Iné

Novela zákona o organizovaní verejných športových podujatí

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2022

Zmeny sa po novom dotkli aj oblasti organizácie verejných športových podujatí. Predmetom novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí sú napríklad zmeny, týkajúce sa povinnosti overovať totožnosť diváka so vstupenkou na meno a priezvisko, rozšírenia osôb, ktorých účasť sa vyžaduje na porade organizátora rizikového podujatia, či rozsahu oprávnení dobrovoľníkov na rozsah činností usporiadateľskej služby.

Dňa 05. mája 2022 bol prijatý zákon č. 170/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizovaní“).

Predmet úpravy

Novela reflektuje aj požiadavky vyplývajúce z Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) (ďalej len „CETS 218“), ktorý nahradil Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch (CETS 120).

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Povinnosti organizátora podujatia

Novela do zákona o organizovaní vkladá napríklad aj nové povinnosti organizátora podujatia. Po novom teda platí, že organizátor podujatia je okrem iného povinný aj „(1)označiť miesta zdravotnej pomoci na situačnom pláne miesta konania podujatia, (2) zabezpečiť pre dobrovoľníkov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „DOBROVOĽNÍK“ a číslom na prednom a zadnom diele reflexnej vesty, farebne odlíšené od reflexnej vesty alebo od reflexnej rovnošaty usporiadateľa a odborne spôsobilého zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, (3) zabezpečiť asistenciu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v priestoroch športoviska, (4) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov vystavené na meno a priezvisko diváka boli označené menom a priezviskom diváka, ktorému bola vstupenka vystavená, (5) získavať a uchovávať údaje o divákovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu na účel vystavenia vstupenky na meno a priezvisko diváka a na účel vedenia zoznamu divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, ktorý organizátor podujatia vedie a uchováva po dobu 30 dní odo dňa skončenia podujatia, (6) umožniť divákovi, ktorému bola vstupenka vystavená na meno a priezvisko diváka, vstup na podujatie až po overení totožnosti diváka s touto vstupenkou na základe dokladu totožnosti alebo iného dokladu nahrádzajúceho doklad totožnosti, (7) poskytnúť bezodkladne Policajnému zboru na vyžiadanie zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, na účely dokumentovania a objasňovania zistených protiprávnych konaní, (8) viesť zoznam členov usporiadateľskej služby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo reflexnej vesty, na účel preukázania zabezpečenia usporiadateľskej služby podľa ustanovenia § 9 zákona o organizovaní a identifikácie člena usporiadateľskej služby, (9) viesť zoznam odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby vykonávajúcich činnosť usporiadateľskej služby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo reflexnej vesty, na účel preukázania zabezpečenia usporiadateľskej služby podľa ustanovenia § 9 zákona o organizovaní a identifikácie zamestnanca strážnej služby, (10) poskytnúť bezodkladne Policajnému zboru na vyžiadanie zoznam členov usporiadateľskej služby alebo zoznam odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby vykonávajúcich činnosť usporiadateľskej služby na účely dokumentovania a objasňovania zistených protiprávnych konaní“ (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. w) až af) zákona o organizovaní).

Zmenou si prešla aj oblasť spoločných ustanovení k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa, a to doplnením nových ustanovení § 13 ods. 7 až 9 zákona o organizovaní.

„Ak je hlavný usporiadateľ držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo ak je bezpečnostný manažér držiteľom platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, odborná príprava a skúška na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra pre ďalší druh športu obsahuje len oblasti podľa ustanovenia § 13 ods. 5 písm. e) a f) zákona o organizovaní v príslušnom športe. Ak je usporiadateľ držiteľom platného preukazu usporiadateľa, odborná príprava a skúška na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa pre ďalší druh športu obsahuje len oblasti podľa ustanovenia § 13 ods. 5 písm. e) a f) zákona o organizovaní v príslušnom športe“ (ustanovenie § 13 ods. 7 zákona o organizovaní).

„Ak sa hlavný usporiadateľ, ktorý je držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa, alebo ak sa bezpečnostný manažér, ktorý je držiteľom platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, dopustí priestupku podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona o organizovaní, národný športový zväz držiteľovi osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo držiteľovi osvedčenia bezpečnostného manažéra príslušné osvedčenie odníme“ (ustanovenie § 13 ods. 8 zákona o organizovaní).

„Ak sa usporiadateľ, ktorý je držiteľom platného preukazu usporiadateľa, dopustí priestupku podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona o organizovaní, športový zväz alebo športový klub, ktorý mu preukaz vydal, mu tento preukaz usporiadateľa odníme“ (ustanovenie § 13 ods. 9 zákona o organizovaní).

Novela do zákona o organizovaní doplnila aj nové ustanovenie § 13 ods. 11 zákona o organizovaní.

„Odborná komisia v oblasti odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa (A) vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie na skúšku hlavného usporiadateľa a skúšku bezpečnostného manažéra, (B) vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre oblasti podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona o organizovaní v rozsahu meno, priezvisko a údaj preukazujúci splnenie odbornej spôsobilosti; odborná komisia je oprávnená získavať tieto údaje a uchovávať ich počas zaradenia odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na účely zabezpečenia odbornej prípravy, (C) určuje jednotné pravidlá pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov, (D) vykonáva pre národné športové zväzy metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť“ (ustanovenie § 13 ods. 11zákona o organizovaní).

Evidencia v informačnom systéme

Nové znenie dostávajú aj ustanovenia § 22 a 23 zákona o organizovaní, upravujúce evidenciu v informačnom systéme.

„Informačný systém, ktorého prevádzkovateľom a správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, obsahuje evidenciu o fyzických osobách, (A) ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo obmedzenie podľa osobitného predpisu, (B) ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie za také trestné činy bolo podmienečne zastavené alebo skončené zmierom, (C) ktoré boli postihnuté za priestupky podľa ustanovenia § 25 ods. 1, 3 až 6 zákona o organizovaní alebo priestupky diváckeho násilia podľa ustanovenia § 26 zákona o organizovaní, (D) ktoré boli postihnuté za správne delikty podľa ustanovenia § 24 zákona o organizovaní, (E) ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na verejných podujatiach, (F) ktoré majú príslušným orgánom verejnej moci uložené predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o organizovaní alebo primerané obmedzenie spočívajúce v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu, (G) ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im uložené administratívne vyhostenie a zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, ktorého sa dopustili na území Slovenskej republiky, (H) ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí v cudzine, (I) ktoré sa dopustili konania zakladajúceho podozrenie z priestupku diváckeho násilia alebo z trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na podujatí a ich totožnosť nebola zistená“ (ustanovenie § 22 ods. 1 zákona o organizovaní).

„Evidencia podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o organizovaní obsahuje (A) meno a priezvisko, (B) rodné číslo; ak ide o štátneho príslušníka iného štátu, obdobné číslo alebo identifikátor podľa osobitného predpisu, (C) dátum narodenia, (D) pohlavie, (E) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, (F) štátnu príslušnosť, (G) príslušnosť alebo iné vzťahy k športovým klubom, (H) druh športu, v súvislosti s účasťou na ktorom sa osoba dopustila protiprávneho konania, (I) fotografiu tváre, (J) údaje o protiprávnom konaní, ktoré bolo dôvodom zápisu do evidencie; k týmto údajom môžu byť v digitálnej podobe pripojené listiny, obrazové záznamy, zvukové záznamy a obrazovo-zvukové záznamy súvisiace s protiprávnym konaním, (K) údaje o čase trvania a rozsahu zákazu účasti na podujatiach, označenie orgánu, ktorý o zákaze rozhodol a dátum právoplatnosti rozhodnutia, (L) údaje o výške a splatnosti uloženej pokuty, (M) údaje o iných uložených sankciách a opatreniach, (N) iné charakteristiky slúžiace na identifikáciu fyzickej osoby“ (ustanovenie § 22 ods. 2 zákona o organizovaní).

„Ak sa do evidencie podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o organizovaní zapisujú údaje o maloletej osobe a jej protiprávnom konaní, okrem údajov podľa ustanovenia § 22 ods. 2 písm. a) až j) a n)zákona o organizovaní sa do evidencie zapisujú aj identifikačné údaje jej zákonného zástupcu a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá maloletú osobu na podujatí sprevádzala v čase jej protiprávneho konania, podľa ustanovenia § 22 ods. 2 písm. a) až h) zákona o organizovaní“ (ustanovenie § 22 ods. 3 zákona o organizovaní). „Evidencia hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov, usporiadateľov, dobrovoľníkov a delegátov zväzu sa vedie v informačnom systéme športu“ (ustanovenie § 22 ods. 4 zákona o organizovaní). „Údaje do evidencie podľa (A) ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) a b) zákona o organizovaní bezodkladne spracúva správca informačného systému na základe rozhodnutí, ktoré mu zasielajú súdy a orgány činné v trestnom konaní, (B) ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c) až i) zákona o organizovaní získava a bezodkladne spracúva správca informačného systému“ (ustanovenie § 22 ods. 5zákona o organizovaní).

„Súd oznamuje správcovi informačného systému trest zákazu účasti na verejných podujatiach uložený fyzickej osobe. Prokurátor oznamuje správcovi informačného systému primerané obmedzenia a povinnosti uložené fyzickej osobe v súvislosti s ďalšou účasťou na verejných podujatiach, ak jej trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené“ (ustanovenie § 22 ods. 6 zákona o organizovaní). „Údaje z informačného systému správca informačného systému poskytuje alebo sprístupňuje prokuratúre, súdom, obciam, okresným úradom v sídle kraja, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, športovým zväzom a organizátorom podujatí, v rozsahu a spôsobom nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa tohto zákona o organizovaní alebo podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 22 ods. 7 zákona o organizovaní).

„Ak ide o medzinárodné podujatie, správca informačného systému poskytuje alebo sprístupňuje údaje z informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu orgánom, ktoré plnia úlohy Policajného zboru a bezpečnostného manažéra v štáte pôvodu hosťujúceho družstva alebo športovca, na základe žiadosti a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie riadneho priebehu podujatia“ (ustanovenie § 22 ods. 8 zákona o organizovaní). „Údaje v evidencii podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o organizovaní sa vedú v informačnom systéme desať rokov od vykonania trestu za spáchaný trestný čin, od vykonania sankcie, od uplynutia doby predbežného opatrenia podľa ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o organizovaní, ochranného opatrenia alebo primeraného obmedzenia alebo odo dňa administratívneho vyhostenia. Ak sa v lehote podľa prvej vety vykoná nový záznam, údaje sa vedú až do uplynutia lehoty ustanovenej pre vedenie údajov na základe posledného záznamu“ (ustanovenie § 22 ods. 9 zákona o organizovaní).

„Športový zväz je povinný 50 % sumy z uhradených pokút uložených v disciplinárnom konaní alebo v disciplinárnom konaní jeho členov za neslušnosti a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo člena usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia použiť na výdavky na aktivity v oblasti zabezpečenia verejného poriadku a ochrany bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia na podujatiach a na výdavky na vzdelávacie aktivity v tejto oblasti“ (ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o organizovaní).

„Príjmy a výdavky podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o organizovaní a ich použitie športový zväz priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle; to neplatí, ak vedie príjmy a výdavky podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o organizovaní na osobitnom účte vedenom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorého číslo je zverejnené na webovom sídle športového zväzu a na ktorom je bezplatne, diaľkovo a nepretržite uvedený prehľad platobných operácií v rozsahu suma, dátum zaúčtovania, identifikácia poskytovateľa a príjemcu, účel platby a variabilný symbol“ (ustanovenie § 23 ods. 2 zákona o organizovaní).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. júna 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....