Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o ochrane vkladov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2015

Novela implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov. Zmeny sa dotknú najmä financovania systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému.

Dňa 18. septembra 2015 bola schválená novela zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov“). Novela nadobudne účinnosť 15. októbra 2015. Na ustanovenie s odlišnou účinnosťou Vás upozorníme v našom článku.

Zavedením nových ods. 2 a 3 v ustanovení § 1 sa upraví negatívny rozsah zákona o ochrane vkladov. Po novele sa zákon o ochrane vkladov nevzťahuje na (1) zmluvný systém, ktorý nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona, vrátane systému, ktorý zabezpečuje dodatočnú ochranu vkladov nad úroveň podľa ustanovenia § 9 ods. 2, pôjde napríklad o zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a (2) schému inštitucionálneho zabezpečenia, ktorá nie je systémom ochrany vkladov podľa zákona o ochrane vkladov. Zmluvný systém a schéma inštitucionálneho zabezpečenia podľa predchádzajúcej vety budú po novom povinné mať k dispozícii také finančné prostriedky alebo mechanizmy financovania, aby sa zabezpečilo plnenie ich povinností.

Novela vymedzí Fond ochrany vkladov (ďalej len „fond“). Podľa doplneného ustanovenia § 2 ods. 1 fond bude tvoriť inštitucionálnu časť zákonného systému ochrany vkladov v Slovenskej republike (ďalej len „systém ochrany vkladov“), pričom bude zabezpečovať vykonávanie činností, práv a povinností súvisiacich s týmto systémom ochrany vkladov. O tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) Európsku komisiu a Národná banka Slovenska bude informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

Pojem chránené vklady a kryté vklady novela nanovo vymedzí. Nové znenie ustanovenia § 3 ods. 3 definuje chránené vklady ako vklady podľa ustanovenia § 3 ods. 1 a 2, okrem vkladov podľa ustanovenia § 3 ods. 4, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov.

Novo zavedeným pojmom bude pojem kryté vklady, ktoré novela definuje ako chránené vklady v ich plnej výške, najviac však súhrn chránených vkladov jedného vkladateľa v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške, ktorá sa rovná hornej hranici náhrady podľa ustanovenia § 9 ods. 2. Krytými vkladmi budú aj chránené vklady uvedené v ustanovení § 9 ods. 6, a to počas dočasného obdobia a za ďalších podmienok ustanovených v ustanovení § 9 ods. 6.

Vymedzenie nechráneného vkladu novela prepracovala. Podľa nového znenia ustanovenia § 3 ods. 4 nebude zákonom o ochrane vkladov chránený (1) vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa ustanovenia § 3 ods. 5, nie je vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu ustanovených údajov o vkladateľoch, (2) vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa, najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa, (3) vklad, ktorý je finančným nástrojom ak ustanovenie § 28bf ods. 2 neustanovuje inak, (4) vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote, (5) vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo za predpokladu splnenia dohody bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo treťou stranou, (6) vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky, (7) vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, (8) vklad finančnej inštitúcie, (9) vklad obchodníka s cennými papiermi, (10) vklad poisťovne a zaisťovne, (11) vklad subjektu kolektívneho investovania, (12) vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde, (13) vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, (14) vklad orgánu verejnej moci a (15) vklad vo forme dlhového cenného papiera vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku.

Definíciu platobných záväzkov, dostupných finančných prostriedkov a nízkorizikových aktív zavedie novela doplnenými ustanoveniami ods. 7 až 9 v ustanovení § 3Platobnými záväzkami budú neodvolateľné záväzky banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fondu, ktorých splnenie bude musieť byť v plnej miere a nepretržite zabezpečené zábezpekou poskytnutou fondu, ktorá pozostáva z nízkorizikových aktív a nie je zaťažená právami tretích strán a je k dispozícii systému ochrany vkladov.

Dostupné finančné prostriedky novela definuje ako hotovosť, vklady a nízkorizikové aktíva, ktoré je možné do siedmich pracovných dní previesť na hotovosť, a platobné záväzky najviac do výšky ich podielu na dostupných finančných prostriedkoch podľa ustanovenia § 6 ods. 6. Nízkorizikovými aktívami sa po novele budú rozumieť aktíva podľa osobitného predpisu alebo aktíva, ktoré fond alebo Národná banka Slovenska bude považovať za rovnako bezpečné a likvidné.

Novela zmení výšku príspevkov do fondu a ich výpočet. Podľa nového znenia ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 bude výška vstupného príspevku určená sumou 35.000 Eur oproti súčasnej sume 1.000.000 Sk. Fond bude po novom určovať výšku ročného príspevku pre každú banku najneskôr do dňa 1. apríla kalendárneho roka. V súčasnej dobe fond určuje výšku ročného príspevku do dňa 20. decembra predchádzajúceho roka. Fond bude po novom určovať ročný príspevok pre jednotlivé banky najmenej vo výške 0,01 % zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke, a to podľa (1) priemerného stavu krytých vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádzal kalendárnemu roku splatnosti tohto príspevku a (2) stupňa rizika príslušnej banky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádzal kalendárnemu roku splatnosti tohto príspevku, zisteného Národnou bankou Slovenska v súlade s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska bude povinná do dňa 28. februára kalendárneho roka oznámiť fondu údaje o stupni rizika príslušnej banky. Podrobnosti o výpočte ročného príspevku a o výpočte priemerného stavu krytých vkladov bude oprávnený určiť fond, ktorý ich zverejní na svojom webovom sídle. Fond bude výšku ročného príspevku určeného pre banku povinný písomne oznámiť tejto banke.

Rozpätie mimoriadneho príspevku novela zmenou ustanovenia § 6 ods. 3 zmení zo súčasných od 0,1 % do 1,0 % z hodnoty vkladov v banke chránených zákonov o ochrane vkladov na nových do 0,5 %. Fond bude po novom môcť výnimočne s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť vyšší mimoriadny príspevok.

Novela doplní ods. 4 až 10 do ustanovenia § 6, ktorými bude upravené určovanie výšky príspevkov fondom. Podľa uvedených ustanovení bude fond určovať výšku ročného príspevku a mimoriadneho príspevku tak, aby ku dňu 3. júla 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla minimálne cieľovú úroveň 0,8 % z hodnoty všetkých krytých vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“). Uvedenú lehotu bude môcť Rada fondu predĺžiť najviac o štyri roky, ak fond ku dňu 3. júla 2024 vyplatí náhrady v súhrnnej výške prevyšujúcej cieľovú úroveň. Cieľovú úroveň sumy dostupných finančných prostriedkov v eurách bude fond aktualizovať každý rok podľa výšky krytých vkladov v bankách z údajov ku koncu roka za predchádzajúci kalendárny rok. Ak suma dostupných finančných prostriedkov klesne pod cieľovú úroveň, fond určí takú výšku príspevkov, ktorá zabezpečí opätovné dosiahnutie cieľovej úrovne. Ak sa suma dostupných finančných prostriedkov po prvom dosiahnutí cieľovej úrovne zníži na menej ako dve tretiny cieľovej úrovne, výšku ročného príspevku určí fond tak, aby bola cieľová úroveň dosiahnutá do šiestich rokov od tohto zníženia.

Fond bude pri určovaní výšky ročných príspevkov zohľadňovať výšku záväzkov fondu, stabilitu bankového sektora, fázu hospodárskeho cyklu a vplyvy určovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to na základe údajov zistených Národnou bankou Slovenska, ktoré Národná banka Slovenska poskytne fondu do dňa 28. februára kalendárneho roka. Suma dostupných finančných prostriedkov bude môcť zahŕňať platobné záväzky, ktoré nebudú môcť presiahnuť úroveň 30 % tejto sumy dostupných finančných prostriedkov. Do cieľovej úrovne sa nebudú započítavať príspevky podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Fond pri výpočte výšky príspevkov bude môcť využiť aj vlastné metódy výpočtu príspevkov po ich predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska, ktoré budú zohľadňovať riziko banky a budú môcť zohľadňovať súvahové aktíva a rizikové ukazovatele vrátane kapitálovej primeranosti, kvality aktív a likvidity. O vlastných metódach výpočtu bude fond povinný informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Na postup pri rozhodovaní a na rozhodnutie fondu o ročnom príspevku alebo mimoriadnom príspevku sa nebudú vzťahovať všeobecné predpisy o správnom konaní ani osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu, pričom fond toto rozhodovanie bude uskutočňovať podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených zákonom o ochrane vkladov pre príspevky do fondu. Proti rozhodnutiu fondu nebude možné podať opravný prostriedok, rozhodnutie nebude preskúmateľné súdom. Fond bude môcť kedykoľvek aj bez návrhu opraviť chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku a bezodkladne o tom informovať príslušnú banku.

Ročný príspevok budú banky podľa nového znenia ustanovenia § 7 ods. 2 uhrádzať najneskôr do dňa 15. júna príslušného kalendárneho roka, ak ustanovenie § 22c ods. 2 písm. c) neustanoví inú splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti. Podľa súčasnej právnej úpravy sa ročný príspevok uhrádza v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka.

Podľa doplnených ods. 8 až 10 v ustanovení § 7 bude neplnenie povinností bankou postihnuteľné vylúčením banky zo systému ochrany vkladov. Ak fond zistí, že si banka neplní svoje povinnosti podľa zákona o ochrane vkladov, bezodkladne o tom bude informovať Národnú banku Slovenska, ktorá v spolupráci s fondom bezodkladne príjme opatrenia vrátane sankcií na zabezpečenie splnenia týchto povinností bankou. Ak si banka nesplní svoje povinnosti ani napriek prijatým opatreniam, fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi banke zámer vylúčiť ju zo systému ochrany vkladov najmenej 1 mesiac pred jej vylúčením. Vklady prijaté bankou pred uplynutím tejto lehoty budú naďalej chránené podľa zákona o ochrane vkladov, pričom banka bude za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky. Ak si banka ani do uplynutia uvedenej lehoty nesplní svoje povinnosti, fond vylúči banku zo systému ochrany vkladov. Vylúčenie banky a dátum vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov bude fond povinný bezodkladne písomne oznámiť banke a Národnej banke Slovenska. Vklady vedené bankou k dátumu vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov budú naďalej chránené podľa zákona o ochrane vkladov, pričom banka bude za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky.

Poskytovanie náhrad bude nanovo upravené v ustanovení § 9 ods. 6 až 9. Po novom bude fond poskytovať náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad podľa ustanovenia § 9 ods. 2 pri vzniku ich nedostupnosti počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne (1) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie, (2) súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa osobitného predpisu alebo v dôsledku úmrtia, alebo (3) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením. Uvedené skutočnosti bude vkladateľ povinný oznámiť banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.

Fond bude po novom môcť odložiť vyplácanie náhrady, ak (1) nebude isté, či má osoba nárok na náhradu alebo je vklad predmetom právneho sporu, (2) sa na vklad budú vzťahovať reštriktívne opatrenia, napríklad podľa zákona č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií, (3) sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa ustanovenia § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. b) s vkladom okrem vkladu podľa ustanovenia § 716 až 719a Obchodného zákonníka nenakladalo, (4) pôjde o náhradu podľa predchádzajúcej vety, (5) sa vyplácanie bude uskutočňovať prostredníctvom systému ochrany vkladov iného členského štátu podľa ustanovenia § 10 ods. 14 a (6) voči vkladateľovi alebo inej osobe nárokujúcej si náhradu bude vedené trestné konanie v súvislosti s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, a to až do rozhodnutia súdu. Fond nevyplatí náhradu za nedostupný vklad, ak sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa ustanovenia § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. b) s týmto vkladom nenakladalo výška tejto náhrady je nižšia ako skutočné náklady, ktoré by fondu vznikli v súvislosti s vyplatením tejto náhrady.

Novela skráti lehotu na vyplácanie náhrad upravenú ustanovením § 10 ods. 2 zo súčasných 20 dní na nových 7 dní. Lehota na vyplácanie náhrad sa bude môcť predĺžiť o najviac 10 pracovných dní, ak si nárok na výplatu uplatní osoba iná ako vkladateľ vrátane zástupcov vkladateľa na základe plnomocenstva alebo poverenia vkladateľa. Fond bude vyplácať náhrady za nedostupné vklady v pobočke banky umiestnenej v inom členskom štáte Európskej únie vo svojom mene prostredníctvom systému ochrany vkladov tohto štátu, pričom fond bude môcť vyplatiť náhradu nielen v mene euro aj v príslušnej mene iného členského štátu Európskej únie.

Ak sa v období do dňa 31. decembra 2023 vyplácanie náhrad neskončí do 7 pracovných dní, bude fond podľa doplneného ods. 12 v ustanovení § 10 a na základe údajov podľa ustanovenia § 12 ods. 1 povinný zabezpečiť, aby mali vkladatelia do 5 pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná táto žiadosť. Rozdiel medzi takto vyplatenou náhradou a náhradou, ktorá patrí vkladateľovi, sa vyplatí podľa odseku ustanovenia § 10 ods. 2. Uvedené ustanovenie nadobudne účinnosť dňom 31. mája 2016.

Informačné povinnosti banky sa doplnenými písm. f) až h) v ustanovení § 12 rozširujú. Podľa uvedených ustanovení budú banky povinné (1) poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade a následne raz ročne počas vedenia vkladu informáciu o ochrane vkladov podľa zákona o ochrane vkladov vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 2, (2) poskytnúť vkladateľovi potvrdenie, že jeho vklad je chránený alebo nie je chránený, a to v každom jeho výpise z účtu s odkazom na formulár uvedený v prílohe č. 2 a (3) poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade informáciu o skutočnostiach podľa ustanovenia § 9 ods. 3. Súčasná príloha k zákonu o ochrane vkladov bude po novele označená ako príloha č. 1 a bude doplnená nová príloha č. 2.

Fond bude podľa doplnených ods. 8 až 11 v ustanovení § 12 povinný každoročne do dňa 31. marca príslušného kalendárneho roka predložiť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informáciu podľa stavu ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka o celkovej sume krytých vkladov v Slovenskej republike a sume všetkých uhradených príspevkov. Fond bude tiež povinný na svojom webovom sídle informovať o ochrane vkladov podľa zákona o ochrane vkladov, a to najmä o postupe vyplácania náhrad za nedostupné vklady a podmienkach súvisiacich s ochranou vkladov. Ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známok bude jej povinnosťou zrozumiteľne informovať vkladateľa o tejto skutočnosti a o skutočnosti, že pri náhrade za nedostupný vklad sa postupuje podľa ustanovenia § 9.

Banka bude podľa doplneného ustanovenia § 22d povinná zrozumiteľne a v slovenskom jazyku písomne informovať vkladateľov o ukončení svojej účasti v systéme ochrany vkladov alebo o jej vylúčení zo systému ochrany vkladov, a to do 48 hodín po tomto ukončení alebo vylúčení.

Prechodné ustanovenia upravuje ustanovenie § 28bf. Uvedené ustanovenie okrem iného upravuje povinnosť banky a pobočky zahraničných bánk po dni 14. október 2015 bezodkladne informovať vkladateľov o vkladoch, ktoré boli zákonom chránené pred dňom 15. októbrom 2015 a ktoré nie sú zákonom chránené po dni 14. október 2015.

Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady sa musí skončiť najneskôr do (1) 20 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období odo dňa 15. októbra 2015 do dňa 31. decembra 2018, (2) 15 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období odo dňa 1. januára 2019 do dňa 31. decembra 2020 a (3) 10 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období odo dňa 1. januára 2021 do dňa 31. decembra 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....