Verejná správa

Novela zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2022

Novelizáciou si koncom roka prešla aj oblasť ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, či oblasť bezpilotných lietadiel, a to konkrétne novelou zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Dňa 29. decembra 2022 bol prijatý zákon č. 8/2023 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OSSR“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Vojenskej polícii“). 

  • Cieľ novely

Cieľom novely je najmä umožniť použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) na účely ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, označených zákazom fotografovania podľa ustanovenia § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vojenských konvojov a vojenských transportov, pred činnosťou bezpilotného lietadla, t. j. akéhokoľvek lietadla prevádzkovaného autonómne alebo určeného na samostatnú prevádzku alebo na pilotovanie na diaľku bez pilota na palube, ktorá je z bezpečnostného hľadiska nežiaduca. V záujme zabezpečenia efektívnej ochrany a vymáhania uvedeného zákazu činnosti bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore nad vojenskými objektmi a priestormi, vojenskými konvojmi a vojenskými transportmi sa následne príslušníkovi ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „profesionálny vojak“) poskytuje oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla za použitia technického prostriedku určeného na tento účel alebo vojenskej zbrane.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o OSSR a zákona o Vojenskej polícii priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o OSSR a zákona o Vojenskej polícii.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o OSSR prináša je rozšírenie možností použitia ozbrojených síl, a to doplnením nového ustanovenia § 4 ods. 4 písm. b) zákona o OSSR.

„Ozbrojené sily možno použiť na ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), vojenských obvodov, vojenských letísk, vojenských heliportov, vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ozbrojených síl alebo zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla za podmienok ustanovených týmto zákonom o OSSR“ (ustanovenie § 4 ods. 4 písm. b) zákona o OSSR).

Novelou sa ďalej rozširuje oprávnenie profesionálneho vojaka použiť zákonom definovanú vojenskú zbraň pri výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby aj na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, a to po splnení podmienky, že na mieste, kde je taká činnosť zakázaná, nemožno činnosť bezpilotného lietadla prerušiť iným spôsobom.

Pre situácie, kedy budú splnené podmienky použitia vojenskej zbrane profesionálnym vojakom na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, sa ustanovuje výnimka z povinnosti profesionálneho vojaka vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá vojenská zbraň, ako aj z povinnosti profesionálneho vojaka použiť varovný výstrel do vzduchu pred samotným použitím vojenskej zbrane. Výnimka z uvedených povinností bude limitovaná iba na situácie, ak zakročujúci profesionálny vojak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať a vojenská zbraň má byť použitá na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla. V druhom opisovanom prípade pôjde najmä o situácie, kedy zakročujúci profesionálny vojak síce bude schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, ale bezpečnostné riziká spojené s dodržaním obligatórnych postupov pred použitím vojenskej zbrane budú väčšie, než prípadná služobným zákrokom spôsobená ujma na subjektívnych právach a právom chránených záujmoch osoby, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo (ustanovenia § 16 ods. 1 písm. c) a § 16 ods. 2 zákona o OSSR).

Novinkou je tiež doplnenie nového ustanovenia § 17aa zákona o OSSR, upravujúceho zákaz činnosti bezpilotného lietadla.

„V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje činnosť bezpilotného lietadla (A) v objektoch a priestoroch uvedených v ustanovení § 4 ods. 4 písm. b) zákona o OSSR, ktoré sú označené zákazom fotografovania, do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu, (B) v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany“ (ustanovenie § 17aa ods. 1 zákona o OSSR).

„Ustanovenie § 17aa ods. 1 zákona o OSSR sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme bezpilotnými lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme“ (ustanovenie § 17aa ods. 2 zákona o OSSR).

„Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu podľa ustanovenia § 17aa ods. 2 zákona o OSSR zverejní ministerstvo obrany na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 17aa ods. 3 zákona o OSSR).

  • Zákon o Vojenskej polícii

V rámci zákona o Vojenskej polícii dochádza novelou napríklad k modifikácii ustanovenia § 20d zákona o Vojenskej polícii, upravujúceho oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla.

„Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany vojenského objektu, vojenského konvoja a vojenského transportu oprávnený prerušiť činnosť bezpilotného lietadla na mieste, kde je to zakázané [ustanovenie § 37c ods. 1 písm. b) zákona o Vojenskej polícii)]“ (ustanovenie § 20d zákona o Vojenskej polícii.

Novela do zákona o Vojenskej polícii dopĺňa aj nové ustanovenie § 20e zákona o vojenskej polícii („Spoločné ustanovenie k oprávneniam vojenského policajta“).

„Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku vojenského policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovenia § 11 až 20d zákona o Vojenskej polícii a oprávnení podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 20e zákona o Vojenskej polícii).

V záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotných lietadiel sa po vzore úprav zákona o OSSR spresňujú podmienky, po ktorých splnení možno uplatniť výnimku z povinnosti vojenského policajta vyzvať pred použitím donucovacích prostriedkov osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov, z povinnosti vojenského policajta vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá zbraň, ako aj z povinnosti vojenského policajta použiť varovný výstrel do vzduchu pred samotným použitím zbrane (ustanovenia § 22 ods. 2 a § 32 ods. 3 zákona o Vojenskej polícii).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. februára 2023.

Publikované dňa 17.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....