Iné

Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2010

Dňa 5. februára 2010 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorej došlo k zlúčeniu, premenovaniu a prechodu kompetencií niektorých ministerstiev SR. Až na niektoré výnimky súvisiace s prijatím Lisabonskej zmluvy nadobúda novela účinnosť odo dňa 1. júla 2010. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobne informuje o všetkých novinkách zakotvených v tejto novele zákona.

Dňa 5. februára 2010 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „novela“). S výnimkou niektorých terminologických zmien súvisiacich s prijatím Lisabonskej zmluvy, ktoré nadobúdajú účinnosť už dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, nadobúda novela účinnosť odo dňa 1. júla 2010.

Novela bola prijatá v rámci programového vyhlásenia vlády SR z dôvodu racionalizácie štátnej správy. Predmetom právnej úpravy novely je zrušenie niektorých ministerstiev a ich zlúčenie s ostatnými ministerstvami SR, s tým súvisiaca zmena názvov zlúčených ministerstiev, ako aj prechod kompetencií, majetku a ostatných práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov.

Na základe novely boli zrušené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) a Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej ako „MŽP SR“). Zrušené ministerstvá boli zlúčené s Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) a Ministerstvom pôdohospodárstva SR (ďalej ako „MP SR“), na základe čoho vznikli nové orgány, a síce Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR (ďalej ako „MHV SR“) a Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (ďalej ako „MPŽPRR SR“).

Na základe novely ďalej došlo k zmene názvov Ministerstva školstva SR (ďalej ako „MŠ SR“) na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „MŠVVŠ SR“) a Ministerstva kultúry SR (ďalej ako „MK SR“) na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR (ďalej ako „MKCR SR“). Dôvodom tejto úpravy by malo byť zdôraznenie veľkého významu vedy, výskumu, športu a cestovného ruchu v spoločnosti. Súčasne sa tým sleduje cieľ podpory rozvoja týchto odvetví v budúcnosti.

V súvislosti s prechodom kompetencií prestalo byť MHV SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cestovného ruchu, avšak jeho pôsobnosť sa rozšírila o oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu.

V súvislosti s prechodom kompetencií sa pôsobnosť MPŽPRR SR rozšírila v oblastiach ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu, ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, geneticky modifikovaných organizmov, regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Na základe novely boli ďalej rozšírené kompetencie Ministerstva vnútra SR (ďalej ako „MV SR“) v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov, ako aj kompetencie MKCR SR v oblasti cestovného ruchu.

Pôsobnosť Úradu vlády SR (ďalej ako „ÚV SR“) bola novelou rozšírená o koordináciu využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj o koordináciu prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR. Ide o presun kompetencie z MVRR SR s cieľom sústrediť kompetencie v oblasti koordinácie politík Európskej únie na jedno miesto.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým MHV SR pre oblasť stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým MV SR pre oblasť verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým MPŽPRR SR pre oblasť regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým ÚV SR pre oblasť koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým MKCR SR pre oblasť cestovného ruchu.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým MPŽPRR SR.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým MŠVVŠ SR.

V súvislosti s prechodom hore uvedených kompetencií v rámci dotknutých ministerstiev bude s účinnosťou odo dňa 1. júla 2010 zabezpečený prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práv a povinností z iných právnych vzťahov. Zároveň dôjde k prechodu majetku štátu, ktorý je do dňa 30. júna 2010 v správe niektorého zo zanikajúcich ministerstiev a slúži na zabezpečovanie preberaných kompetencií, zo správy tohto zanikajúceho ministerstva do správy príslušného novo vznikajúceho ministerstva. Konkrétny druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností sa medzi jednotlivými ministerstvami upraví dohodou.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....