Verejná správa

Novela zákona o organizácii činnosti vlády

  • Vydanie: ULC PRO BONO 01/2024

1.  OBSAHOVÝ PREHĽAD PRÍSPEVKU

Zákonom č. 7/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len „zákon o organizácii činnosti vlády“), sa najmä zavádza nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom novely tiež dochádza k vzájomnému prechodu rôznych kompetencii medzi viacerými orgánmi ústrednej štátnej správy.

2.   PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA NOVELOU MENIA A DOPĹŇAJÚ

Novelou sa mení a dopĺňa aj (1) zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, (2) zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, (3) zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, (4) zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, (5) zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, (6) zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím, (7) zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, (8) zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov, (9) zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, (10) zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi, (11) zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, (12) zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, (13) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, (14) zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, (15) zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, (16) zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, (17) zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku na zásluhy v oblasti športu, (18) zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu, (19) zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a (20) zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpory nájomného bývania.

  • MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Novelou dochádza k zavedeniu nového ministerstva, a síce Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, a to doplnením ustanovenia § 3 písm. o) zákona o organizácii činnosti vlády.

Pôsobnosť nového Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky upravuje ustanovenie § 20 zákona o organizácii činnosti vlády.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre (A) cestovný ruch, (B) rozvoj, propagáciu a prezentáciu produktov cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí, (C) šport, (D) štátnu starostlivosť o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 20 zákona o organizácii činnosti vlády).

Novela ďalej prostredníctvom ustanovení § 40an a § 40ao zákona o organizácii činnosti vlády ustanovuje, že (1) pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ustanovenie § 40an ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády) a (2) pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti športu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ustanovenie § 40ao ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády).

4.   ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ďalšou zmenou, ktorú novela do zákona o organizácii činnosti vlády prináša, je úprava ustanovení § 24 a § 24a zákona o organizácii činnosti vlády, upravujúcich Úrad vlády Slovenskej republiky. Podstatou zmien uvedených ustanovení zákona o organizácii činnosti vlády je odstránenie viacerých odsekov ustanovenia § 24 zákona o organizácii činnosti vlády, a ich modifikácia a čiastočný presun do znenia ustanovenia § 24a zákona o organizácii činnosti vlády.

  • PRECHOD KOMPETENCIÍ

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré novela do zákona o organizácii činnosti vlády prináša je doplnenie nových ustanovení § 40an až 40av zákona o organizácii činnosti vlády, upravujúcich najmä presun kompetencií.

A)  PRECHOD KOMPETENCIE Z MINISTERSTVA DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenie § 40an ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády, ktorým došlo k presunu pôsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v niektorých otázkach na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, dochádza novelou k upresneniu uvedeného prechodu kompetencií.„V súvislosti s prechodom kompetencie podľa ustanovenia § 40an ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa ustanovenia § 40an ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností“ (ustanovenie § 40an ods. 3 zákona o organizácii činnosti vlády).

B)  PRECHOD KOMPETENCIE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenie § 40ao ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády, ktorým došlo k presunu pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v niektorých otázkach na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, dochádza novelou k upresneniu uvedeného prechodu kompetencií.

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa ustanovenia § 40ao ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa ustanovenia § 40ao ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností (ustanovenie § 40ao ods. 3 zákona o organizácii činnosti vlády).

C)  PRECHOD KOMPETENCIE Z MINISTERSTVA INVESTÍCII, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v oblasti vypracovania národného strategického investičného rámca v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky (ustanovenie § 40ap ods. 1 zákona o organizácii činnosti vlády).

D)  PRECHOD KOMPETENCIE Z ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti zabezpečovania vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky prechádza na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ustanovenie § 40aq zákona o organizácii činnosti vlády).

E)   PRECHOD KOMPETENCIE Z ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA MINISTERSTVO INVESTÍCII, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečovať pre Úrad pre verejné obstarávanie úlohy v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ustanovenie § 40as zákona o organizácii činnosti vlády).

F)  PRECHOD KOMPETENCIE Z ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečovať pre Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky úlohy v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ustanovenie § 40at zákona o organizácii činnosti vlády).

Novela prináša veľké množstvo ďalších zmien v právnych predpisov podľa bodu 2 tohto príspevku. Pre prehľad o všetkých zmenách, ktoré novela do zákona o organizácii činnosti vlády a ďalších právnych predpisov priniesla, odkazujeme na jej plné znenie, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. februára 2024.

Publikované dňa 23.02.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....