Služby

Novela zákona o platobných službách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2015

Účelom prijatia novely zákona o platobných službách je najmä ustanoviť základné požiadavky pre transparentnosť poplatkov účtovaných poskytovateľmi platobných služieb v súvislosti s platobnými účtami, vytvoriť základné pravidlá pre presun platobných účtov na vnútroštátnej úrovni, posilniť a zjednodušiť zapojenie spotrebiteľov do trhu s platobnými účtami. Novela by mala zlepšiť postavenie spotrebiteľa na platobnom trhu.

Zákon č. 405/2015 Z. z. (ďalej len „novela“) s účinnosťou odo dňa 1. januára 2016 novelizuje zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. Novela nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2016, okrem ustanovení § 44d až 44f, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 15. marca 2016. Novela transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami.

Novela rozširuje predmet úpravy zákona o podmienky porovnateľnosti poplatkov a podmienky presunu platobného účtu. Predmet úpravy zákona je rozšírená novými ustanoveniami § 1 ods. 1 písm. b) a c). Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená d) až h).

Nové definície sú zavedené ods. 36 až 39 v § 2. Službami viazanými na platobný účet sa rozumejú platobné služby a všetky služby súvisiace so zriadením, vedením a zrušením platobného účtu vrátane vykonávania platobných operácií podľa ustanovenia § 1 ods. 3 písm. g), prekročenia a povoleného prečerpania. Prekročenie novela definuje ako automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania. Povolené prečerpanie je definované ako zmluva o úvere, ktorou poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu. Poplatok je suma vyjadrená v eurách, inej mene alebo v percentách vrátane sankcií platených spotrebiteľom poskytovateľovi platobných služieb.

Ďalšie zmeny sa dotknú rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva podľa nového ustanovenia § 31 ods. 5 písm. d) musí obsahovať aj informácie o poplatkoch, úrokoch a výmenných kurzoch v rozsahu poplatkov za služby viazaných na platobný účet vo forme dokumentu s informáciami o poplatkoch podľa ustanovenia § 38 ods. 3, poskytnutie výpisu poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa (ďalej len „výpis poplatkov“) podľa § 44b a poskytnutie informácií podľa § 44c spotrebiteľovi.

Výpovedná lehota rámcovej zmluvy pri zrušení platobného účtu pri presune platobného účtu podľa ustanovenia § 44d začína plynúť dňom doručenia žiadosti o presun platobného účtu odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb. Uvedená zmena bola ustanovená doplnením § 33 ods. 1. Podľa nového znenia ustanovenia § 33 odsek 2 je vypovedanie rámcovej zmluvy pre používateľa platobných služieb bezplatné, pričom poskytovateľ platobných služieb nesmie požadovať od používateľa platobných služieb úhradu akýchkoľvek nákladov v súvislosti s vypovedaním rámcovej zmluvy. Do účinnosti novely bolo vypovedanie zmluvy bezplatné len, ak bola rámcová zmluva uzatvorená na dobu určitú, dlhšiu ako 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú, pričom vypovedanie rámcovej zmluvy bolo bezplatné až po uplynutí 12 mesiacov.

Poskytovateľovi platobných služieb pribudli ďalšie povinnosti. Podľa ustanovenia § 34 písm. c) a d) je poskytovateľ platobných služieb povinný (1) používať pri uzatváraní rámcovej zmluvy so spotrebiteľom a pri obchodných informáciách a reklamných informáciách pre spotrebiteľa štandardizovanú terminológiu uvedenú v zozname služieb viazaných na platobný účet, ktorý vypracúva podľa zákona o platobných službách Národná banka Slovenska; v dokumente s informáciami o poplatkoch a vo výpise poplatkov môže poskytovateľ platobných služieb používať vlastné označenia poplatkov len v súlade so štandardizovanou terminológiou zoznamu a (2) vypracovávať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia, správy alebo iné informácie o poskytovaných službách viazaných na platobný účet a poplatkoch za tieto služby na účely ustanovenia § 44a; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb, ktorým je Štátna pokladnica.

Novou povinnosťou poskytovateľa platobných služieb je povinnosť v dostatočnom predstihu pred uzavretím rámcovej zmluvy alebo pred vyjadrením ponuky poskytnúť spotrebiteľovi dokument s informáciami o poplatkoch, a to v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu. Jeho súčasťou je aj informácia o práve spotrebiteľa na poskytnutie slovníku štandardizovanej terminológie, ktorý obsahuje výklad termínov a pojmov používaných v zozname. Slovník štandardizovanej terminológie má slúžiť ako spotrebiteľská pomôcka, ktorá umožní identifikovať obsah služby. Poskytovateľ platobných služieb je po novom tiež povinný sprístupniť dokument s informáciami o poplatkoch a slovník štandardizovanej terminológie bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, na žiadosť spotrebiteľa je povinný poskytnúť dokument s informáciami o poplatkoch bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu. Obsah a zverejnenie dokumentu s informáciami o poplatkoch a slovníka štandardizovanej terminológie upravujú nové ods. 3 až 6 § 38 ods. 2. Doterajšie ods. 3 až 6 sa označujú ako ods. 7 až 10.

Na základe implementovanej smernice zavádza novela nové ustanovenia § 44a až 44f, ktoré upravujú porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet. Ustanovenia § 44d až 44f nadobudnú účinnosť dňom 15. marca 2016.

Ustanovenie § 44a zakotví povinnosť Národnej banky Slovenska každé 4 roky aktualizovať zoznam služieb viazaných na platobný účet s použitím štandardizovanej terminológie. Súčasne bude Národná banka Slovenska povinná bezplatne zverejniť na svojom webovom sídle informácie umožňujúce porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet všetkých poskytovateľov platobných služieb.

Novou povinnosť poskytovateľa platobných služieb bude podľa ustanovenia § 44b bezplatné zasielanie výpisu poplatkov konkrétnemu spotrebiteľovi, a to aspoň raz ročne. Výpis poplatkov bude poskytovateľ platobných služieb zasielať na základe dohody so spotrebiteľom písomne alebo elektronicky.

Poskytovanie balíka služieb je upravené v ustanovení § 44c. Pri uzatváraní rámcovej zmluvy bude mať poskytovateľ platobných služieb povinnosť informovať spotrebiteľa o možnosti uzatvorenia osobitnej rámcovej zmluvy k jednotlivých službám, ktoré sú obsiahnuté v balíku služieb a poskytnúť mu informácie o poplatkoch spojených s jednotlivými službami alebo produktmi.

Ustanovenie § 44d upravuje presun platobného účtu medzi poskytovateľmi platobných služieb. Presunom platobného účtu sa rozumie presun informácií týkajúcich sa úhrad inkás na základe žiadosti spotrebiteľa od odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb k prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb. Ide de facto o prenesenie trvalých príkazov, inkás a iných nastavení z jedenej banky do inej banky. Prenesenie uvedených informácií môže byť spojené aj s prevodom finančných prostriedkov, pričom pôvodný bankový účet môže byť zrušený alebo môže byť ponechaný. Presun platobného účtu sa vykoná na základe písomnej žiadosti. Ak je žiadosť zaslaná poštou, musí obsahovať úradne osvedčený podpis, elektronická žiadosť musí byť opatrená zaručeným elektronickým podpisom. Zaslať žiadosť elektronicky bude možné len, ak jej prijatie umožnia technické možnosti prijímacieho poskytovateľa platobných služieb. V žiadosti o presun platobného účtu spotrebiteľ určí dátum, od ktorého sa majú trvalé príkazy na úhradu alebo inkasá vykonávať u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak sa prijímajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak. Vzor tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu a podrobnosti o postupe pri presune platobného účtu a s tým súvisiace poskytovanie informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Cezhraničné zriaďovanie platobného účtu je upravené ustanovením § 44e. Spotrebiteľ môže podľa uvedeného ustanovenia písomne požiadať poskytovateľa platobných služieb o spoluprácu pri presune platobného účtu do zahraničia. Žiadosť sa podáva podobne ako pri presune platobného účtu v tuzemsku. V žiadosti o spoluprácu musí byť uvedený dátum, kedy poskytovateľ platobných služieb poskytne spotrebiteľovi spoluprácu. Ak je dátum kratší ako 6 pracovných dní, poskytovateľ platobných služieb poskytne požadovanú spoluprácu v šiesty pracovný deň po doručení žiadosti o spoluprácu poskytovateľovi platobných služieb. Na žiadosť o spoluprácu sa použijú primerane ustanovenia § 44d ods. 5, 10, 13 až 16.

Spoločné ustanovenia k presunu platobného účtu a cezhraničnému zriaďovaniu platobného účtu sú upravené ustanovením § 44f. Podľa uvedeného ustanovenia všetky úkony spojené s presunom platobného účtu, cezhraničným zriaďovaním platobného účtu, ako aj vzájomná výmena informácií a spolupráca medzi odovzdávajúcim a prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, sú bezplatné. Poskytovateľ platobných služieb bude povinný sprístupniť určené informácie bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, na žiadosť spotrebiteľa aj bezplatne v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu. Ide napríklad o zoznam úkonov vykonávaných odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb pri presune platobného účtu, lehoty súvisiace s presunom platobného účtu alebo cezhraničným zriaďovaním platobného účtu, alebo informácia o bezplatnosti presunu platobného účtu.

Novelizovaný bol tiež zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách. Novela uvedeného zákona definuje pojmy osoba s pobytom v Európskej únii a platobný účet so základnými funkciami. Uvedené definície sú zakotvené v nových písm. ad) a ae) v § 5. Osobou s pobytom v Európskej únii sa rozumie fyzická osoba, ktorá má pobyt v členskom štáte Európskej únie alebo fyzická osoba, ktorá má právo na pobyt podľa osobitných predpisov. Platobný účet so základnými funkciami (ďalej len „štandardný účet“) je definovaný ako platobný účet, ktorý obsahuje nasledovné bankové služby súvisiace s platobným účtom, a to: (1) zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu, (2) vykonávanie platobných operácií – vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene Euro na platobný účet, výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene Euro z platobného účtu, bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, a to inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu a prostredníctvom platobnej karty a (3) vydanie platobnej karty. Zriadenie štandardného účtu upravuje ustanovenie § 27d, podľa prechodných ustanovení sú ho banky povinné poskytovať odo dňa 1. februára 2016.

Novela ustanovenia § 27c zmenila podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu. Po novom sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné poskytnúť klientovi – spotrebiteľovi základný bankový produkt aj ak má súčasne vkladový účet a peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou a prijíma vklady formou sporiaceho programu. Doterajšia právna úprava vylučovala poskytnutie základného bankového produktu, ak mal spotrebiteľ bežný účet, vkladový účet alebo peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou.

Podmienka pre poskytnutie základného bankového produktu je skutočnosť, a to, že spotrebiteľ nemá mesačný príjem, ktorý je vyšší, ako je suma mesačnej minimálnej mzdy sa po novom upravila na podmienku, že spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 400 Eur. Po novom banka zruší poskytovanie základného bankového produktu spotrebiteľovi, ak je súčet súm platobných operácií pripísaných na bežný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania základného bankového produktu vyšší ako 5.600 Eur. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy nesmel súčet súm platobných operácií vyšší ako 14-násobku minimálnej mzdy.

Po novom bude banka a pobočka zahraničnej banky povinná bezplatne sprístupniť informácie o základnom bankovom produkte na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a pobočky zahraničnej banky. Na žiadosť spotrebiteľa budú povinné poskytnúť uvedené informácie bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu. Informácie o základnom bankovom produkte budú musieť obsahovať (1) podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu, (2) bankové služby zahrnuté v základnom bankovom produkte, (3) informáciu o výške poplatku a (4) informácie o mimosúdnom riešení sporov.

Banka a pobočka zahraničnej banky sú tiež povinné do dňa 31. januára 2016 informovať spotrebiteľa o zmene rámcovej zmluvy v súvislosti so základným bankovým produktom podľa ustanovenia § 27c a v súvislosti so štandardným účtom podľa ustanovenia § 27d.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....