Iné

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2012

Ochranu záujmov bližšie neurčenej skupiny spotrebiteľov zabezpečuje novela zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V nadväznosti na zavedenie pojmu kolektívne záujmy bola zmenená aj úprava predbežných opatrení umožňujúca nariadiť zastavenie neoprávneného zásahu.

Prijatú novelu zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) predložilo do Národnej Rady Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR. Jej hlavným účelom je odstránenie nedostatkov v implementácii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (ďalej len „Smernica 2009/22/ES“). Predmetom novej právnej úpravy je doplnenie definície kolektívnych práv spotrebiteľov a zefektívnenie systému ich vymáhania. Zároveň sa explicitne rozširuje aplikácia týchto ustanovení aj na zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu. Novela nadobudne účinnosť dňa 1. novembra 2012.

Porušenie práv a povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa môže na súde napadnúť sám spotrebiteľ. Podobne, združenia na ochranu spotrebiteľa sa môžu na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav. Osoba, ktorá na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, koho porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa a osobitnými predpismi je spôsobilé privodiť ujmu spotrebiteľovi.

Podľa novej úpravy majú uvedené subjekty rovnako nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, a to aj vtedy, ak predmetné konanie porušiteľa poškodzuje záujmy spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov poškodených porušením spotrebiteľských práv, ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom. Novela tak definuje nový pojem, a to kolektívne záujmy spotrebiteľov, ku ktorých porušeniu môže dôjsť konaním porušiteľa smerovaným voči všetkým spotrebiteľom.

Kolektívne záujmy 
sú záujmy, ktoré nie sú len jednoduchou kumuláciou záujmov jednotlivcov poškodených neoprávneným zásahom, ale ich porušovanie je spôsobilé poškodiť širšiu, bližšie neurčenú skupinu spotrebiteľov. Domáhanie sa ochrany týchto práv neovplyvňuje právo neoprávneným zásahom jednotlivo poškodených spotrebiteľov na individuálne konania.

Predbežné opatrenie podľa ust. § 21 zákona o ochrane spotrebiteľa predstavuje ochranný inštitút slúžiaci na zabezpečenie kontroly tých výrobkov, pri ktorých je podozrenie o bezpečnosti, alebo v prípade podozrenia z uplatňovania nekalých obchodných praktík. Orgán dozoru definovaný v ust. § 20 zákona o ochrane spotrebiteľa podľa súčasne platného a účinného znenia zákona zakáže formou predbežného opatrenia uvádzanie výrobku, ktorý nie je bezpečný, na trh, alebo nariadi zastavenie nekalej obchodnej praktiky. Predbežné opatrenie písomne predloží orgán dozoru tomu, proti komu smeruje, s uvedením skutočností, na základe ktorých získal podozrenie o bezpečnosti výrobku alebo o nekalej obchodnej praktike. Takto upravené predbežné opatrenie platí len do 31. októbra 2012.

Od 1. novembra 2012 bude orgán dozoru oprávnený v zmysle novely zákona o ochrane spotrebiteľa vydať predbežné opatrenie voči každej osobe, ktorá je súčasťou distribučného reťazca, a ktorá sa podieľa na neoprávnenom zásahu do spotrebiteľských práv. Návrh na vydanie predbežného opatrenie, ktorý musí mať náležitosti upravené v novom znení ust. § 21 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, bude orgánu dozoru predkladať združenie zastupujúce spotrebiteľov v prípade podozrenia z poškodzovania kolektívnych práv spotrebiteľov. Ak sa zistí, že predmetný zásah poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, vydá orgán dozoru predbežné opatrenie, ktorým nariadi zastavenie takéhoto zásahu, a to aj bez dôkazu o škode a bez ohľadu na zavinenie. Vydaním predbežného opatrenia pritom nebude žiadnym spôsobom dotknuté oprávnenie súdu vydať predbežné opatrenie podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a Smernice 2009/22/ES.

Proti predbežnému opatreniu bude možné podať do troch dní písomné námietky. Námietky nebudú mať odkladný účinok. Rozhodovať o nich bude nadriadený orgán orgánu dozoru, ktorý predbežné opatrenie vydal, a to do piatich dní od ich doručenia. Nadriadený orgán môže námietky zamietnuť a predbežné opatrenie potvrdiť, alebo naopak, predbežné opatrenie zrušiť. Voči danému rozhodnutiu nadriadeného orgánu nebude možné uplatniť opravný prostriedok.

Predbežné opatrenie zanikne (1) uplynutím času, na ktoré bolo vydané, (2) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dozoru v správnom konaní vo veci porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa alebo osobitného predpisu, ktoré bolo začaté v súvislosti s vydaním predbežného opatrenia na zabezpečenie upustenia porušovania kolektívnych spotrebiteľských práv alebo (3) zrušením predbežného opatrenia. Orgán dozoru bezodkladne zruší predbežné opatrenie, ak pominuli dôvody na jeho vydanie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....