Iné

Novela zákona o odpadoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2012

Z dôvodu potreby transpozície európskych smerníc bola schválená novela zákona o odpadoch. Novela precizuje vybrané pojmy, zavádza povinnú hierarchiu odpadového hospodárstva a taktiež upravuje niektoré povinnosti orgánov územnej samosprávy.

Zákonom č. 343/2012 Z. z. (ďalej len „novela“) bude s účinnosťou odo dňa 1. januára 2013 novelizovaný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“). Novela transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica“). Slovenská republika bola povinná uvedenú smernicu transponovať v termíne do 12. decembra 2010. Novela ďalej transponuje aj smernicu Rady 2011/97/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad. Transpozičná lehota smernice Rady 2011/97/EÚ uplynie dňa 15. marca 2013.

Ustanovenie § 2 zákona o odpadoch novela dopĺňa odsekmi 23 až 34, ktoré definujú nové pojmy, zavedené v súvislosti s transpozíciou uvedených európskych smerníc. Najdôležitejšími novými pojmami sú biologický odpad, obchodník, sprostredkovateľ, triedený zber, predchádzanie vzniku odpadu, recyklácia, opätovné použitie a príprava na opätovné použitie. Biologický odpad je v zmysle novely biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. Uvedený pojem nie je zhodný s pojmom biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je upravený samostatnou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Obchodník je v zmysle novely podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe. Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

Novela definuje pojem triedený zber ako zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. Nový inštitút predchádzania vzniku odpadu zahŕňa opatrenia, ktoré sa prijmú predtým ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom. Predchádzaním vzniku odpadu rozumieme súčasne opatrenia, ktoré znižujú množstvo odpadu, nepriaznivé vplyvy odpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí a obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. S predchádzaním vzniku odpadu súvisí aj pojem recyklácia, ktorou je každá činnosť, ktorou sa odpad opätovne spracuje.

Limity produkcie odpadu, na základe ktorých vzniká právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva budú novelou zvýšené. Podľa súčasne platného ustanovenia § 6 ods. 1, ak uvedené subjekty vyprodukujú ročne viac ako 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton odpadov, vzniká im povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva. Po novom im uvedená povinnosť vznikne, ak ročne vyprodukujú 10 ton nebezpečného odpadu alebo 100 ton odpadu. Pôvodca alebo držiteľ odpadu bude podľa nového znenia ustanovenia § 19 ods. 2 zodpovedný za konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ak odpad odovzdáva osobe, ktorá ho nebude konečným spôsobom zhodnocovať alebo zneškodňovať. Má sa tým zabrániť vytváraniu množstva medzičlánkov, ktoré nebudú zodpovedné za zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu. Pôvodca alebo držiteľ odpadu bude musieť preukázať, napríklad zmluvou, že zabezpečil konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu. Nebezpečný odpad, ktorý vznikol na území Slovenskej republiky, už po novele nebude musieť byť prednostne zhodnotený v Slovenskej republike. Novela uvedenú povinnosť ruší vypustením ods. 4 v § 23.

Zmeny nastanú aj vo vydávaní súhlasov. Po novom bude potrebný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (ďalej len „súhlas“) aj na (1) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, (2) vykonávanie prípravy na opätovné použitie a (3) prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti. Súhlasy budú oproti súčasnej právnej úprave udeľované len na určitý čas, najviac na 5 rokov. Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom bude možné udeliť najviac na 3 roky. Ak už bol osobe udelený súhlas podľa súčasnej právnej úpravy, bude povinná v lehote do 6 mesiacov od účinnosti novely požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o nový súhlas, inak súhlas stratí platnosť. Obdobná povinnosť sa bude vzťahovať aj na osoby, ktoré vykonávajú činnosť, na ktorú je v zmysle novely potrebný súhlas. Povinnosť registrácie na príslušnom obvodnom úrade životného prostredia sa po novom bude vzťahovať aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak nevykonávajú činnosť, na ktorú bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3. V prípade, ak osobe po novom vznikne povinnosť registrácie, bude povinný zaregistrovať sa do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely. Registrácie vykonané podľa súčasných právnych predpisov zostávajú naďalej v platnosti.

Novela upravuje mechanizmus rozhodovania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Podľa nového znenia § 64 ods. 9 bude na účinnosť rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu potrebný podpis ministra životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Ak minister rozhodnutie nepodpíše, správna rada Recyklačného fondu bude môcť rozhodnutie opätovne schváliť, pričom na schválenie bude potrebný súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady. Po schválení rozhodnutia správnou radou Recyklačného fondu už nebude potrebný podpis ministra.

Zmeny sa dotknú aj územnej samosprávy. Obec bude po novom môcť vypracovať program odpadového hospodárstva v spolupráci s inou obcou alebo obcami, čo zjednoduší vypracovanie uvedeného programu z časového aj finančného hľadiska. Obce budú podľa nového znenia ustanovenia § 39 ods. 16 povinné zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na obec (1) ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie uvedených odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 2, (2) ak to neumožnia technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach, (3) ak najmenej 50 % obyvateľov bude kompostovať vlastný odpad, alebo (4) ak to bude pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nebude možné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Novela vyčleňuje z financovania nakladania s komunálnymi odpadmi obcou systém nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň. Uvedený systém nakladania si budú hradiť prevádzkovatelia kuchýň, ktorí budú za nakladanie aj zodpovední. Prevádzkovatelia kuchýň už po novom nebudú musieť mať uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie uvedenej činnosti. Novela novým znením ustanovenia § 18 ods. 3 písm. o) zakotvila zákaz vykupovať odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí alebo ich častí.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....