Iné

Novela zákona o petičnom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2010

Poznatky z aplikačnej praxe podmienili novelizáciu zákona o petičnom práve. Petičné právo je základným politickým právom garantovaným v čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky každému občanovi SR. Bližšiu úpravu obsahuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ktorého posledná novela nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2010.

Petičné právo ako základné právo zahrnuté do politických práv predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“ alebo len „zákon“) vo všeobecnosti podrobnejšie špecifikuje možnosti realizácie petičného práva. Z plánu legislatívnych úloh predchádzajúcej vlády Slovenskej republiky na rok 2009 vyplynula úloha vypracovať novelu zákona o petičnom práve v nadväznosti na niektoré zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky a poznatky z aplikačnej praxe. Novelizácia bola realizovaná zákonom č. 112/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2010.

Ústava Slovenskej republiky v čl. 27 každému garantuje petičné právo. V zmysle uvedeného ustanovenia sa môže každý sám alebo s inými obracať so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy. Petícia však nesmie zasahovať do nezávislosti súdov a nesmie vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.

Z dikcie zákona o petičnom práve jednoznačne vyplýva, že petíciu môže podporiť každý, t.j. bez obmedzenia veku. Pokiaľ osobitný predpis, napr. zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, vyslovene ustanovuje najnižší vek osôb podporujúcich petíciu, vzhľadom na úplnú identifikáciu alebo zistenie oprávnenosti fyzickej osoby, ktorá petíciu podporila, sa medzi povinné údaje vložil aj dátum narodenia. Uvedené včlenila novela do nového ust. § 4 ods. 1 zákona o petičnom práve. Okrem toho v predmetnom ustanovení presne vymedzila povinné údaje fyzickej a právnickej osoby podporujúcej petíciu a zdôraznila, že tieto údaje musia byť uvedené čitateľne. Ako vyplýva z nového ust. § 4 ods. 6 zákona, orgán verejnej správy nevezme do úvahy podporu osoby, ktorá údaje o sebe uviedla nečitateľne alebo nepravdivo.


PODANIE A VYBAVENIE PETÍCIE

Podanie a vybavenie petície novela zmenila a upravila v novom ust. § 5 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia medzi náležitosti petície patrí jej (1) písomná forma, (2) označenie slovom petícia, (3) označenie predmetu verejného alebo iného spoločenského záujmu a (4) povinné údaje podľa ust. § 4 ods. 1 zákona o petičnom práve.

Novela zaviedla aj možnosť podať petíciu elektronicky. Písomná forma petície v uvedenom prípade bude zachovaná, pokiaľ bude obsahovať údaje podľa § 4 ods. 1 zákona o tom, kto ju podáva a zároveň bude k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý bude možné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Uvedená úprava bola inšpirovaná právnou úpravou v Nemeckej spolkovej republike s prihliadnutím na špecifiká nášho právneho poriadku.

V súlade s novým zákonom o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., o ktorom sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 01/2010, novela zaviedla kategóriu pracovných dní. Pôvodná desaťdňová lehota na postúpenie petície príslušnému orgánu na vybavenie, pokiaľ z obsahu petície vyplýva, že orgán verejnej správy, ktorý ju prijal, nie je na jej vybavenie príslušný, sa mení na lehotu desiatich pracovných dní.

Vzhľadom na dikciu § 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov novela v spore o príslušnosť skonkretizovala ústredný orgán štátnej správy pre petície, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve neupravovalo lehotu, do uplynutia ktorej má orgán verejnej správy vyzvať osobu, ktorá petíciu podala, na odstránenie zistených nedostatkov. Rovnako uvedené ustanovenie žiadnym spôsobom nešpecifikovalo, čo možno považovať za nedostatok podanej petície. V zmysle novely sa nedostatkom rozumie stav, kedy petícia nemá náležitosti podľa ust. 5 ods. 1, t.j. všetky náležitosti petície, tak formálne ako aj vecné. Chýbajúca lehota na vyzvanie bola doplnená tak, že orgán verejnej správy bezodkladne vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila jej nedostatky najneskôr do 30 pracovných dní od vyzvania.

Nové ust. § 5 ods. 8 upravilo postup orgánov verejnej správy, pokiaľ z obsahu petície vyplýva, že ju nie je možné vybaviť podľa ust. § 5 ods. 7. Pri prešetrení petícií sa postupuje v intenciách zákona o sťažnostiach, a preto prešetriť je možné len takú petíciu, ktorá má charakter sťažnosti. Ak však bude predmetom petície žiadosť alebo návrh, orgán verejnej správy má povinnosť posúdiť obsah a odpovedať petentovi. Písomná odpoveď musí byť v zmysle novej právnej úpravy aj odôvodnená.

Podľa novej právnej úpravy sa povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 6a zákona o petičnom práve vzťahuje nielen na osobu, ktorá podala petíciu, t.j. na petenta, ale aj na osobu určenú na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Pôvodná primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti bola presne vymedzená na 10 pracovných dní.

Novela na vybavenie sťažností vylúčila pôsobnosť všeobecného predpisu o správnom konaní, t.j. vylúčila pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Na petície doručené orgánu verejnej správy pred účinnosťou novely platia predpisy platné do dňa 30. júna 2010.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....