. ZÁKON O MECHANIZME

Novela prináša aj viacero zmien do zákona o mechanizme.

Po novom sa napríklad rozširuje kompetencia vlády Slovenskej republiky v oblasti plánu obnovy o „rozhodovanie o spôsobe vysporiadania podľa ustanovenia § 9 ods. 6 zákona o mechanizme(ustanovenie § 3 písm. g) zákona o mechanizme).

Novelou sa tiež rozširuje aj kompetencia Národnej implementačnej a koordinačnej autority v oblasti vykonávania plánu obnovy o „vydávanie záväzných stanovísk k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa ustanovenia § 15 zákona o mechanizme (ďalej len „výzva“), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa ustanovenia § 15a zákona o mechanizme, priamemu vyzvaniu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o mechanizme a zmluve podľa ustanovenia § 19 zákona o mechanizme“ (ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona o mechanizme).

E. SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Modifikáciou si prešla aj oblasť spoločných ustanovení o poskytovaní prostriedkov mechanizmu, a to konkrétne zmenou ustanovenia § 13 ods. 5 zákona o mechanizme.

„Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Žiadateľ, prijímateľ, partner, ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa prvej vety poskytnú národnej implementačnej a koordinačnej autorite, vykonávateľovi alebo sprostredkovateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov“ (ustanovenie § 13 ods. 5 zákona o mechanizme).

5.   ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňa 15. mája 2024.

Publikované dňa 22.06.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....