Verejná správa

Novela zákona o odpadoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Novelizácii sa nevyhla ani legislatíva, týkajúca sa oblasti odpadov. Novela zákona o odpadoch sa dotýka predovšetkým stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

Dňa 15. júna 2022 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 230/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života. Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Slovenská republika patrí dlhodobo na chvost v miere recyklácie stavebných odpadov. Hlavným cieľom novely je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu. Novelou sa zavádza najmä povinná selektívna demolácia vrátane systému kontroly pred demoláciou a po demolácii. Pri stavbách ako aj pri demoláciách sa stanoví povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov.

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Ťažiskovou zmenou, ktorú novela do zákona o odpadoch priniesla, je úprava ustanovenia § 77 zákona o odpadoch, upravujúceho nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.

„Na účely tohto zákona o odpadoch (A) stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len „stavebné a demolačné práce“), (B) selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov“ (ustanovenie § 77 ods. 1 zákona o odpadoch).

„Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva“ (ustanovenie § 77 ods. 2 zákona o odpadoch).

„Pôvodca odpadu podľa ustanovenia § 77 ods. 2 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona o odpadoch a okrem povinností podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je povinný (A) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy, (B) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia, (C) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, (D) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom, (E) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom, (F) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom“ (ustanovenie § 77 ods. 3 zákona o odpadoch).

„Osoba uvedená v ustanovení § 77 ods. 2zákona o odpadoch je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“ (ustanovenie § 77 ods. 4 zákona o odpadoch).

Novinkou je doplnenie ustanovenia § 105 ods. 3 písm. ae) zákona o odpadoch.

„Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví postup selektívnej demolácie pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými odpadmi s demolačnými odpadmi, ako aj uskutočňovania stavby alebo údržby stavby podľa ustanovenia § 77 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch, minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa ustanovenia § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch, požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, špecifické požiadavky pre výkopové zeminy, odstránenú asfaltovú zmes, odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť vedľajším produktom podľa prílohy č. 8b piateho bodu až siedmeho bodu a obsah ohlásenia podľa ustanovenia § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch“ (ustanovenie § 105 ods. 3 zákona o odpadoch).

Novela do zákona o odpadoch vkladá aj nové prechodné ustanovenie § 135k zákona o odpadoch.

„Pôvodca odpadov podľa ustanovenia § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, ktorému bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu do 30. júna 2022 je povinný zosúladiť povinnosti uložené ustanovením § 77 ods. 3 písm. a) až d) zákona o odpadoch do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona o odpadoch“ (ustanovenie § 135k zákona o odpadoch).

Na záver priniesla novela aj zmenu prílohy č. 3, časti VI. zákona o odpadoch („VI. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie“).

„Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

Cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 30. júna 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....