Iné

Novela zákona o pobyte cudzincov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2013

Novela zákona o pobyte cudzincov priniesla viaceré zmeny do pobytového režimu cudzincov. Zmeny sa dotkli napríklad cudzincov so štatútom „Slovákov žijúcich v zahraničí“, „cudzincov – podnikateľov“ ale aj „žiadateľov o trvalý pobyt“. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s najdôležitejšími zmenami.

Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 75/2013 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). Novela transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ a zároveň upravuje riešenie aplikačných problémov zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Okruhy úpravy možno rozdeliť na prechodný pobyt, trvalý pobyt, tolerovaný pobyt a inú problematiku. 

Podľa nového znenia ustanovenia § 31 ods. 3 nemôže požiadať na cudzineckej polícii o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky cudzinec, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b), teda ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné, alebo ak je cudzinec žiadateľom o azyl. To sa však nedotýka doterajšieho práva uvedených cudzincov podať si žiadosti o prechodný pobyt na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

Zmenou ustanovenia § 32 bolo upravené, ktoré doklady nemusí cudzinec doložiť k žiadosti o prechodný pobyt. Podľa doterajšej právnej úpravy bol cudzinec povinný k žiadosti o prechodný pobyt doložiť výpis z bankového účtu, po novom stačí potvrdenie o zostatku na účteDoklad o zabezpečení ubytovania nemusia po novom dokladať cudzinci, ktorí (1) majú priznané postavenie osoby  s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie, (2) žiadajú o prechodný pobyt na účel štúdia a študujú na vysokej škole, alebo (3) žiadajú o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti. Uvedená výnimka žiadateľov o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa vzťahuje len na cudzincov, ktorí (1) budú študovať na vysokej škole alebo vykonávať pedagogickú alebo výskumnú činnosť a súčasne sú štipendisti vlády Slovenskej republiky, (2) budú vykonávať činnosť na základe programov Európskej únie, alebo (3) žiadajú o prechodný pobyt na základe plnenia záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.

Cudzinci, ktorí menia druh pobytu, napríklad z prechodného na trvalý už nemusia dokladať doklad preukazujúci bezúhonnosť. Výnimka z predkladania dokladu sa vzťahuje aj na lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie,  ktorý po novom nemusia dokladať cudzinci, ktorí žiadajú o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Ak zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo cudzinecká polícia žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme, podľa novej právnej úpravy poskytne cudzincovi písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala. Informácia, ktorú cudzinecká polícia zasielala podľa predchádzajúcej právnej úpravy po udelení prechodného pobytu cudzincovi je po novom doplnená o dátum skončenia platnosti prechodného pobytu. Súčasne sa uvedená informácia okrem cudzincovi zasiela aj príslušnému zastupiteľskému úradu a samosprávnemu kraju a obci.

Zmeny v predkladaní dokladov pri obnovení prechodného pobytu sa dotkli aj cudzincov –  podnikateľov. Podľa nového znenia ustanovenia § 34 sú pri obnove prechodného pobytu cudzinci podnikatelia povinní preukázať okrem zdaneného príjmu aj finančné zabezpečenie pobytu. Živnostníci aj naďalej preukazujú len zdanený príjem. Nakoľko do účinnosti novely preukazovali konatelia a spoločníci zdanený zisk v rozličnej výške, novela definovala, že podnikatelia musia preukazovať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých konajú. Po novom teda cudzinec bude musieť preukázať zisk po zdanení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima bez ohľadu na skutočnosť, či je spoločníkom a konateľom alebo len konateľom.

Novela rozširuje 30-dňovú ochrannú lehotu, počas ktorej cudzinecká polícia nemôže zrušiť prechodný pobyt, aj keď pominul účel pobytu na prechodný pobyt na účel štúdia a prechodný pobyt osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie. Cudzincom, ktorí sú držiteľmi uvedených prechodných pobytov sa po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky alebo riadneho skončenia štúdia na vysokej škole môžu zdržiavať na území Slovenskej republiky ešte 30 dní bez toho, aby im cudzinecká polícia zrušila pobyt. Uvedená zmena bola zavedená zmenou znenia ustanovenia § 36 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov. 

Najviac zmien sa dotklo cudzincov s priznaným postavením Slovák žijúci v zahraničí (ďalej len „zahraničný Slovák“). Doklady o pobyte zahraničných Slovákov, ktoré boli vydané do 1. januára 2012 stratili platnosť 30. júna 2012. Podľa novej právnej úpravy sa zahraničný Slovák, ktorého doklad stratil platnosť uvedeným dňom a nevycestoval z územia Slovenskej republiky, aj naďalej zdržiava na území Slovenskej republiky oprávnene. Je tiež oprávnený do 1. mája 2014 podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu a zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o žiadosti.

Podobne ako pri prechodnom pobyte, ani o trvalý pobyt na päť rokov v zmysle zmeneného znenia ustanovenia § 44 už nemôže požiadať na cudzineckej polícii cudzinec, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b), teda ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné, alebo ak je cudzinec žiadateľom o azyl. Po novom tiež nemôže požiadať o dlhodobý pobyt cudzinec, ktorý má udelený tolerovaný pobyt z dôvodu že jeho vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné alebo ak existuje prekážka jeho administratívneho vyhostenia, alebo sa jeho pobyt považuje za tolerovaný, napríklad je mu poskytovaná ústavná starostlivosť.

Naopak o dlhodobý pobyt už môže požiadať azylant alebo cudzinec, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. Do doby oprávneného a nepretržitého pobytu na účely udelenia dlhodobého pobytu sa po novele započítava aj obdobie od podania žiadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany.

Po novom už nemôže cudzinecká polícia zrušiť trvalý pobyt na neobmedzený čas z dôvodu, že manželia nevedú spoločný život. Oprávnenie zrušiť z uvedeného dôvodu trvalý pobyt na päť rokov zostáva zachované aj po novele. Dieťaťu, ktoré sa narodilo na území Slovenskej republiky rodičovi s udeleným trvalým pobytom na neobmedzený čas, cudzinecká polícia podľa novej právnej úpravy udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas. Do účinnosti novely mohlo dieťa narodené na území Slovenskej republiky získať len trvalý pobyt na päť rokov. 

Do účinnosti novely cudzinecká polícia zrušila trvalý pobyt cudzincovi, ktorý mal udelený trvalý pobyt na päť rokov a dovŕšil 18 rokov. Po novom sa uvedenému cudzincovi nezruší trvalý pobyt na päť rokov, ak (1) podniká na území Slovenskej republiky, (2) je zamestnaný na území Slovenskej republiky, (3) študuje na škole v Slovenskej republike, (4) vykonáva osobitnú činnosť, alebo (5) vykonáva výskum a vývoj.    

Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov a trvalého pobytu na neobmedzený čas, ak sa jedná o udelenie trvalého pobytu v záujme Slovenskej republiky cudzincovi, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike alebo jeho dieťaťu sa po novom skrátila z pôvodných 90 dní na 30 dní.  

Zmeny nastali aj pri tolerovanom pobyteDočasné útočisko už po novom nie je považované za dôvod na udelenie tolerovaného pobytu. Podľa novej právnej úpravy sa za tolerovaný pobyt už nepovažuje obdobie po podaní žiadosti cudzinca o asistovaný dobrovoľný návrat. Po novom musí cudzinec podať osobne nielen žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu, ale aj žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu.  Odkladný účinok po novom nemá len odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení tolerovaného pobytu z dôvodu nemožnosti vycestovania, ak jeho zaistenie nie je účelné. Ostatným typom tolerovaného pobytu novela priznala odkladný účinok.

Doklad o pobyte bude odo dňa 1. decembra 2013 povinne obsahovať elektronický čip, ktorého súčasťou budú údaje týkajúce sa držiteľa dokladu a jeho pobytu na území Slovenskej republiky. Cudzinec bude mať pridelený aj bezpečnostný kód, ktorý bude slúžiť na potvrdenie totožnosti držiteľa dokladu pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Doklad o pobyte je po novele možné získať aj do 2 pracovných dní za správny poplatok 24,50 Eur. Za správny poplatok 3 Eurá je možné požiadať o doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bola zavedená novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  

Cudzinec, ktorý má povolený trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo dlhodobý pobyt, a ktorému bol vydaný doklad o pobyte s platnosťou kratšou ako má udelený pobyt, musí požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte najneskôr 30 dní pred skončením platnosti dokladu o pobyte. Cudzinec môže byť po novom držiteľom už len jedného dokladu o pobyte.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....