Podnikatelia

Novela zákona o odplatách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2021

 Jedným zo sektorov, ktorý zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 vo veľmi výraznej miere, je nepochybne sektor cestovného ruchu. Azda najciteľnejšie sa utlmenie aktivity a pohybu spoločnosti vo svete prejavilo v oblasti civilného letectva. Drastické zníženie počtu letov tak malo negatívne dôsledky najmä na likviditu leteckých dopravcov. Práve uvedenú situácia sa snaží Národná rada Slovenskej republiky riešiť prostredníctvom novely zákona o odplatách.

Parlament prijal dňa 27. októbra 2021 zákon č. 429/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odplatách“).

Dôvody prijatia novely

Dôvodová správa k novele sa vo svojej všeobecnej časti venuje najmä pozadiu potreby jej prijatia. Vzhľadom na naliehavý verejný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí na území Slovenskej republiky bol s účinnosťou od 13. marca 2020vyhlasovaný zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky. Aj napriek zrušeniu zákazu vykonávania určených civilných letov k 7. septembru 2020 sa vo všeobecnosti situácia leteckých dopravcov nezlepšovala. Opatrenia prijaté Slovenskou republikou vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 týkajúce sa napríklad zákazu vykonávania určených civilných letov alebo prekračovania hranice Slovenskej republiky, ako aj obmedzenia slobody pohybu a pobytu mali a majú zásadný vplyv na fungovanie podnikov, vrátane leteckých dopravcov, ktoré čelia nedostatku likvidity počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Na základe zrušenia zákazu vykonávania určených civilných letov, civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území Slovenskej republiky mohli byť z pohľadu civilného letectva vykonávané bez obmedzení, avšak z dôvodu obavy ľudí, ako aj ďalších opatrení, prijatých vládou Slovenskej republiky a Úradom verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky došlo k obmedzeniu príjmov leteckých dopravcov. Aj napriek skutočnosti, že vláda Slovenskej republiky

uznesením č. 260 zo 14. mája 2021 ukončila núdzový stav vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021, situácia v oblasti obchodnej leteckej dopravy sa nijakým výrazným spôsobom nezlepšila.

Veľký vplyv na záujem ľudí o využívanie obchodnej leteckej dopravy, pravidelnej alebo nepravidelnej, majú aj opatrenia prijímané inými členskými štátmi Európskej únie alebo tretími krajinami a aj rôzne mutácie koronavírusu. V dôsledku prijatých opatrení došlo od marca 2020 k značnému poklesu prevádzkových výkonov leteckých dopravcov. V prípade niektorých leteckých dopravcov išlo o pokles v počte prepravených cestujúcich aj o viac ako 80 %. Prognózy týkajúce sa letovej prevádzky (počtu letov), ktorej najväčšiu časť tvorí obchodná letecká doprava, nie sú pre oblasť civilného letectva na najbližšie obdobie veľmi priaznivé. Navyše kritický stav odvetvia cestovného ruchu má aj významné makroekonomické dosahy, keďže vzhľadom na prierezový charakter odvetvia vplýva aj na všetky spojené infraštruktúry, ako napríklad aj na oblasť obchodnej leteckej dopravy.

Na základe uvedených dôvodov môžu mať leteckí dopravcovia aj v nasledujúcom období vážne problémy s výpadkom príjmov a následne aj s nedostatkom likvidity a môže byť ohrozená samotná existencia týchto leteckých dopravcov. S cieľom zabezpečiť čiastočnú kompenzáciu pre leteckých dopravcov, novela predstavuje právny základ, ktorý má umožniť Ministerstvu dopravy a výstavby (ďalej len „ministerstvo dopravy“) poskytnúť príspevok v civilnom letectve zo svojej rozpočtovej kapitoly na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19.

Ustanovenie § 25c zákona o odplatách

Samotné paragrafové znenie novely spočíva v doplnení jediného ustanovenia § 25c („Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov spôsobených ochorením COVID-19“) do zákona o odplatách.

„Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zmiernením negatívnych následkov spôsobených ochorením COVID-19 (ďalej len „príspevok na zmiernenie negatívnych následkov“)“ (ustanovenie § 25c ods. 1 zákona o odplatách).

„Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký dopravca, ktorý (A) je držiteľom platnej licencie na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy vydanej Ministerstvom dopravy, (B) v roku 2020 vykonával alebo v roku 2021 vykonáva pravidelnú obchodnú leteckú dopravu alebo nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu alebo v roku 2020 prenajímal alebo v roku 2021 prenajíma lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy so súhlasom podľa osobitného predpisu a (C) prepravil v roku 2020 vykonávaním pravidelnej obchodnej leteckej dopravy, nepravidelnej obchodnej leteckej dopravy alebo v rámci prenájmu lietadla s posádkou lietadla alebo ich ľubovoľnej kombinácie menej ako 40 % z počtu prepravených cestujúcich v roku 2019“ (ustanovenie § 25c ods. 2 zákona o odplatách).

„Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť žiadateľovi, (A) ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v ustanovení § 25c ods. 1 zákona o odplatách, (B) ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti podľa ustanovenia § 25c ods. 6 písm. a) zákona o odplatách nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí pomoci, (C) ktorý nie je v likvidácii, (D) voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, (E) voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, (F) ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve, (G) ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, (H) ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, (I) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, (J) ktorý nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu, (K) ktorý neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, (L) ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov a (M) ktorý nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť licencie podľa ustanovenia § 25c ods. ods. 2 písm. a) zákona o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 3zákona o odplatách).

„Maximálna výška príspevku na zmiernenie negatívnych následkov a oprávnené obdobie, za ktoré možno príspevok na zmiernenie negatívnych následkov poskytnúť sa uvedú v schéme pomoci podľa ustanovenia § 25c ods. 6 písm. b) zákona o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 4 zákona o odplatách).

„Oprávnenými nákladmi sú náklady na obstaranie tovarov a služieb a osobné náklady spojené s poskytovaním leteckých dopravných služieb v oprávnenom období podľa ustanovenia § 25c ods. 4zákona o odplatách. Oprávnenými nákladmi nie sú náklady na úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom a náklady na splácanie úverov, pôžičiek alebo úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek“ (ustanovenie § 25c ods. 5 zákona o odplatách).

„Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť na základe (A) elektronicky predloženej žiadosti s prílohami, ktorých vzor zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle, (B) schválenej schémy pomoci, na ktorú sa primerane vzťahujú ustanovenia § 20 a 21 zákona o odplatách, (C) schválenia poskytnutia príspevku na zmiernenie negatívnych následkov podľa ustanovenia § 17 zákona o odplatách a (D) zmluvy podľa ustanovenia § 18 zákona o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 6 zákona o odplatách).

„Žiadosť predložená na základe výzvy podľa ustanovenia § 25c ods. 9 zákona o odplatách obsahuje (A) identifikáciu žiadateľa v rozsahu (1) názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, (2) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, (3) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, (B) vymedzenie oprávnených nákladov na úhradu alebo výdavkov na refundáciu ktorých sa príspevok na zmiernenie negatívnych následkov požaduje, (C) výšku požadovaného príspevku na zmiernenie negatívnych následkov, (D) číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok na zmiernenie negatívnych následkov poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, (E) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že (1) nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na obdobný účel, ako je účel uvedený v ustanovení § 25c ods. 1 zákona o odplatách, (2) nie je v likvidácii, (3) voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia, (4) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, (5) poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve, (6) nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, (7) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní, (8) nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 25c ods. 7 zákona o odplatách).

„Prílohou k žiadosti podľa ustanovenia § 25c ods. 7 zákona o odplatách je (A) prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky od podania žiadosti, (B) kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti poukazuje, (C) iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti“ (ustanovenie § 25c ods. 8 zákona o odplatách).

„Výzva na predloženie žiadosti sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva dopravy najmenej päť dní pred termínom predloženia žiadosti a obsahuje náležitosti podľa ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 9 zákona o odplatách).

„Na poskytovanie príspevku na zmiernenie negatívnych následkov sa primerane použijú ustanovenia § 14 ods. 9 a § 22 až 25 zákona o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 10 zákona o odplatách).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia, teda dňom 25. novembra 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....