Verejná správa

Novela zákona o odbornom vzdelávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2021

Viacerými zmenami si od roku 2022 prejde aj systém duálneho vzdelávania. Novelou zákona o odbornom vzdelávaní však dochádza nielen k úprave systému duálneho vzdelávania, ale napríklad aj k zavedeniu inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra či osobitného modelu experimentálneho overovania odborov vzdelávania.

Dňa 20. októbra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 413/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2012 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“).

Prehľad zmien

Novelou dochádza napríklad k (A) odstráneniu administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania, (B) zavedeniu nového inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom je podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania, ako aj zvýšiť kvalitu a atraktivitu poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania ako aj celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov a stavovských a profesijných organizácií, (C) zavedeniu osobitného modelu experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania, čo má byť zabezpečené prostredníctvom podávania návrhov na nové odbory vzdelávania cez vecne príslušné stavovské organizácie a profesijné organizácie, (D) rozšíreniu kompetencie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na celý systém odborného vzdelávania a prípravy a pod.

Vzhľadom na rozsiahlosť vlastného textu novely prinášame prehľad najdôležitejších zmien v zákone o odbornom vzdelávaní a odkazujeme aj na plné znenie novely, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(1) Vypustenie určenia minimálneho počtu vyučovacích hodín odborného výcviku pre študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku.

Minimálny počet hodín odborného výcviku pre spomínané študijné odbory sa bude určovať v príslušných štátnych vzdelávacích programoch, čím sa vytvára priestor pre flexibilnejšie a adresnejšie určenie minimálneho počtu hodín odborného výcviku vo vzťahu k potrebám odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých študijných odboroch (ustanovenia § 4 ods. 2, § 7 ods. 3, § 8 ods. 3 písm. a) a b) a § 9 ods. 2 písm. b) zákona o odbornom vzdelávaní).

(2) Zavedenie podrobnejšej úpravy možností kde sa môže vykonávať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (miesto výkonu praktického vyučovania).

Uvedenie pracoviska praktického vyučovania iného zamestnávateľa si vyžiadala narastajúca potreba, predovšetkým malých a stredných zamestnávateľov, aby žiaci s ktorými majú uzatvorenú učebnú zmluvu mohli časť praktického vyučovania absolvovať aj u iného zamestnávateľa, ktorý má zodpovedajúce materiálno-technické vybavenie. Pracovisko praktického vyučovania, ktoré poskytuje praktické vyučovanie aj pre žiakov, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom môže na základe rozhodnutia príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie podľa podmienok nového ustanovenia § 22a zákona o odbornom vzdelávaní používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum. Vykonávať praktické vyučovanie cvičnou prácou v systéme duálneho vzdelávania mimo územia Slovenskej republiky je možné len na obdobných pracoviskách, ktoré spĺňajú podmienky systému duálneho vzdelávania. Naďalej zostáva možnosť v rámci systému duálneho vzdelávania ako aj mimo neho vykonávať praktické vyučovanie aj na inom mieste výkonu produktívnej práce podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o odbornom vzdelávaní, a to aj v zahraničí (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní).

(3) Zavedenie možnosti vypovedania zmluvy o duálnom vzdelávaní zo strany strednej odbornej školy aj v prípade, že zamestnávateľovi bolo pozastavené alebo zaniklo živnostenské oprávnenie s cieľom zvýšiť právnu ochranu strednej odbornej školy, ak nastane uvedená skutočnosť (ustanovenie § 16 ods. 5 písm. e) zákona o odbornom vzdelávaní).

(4) Zavedenie možnosti ukončenia učebnej zmluvy na základe písomnej dohody za súčasného uzatvorenia učebnej zmluvy s iným zamestnávateľom.

Cieľom je možné pružnejšie reagovať na zmeny v podmienkach realizácie praktického vyučovania na strane zamestnávateľa ako aj na strane žiaka a zároveň zachovať kontinuitu poskytovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ustanovenie § 19 ods. 9 zákona o odbornom vzdelávaní).

(5) Zavedenie nového inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra.

„Zamestnávateľ môže popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak (A) poskytuje najmenej tri roky praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom, (B) uskutočňuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, (C) uskutočňuje najmenej dva roky odbornú prípravu inštruktorov alebo hlavných inštruktorov, (D) má schválenú stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce, (E) spolupracuje s vysokými školami pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy a (F) spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie“ (ustanovenie § 22a ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní).

„Oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum udeľuje zamestnávateľovi príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých udelila oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia odníme oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak zamestnávateľ prestane spĺňať podmienky podľa ustanovenia § 22a ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní“ (ustanovenie § 22a ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní).

„Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, môže na svojom vonkajšom označení uviesť „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“ (ustanovenie § 22a ods. 3 zákona o odbornom vzdelávaní).

(6) Zabezpečenie zjednotenia podmienok zabezpečovania stravovania žiakov s podmienkami stravovania definovanými v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) vzhľadom na to, že v praxi dochádzalo k nejednoznačnému výkladu podmienok zabezpečovania stravovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania a každý zamestnávateľ si ho upravoval vo svojich interných predpisoch rôzne.

Novela reaguje aj na aplikačnú prax a zosúladenie terminológie so Zákonníkom práce v rámci stravovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktoré im poskytuje zamestnávateľ a rozširuje sa táto možnosť aj o žiakov, ktorí realizujú praktické vyučovanie u zamestnávateľov (ustanovenie § 26 ods. 2 a 4 zákona o odbornom vzdelávaní).

(7) Rozšírenie kompetencie stavovských a profesijných organizácii popri udeľovaní súhlasu aj o možnosť odňať oprávnenie strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, pričom táto kompetencia sa paralelne zavádza aj pre nadpodnikové vzdelávacie centrum (ustanovenie § 32 ods. 2 písm. h) zákona o odbornom vzdelávaní).

(8) Zavedenie nového systému experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách.

„Predmetom experimentálneho overovania je vytvorenie alebo zmena odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, strednej športovej škole, konzervatóriu alebo v škole umeleckého priemyslu“ (ustanovenie § 49a ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní). „Cieľom experimentálneho overovania je získať alebo overovať v praxi poznatky a skúsenosti na vytvorenie alebo na zmenu odborov vzdelávania“ (ustanovenie § 49a ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní). „Experimentálne overovanie riadi a schvaľuje na základe návrhu podľa ustanovenia § 49a ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa cieľov a princípov výchovy a vzdelávania“ (ustanovenie § 49a ods. 3 zákona o odbornom vzdelávaní).

„Návrh na experimentálne overovanie môže predložiť (A) vecne príslušné ministerstvo, (B) organizácia zriadená ministerstvom školstva, (C) príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia alebo (D) príslušný športový zväz“ (ustanovenie § 49a ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní). „Experimentálne overovanie sa môže uskutočňovať aj z podnetu ministerstva školstva“ (ustanovenie § 49a ods. 5 zákona o odbornom vzdelávaní).

Návrh alebo podnet na experimentálne overovanie obsahuje (A) ciele, predmet a zdôvodnenie experimentálneho overovania, (B) odôvodnenie návrhu na základe prognóz vývoja na trhu práce, (C) časový harmonogram a metodiku experimentálneho overovania, (D) finančné, materiálne a personálne zabezpečenie experimentálneho overovania, (E) dohodu medzi realizátorom a garantom experimentálneho overovania, (F) súhlas zriaďovateľa školy, (G) stanovisko vecne príslušného ministerstva o potrebe nového odboru vzdelávania, (H) popis vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností, pre ktoré sa budú žiaci v experimentálne overovanom odbore vzdelávania pripravovať, (I) zoznam kvalifikácií, ktoré žiaci získajú úspešným absolvovaním vzdelávania v experimentálne overovanom odbore vzdelávania, (J) ďalšie údaje, ktoré s experimentálnym overovaním bezprostredne súvisia“ (ustanovenie § 49a ods. 6 zákona o odbornom vzdelávaní).

„Ministerstvo školstva po dohode s navrhovateľom určí podmienky experimentálneho overovania, najmä (A) dátum začatia a dátum skončenia experimentálneho overovania, (B) ciele a predmet experimentálneho overovania, (C) spôsob priebežného hodnotenia a záverečného hodnotenia experimentálneho overovania vrátane náležitostí ich výstupov, (D) špecifické podmienky experimentálneho overovania nového odboru vzdelávania“ (ustanovenie § 49a ods. 7 zákona o odbornom vzdelávaní).

„Ministerstvo školstva schváli alebo zamietne návrh na experimentálne overovanie do 60 dní od podania návrhu. Ministerstvo školstva schválený návrh na experimentálne overovanie alebo podnet na experimentálne overovanie zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 49a ods. 8 zákona o odbornom vzdelávaní). „Garantom experimentálneho overovania je organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti odborného vzdelávania a prípravy“ (ustanovenie § 49a ods. 9 zákona o odbornom vzdelávaní). „Náklady na experimentálne overovanie zabezpečí vo svojom rozpočte zriaďovateľ školy. Náklady na experimentálne overovanie, ktoré začalo na podnet ministerstva školstva, zabezpečí ministerstvo školstva“ (ustanovenie § 49a ods. 10 zákona o odbornom vzdelávaní).

„Garant hodnotí experimentálne overovanie priebežne za každý školský rok najneskôr jeden mesiac po skončení školského roka a predkladá priebežné hodnotenie ministerstvu školstva; ak ide o experimentálne overovanie na návrh podľa ustanovenia § 49a ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní, aj príslušnému subjektu“ (ustanovenie § 49a ods. 11 zákona o odbornom vzdelávaní). „Záverečné hodnotenie experimentálneho overovania spolu so stanoviskom príslušného subjektu podľa ustanovenia § 49a ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní predloží garant ministerstvu školstva do troch mesiacov od jeho ukončenia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bolo experimentálne overovanie ukončené. Ministerstvo školstva rozhodne o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania v lehote do 30 dní odo dňa predloženia jeho záverečného hodnotenia“ (ustanovenie § 49a ods. 12 zákona o odbornom vzdelávaní).

(9) Vloženie nových prechodných ustanovení k úpravám účinným od 01. januára 2022.

„Žiak, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021“ (ustanovenie § 57b ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní).

„Ministerstvo školstva do 28. februára 2022 určí minimálny počet vyučovacích hodín odborného výcviku na účely ukončovania štúdia, ak žiak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neabsolvoval požadovaný počet vyučovacích hodín odborného výcviku“ (ustanovenie § 57b ods. 2zákona o odbornom vzdelávaní).

„Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024 môže zamestnávateľ popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak spĺňa kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie“ (ustanovenie § 57b ods. 3 zákona o odbornom vzdelávaní).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....