Iné

Novela zákona o pobyte cudzincov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2010

S účinnosťou odo dňa 15. januára 2010 bol novelizovaný zákon o pobyte cudzincov. Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov, je transpozícia nových právnych predpisov Európskej únie. Zmeny sa dotkli udeľovania víz, udeľovania jednotlivých druhov pobytov a administratívneho vyhosťovania a zaisťovania cudzincov. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámi so zmenami, ktoré do zákona o pobyte cudzincov priniesla predmetná novela.

Dňa 15. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 594/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovenia čl. I bod 6 až 8 a 101 a čl. III uvedeného zákona nadobudnú účinnosť odo dňa 5. apríla 2010.

Vzhľadom na schválenie Vízového kódexu Spoločenstva, ktorý sa bude uplatňovať odo dňa 5. apríla 2010, novela vypúšťa niektoré ustanovenia o vízach (letiskové tranzitné vízum, tranzitné vízum, krátkodobé vízum, dlhodobé vízum, dlhodobé vízum platné zároveň ako krátkodobé vízum).

V zákone po novele ostala iba základná úprava udeľovania schengenských víz a právna úprava pre udelenie národného (pred novelou dlhodobého) víza. Vypustili sa tiež duplicitné ustanovenia upravujúce pozvanie. Novela upravila okruh cudzincov, ktorým sa udeľuje prechodný pobyt na účel podnikania. Pri prechodnom pobyte určité skupiny cudzincov nemusia do 90 dní pobytu žiadať o povolenie na pobyt. Títo cudzinci sú po novele oprávnení vstúpiť na základe udeleného víza na naše územie a zdržiavať sa tu max. 90 dní. V rámci konania o udelenie povolenia na pobyt sa zjednotili niektoré ustanovenia, ktoré sú obdobné pri udeľovaní povolenia na trvalý pobyt, prechodný pobyt a tolerovaný pobyt.

Novela zakotvila nové povinnosti prevádzkovateľa letiska a novú povinnosť zamestnávateľa, aby oznámil policajnému útvaru skončenie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincom. Zmeny sa dotkli aj administratívneho vyhostenia a zaistenia cudzincov.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 810/2009 zo dňa 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje Vízový kódex Spoločenstva, odo dňa 5. apríla 2010 sa cudzincom budú vydávať schengenské víza (jednotné vízum, vízum s obmedzenou územnou platnosťou a letiskové tranzitné vízum) a národné víza. Schengenské víza oprávňujú cudzincov na tranzit cez územia členských štátov alebo na plánovaný pobyt na území členských štátov po dobu nepresahujúcu tri mesiaceNárodné víza môžu byť udelené, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky. Národné víza sa udeľujú na pobyt dlhší ako tri mesiace a sú platné iba pre územie Slovenskej republiky a cudzincovi umožňujú prechod cez územie jednej alebo viacerých členských krajín s cieľom dosiahnuť územie Slovenskej republiky. Zároveň tieto víza počas prvých troch mesiacov ich platnosti oprávňujú na pohyb v rámci členských krajín.

Prevažná časť úpravy schengenských víz je obsiahnutá vo Vízovom kódexe Spoločenstva, ktorý bude odo dňa 5. apríla 2010 ako nariadenie EÚ priamo aplikovateľný. Preto sa vypustili ustanovenia, ktoré by boli vzhľadom na priamu aplikovateľnosť Vízového kódexu Spoločenstva duplicitné a v § 13 sa ustanovujú prevažne kompetencie pre jednotlivé orgány Slovenskej republiky na vykonávanie konkrétnych úkonov podľa Vízového kódexu Spoločenstva.

Členské štáty môžu okrem vydávania spoločných schengenských víz vydávať aj svoje národné víza, pričom postup ich vydávania si každý členský štát určuje vnútroštátnou úpravou. V novelizovaných § 12 a 14 sa ustanovujú podmienky na udelenie národného víza, doklady, ktoré je potrebné k žiadosti predložiť a základné procesné postupy zastupiteľského úradu. V súlade s Vízovým kódexom Spoločenstva sa bude možné odvolať proti neudeleniu schengenského víza, jeho zrušeniu alebo odvolaniu až odo dňa 5. apríla 2011, pretože ustanovenia čl. 32 ods. 2 a 3 a čl. 34 ods. 6 a 7 Vízového kódexu Spoločenstva nadobudnú účinnosť o rok neskôr. Do tohto dátumu ostáva v platnosti doterajšia úprava, t.j. nemožnosť sa odvolať proti neudeleniu, zrušeniu alebo odvolaniu schengenského víza. Na rozdiel od schengenských víz, pri národných vízach sa stále ponecháva doterajšia úprava neoznamovania dôvodov neudelenia víza, ako aj nemožnosť odvolať sa proti jeho neudeleniu.

Víza budú, tak ako doposiaľ, vydávané Ministerstvom zahraničných vecí v súčinnosti s Ministerstvom vnútra, okrem naliehavých prípadov, keď hlavne z technických príčin nie je možné zabezpečiť stanovisko Ministerstva vnútra.

V súvislosti s vydávaním národných víz sa tiež ustanovujú doklady, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť. Ide predovšetkým o cestovný doklad, doklad potvrdzujúci účel pobytu a doklad o zdravotnom poistení. Ďalšími dokladmi, ktoré bude potrebné priložiť podľa účelu pobytu v individuálnych prípadoch, sú napríklad doklad o finančnom zabezpečení, prípadne doklad o spôsobe dopravy.

Doplnené ustanovenie § 19 zákona o pobyte cudzincov po novom umožňuje udeliť povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania okrem živnostníka aj cudzincom, ktorí konajú v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k tejto spoločnosti alebo k družstvu. Ide najmä o členov štatutárnych orgánov alebo prokuristov, ktorí však nie sú s danou právnickou osobou v pracovnoprávnom vzťahu, ale vykonávajú svoju činnosť pre spoločnosť napr. na základe mandátnej zmluvy.

Novela dopĺňa § 20 zákona o pobyte cudzincov o odsek 3, v zmysle ktorého sa po novom upravuje, že povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od vstupu na územie SR, ak ide o cudzinca, (1) ktorý pracuje pre významného zahraničného investora v SR, (2) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie SR v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, (3) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území SR vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom, alebo (4) ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území SR.

Obdobne sa po novom upravuje aj povolenie na prechodný pobyt študentov. Podľa zmeneného ustanovenia § 21 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov sa povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia nevyžaduje do 90 dní od vstupu na územie SR.

Doplnením ustanovenia § 22 ods. 1 o písm. g) a h) sa rozšírila možnosť udeliť povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti o (1) liečenie, a ak je to potrebné, povolenie sa môže udeliť aj cudzincovi, ktorý cudzinca na liečení sprevádza a (2) dobrovoľnícku činnosť. Takisto na účely osobitnej činnosti sa povolenie na prechodný pobyt nevyžaduje do 90 dní od vstupu na územie SR.

Novelou zákona o pobyte cudzincov sa zmenili aj ustanovenia týkajúce sa podávania žiadostí o povolenie prechodného pobytu.

V zmysle doplneného ustanovenia § 25 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, sa zakotvila možnosť pre zastupiteľské úrady Slovenskej republiky neprijať žiadosť o udelenie povolenia na pobyt, ak cudzinec pri jej podaní nepreukáže účel, na ktorý žiada o povolenie pobytu alebo ak nepriloží doklad o bezúhonnosti z domovského štátu.

Novela v ustanovení § 26 ods. 2 dopĺňa dôvody na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt o (1) úmyselné uvedenie zlých údajov alebo neúplných údajov a (2) nesúlad údajov v cestovnom doklade so skutočnosťou.

V novom odseku 7 doplneného v § 27 sa ustanovuje, že v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt sa určí cudzincovi primeraná lehota na vycestovanie, najdlhšie 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

V zmysle doplneného ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov po novom cudzinec s povoleným prechodným pobytom nemusí, na rozdiel od cudzinca s povoleným trvalým prechodom, odovzdať doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Ustanovenie § 38a ods. 3 sa dopĺňa o písm. c), ktoré ustanovuje novú povinnosť pre cudzinca mladšieho ako 18 rokov, ale staršieho ako 14 rokov, ktorý je dieťaťom cudzinca s ďalším povolením, priložiť k žiadosti o ďalšie povolenie výpis z registra trestov. Pre takéhoto cudzinca mladšieho ako 18 rokov sa v novom ustanovení § 38 ods. 4 ustanovila aj povinnosť prikladať k žiadosti doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (rovnako ako je tomu pri ostatných kategóriách cudzincov).

V doplnenom ustanovení § 39 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov sa upresňujú dôvody na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt tak, aby korešpondovali s dôvodmi na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt. Novým dôvodom na zamietnutie žiadosti je, ak cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, alebo ak údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti.

Po novele nie je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o udelení trvalého pobytu. V novom odseku 4 doplneného v § 39 sa ustanovuje, že v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o ďalšie povolenie sa určí cudzincovi primeraná lehota na vycestovanie, najdlhšie 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Tolerovaný pobyt je špecifický typ pobytu, ktorý možno udeliť cudzincovi najviac na 180 dní v prípade splnenia niektorej z nasledovných podmienok: (1) je prekážka jeho administratívneho vyhostenia podľa § 58, (2) bolo mu poskytnuté dočasné útočisko, (3) jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné, (4) je maloletým dieťaťom nájdeným na území Slovenskej republiky, (5) je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi cudzinca s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú, alebo (6) to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života. Za tolerovaný pobyt sa považuje aj obdobie výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odňatia slobody a tiež obdobie najviac 90 dní od podania písomnej žiadosti cudzinca o dobrovoľný návrat do vycestovania alebo do späťvzatia tejto žiadosti.

Novelou zákona o pobyte cudzincov sa rozširujú podmienky pre udelenie tolerovaného pobytu. V zmysle doplneného ustanovenia § 43 ods. 1 písm. f) novou podmienkou pre udelenie tolerovaného pobytu z dôvodu rešpektovania rodinného a súkromného života je, aby to nepredstavovalo bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku.

Rozšírili sa aj dôvody, kedy sa pobyt cudzinca na našom území považuje za tolerovaný pobyt. Podľa novelizovaného ustanovenia § 43 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov sa za obdobie tolerovaného pobytu považuje aj obdobie poskytovania ústavnej starostlivosti a obdobie posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu.

V zmysle nového ustanovenia § 43 ods. 5 sa proti rozhodnutiu o dĺžke udeleného povolenia na tolerovaný pobyt a proti rozhodnutiu o dĺžke predĺženia povolenia na tolerovaný pobyt nemožno odvolať.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa povolenie na tolerovaný pobyt cudzincovi, ktorý je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, udeľovalo najviac na 40 dní. Obdobie, na ktoré možno po novom udeliť povolenie tolerovaného pobytu, sa v tomto prípade podľa § 43 ods. 7 predlžuje na 90 dní.

V zmysle doplneného ustanovenia § 44 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov sa rozširuje dôvod zániku tolerovaného pobytu o vycestovanie cudzinca z územia Slovenskej republiky.

V novom doplnenom ustanovení § 51a sa prevádzkovateľovi letiska ukladá povinnosť (1) oznámiť policajnému útvaru vykonávajúcemu hraničnú kontrolu prílet lietadla z tretej krajiny a odlet lietadla do tretej krajiny; ak ide o letisko, na ktorom nie je zriadený policajný útvar, najneskôr 24 hodín pred príletom alebo odletom, pričom ak sa prevádzkovateľ letiska dozvie o odlete alebo prílete neskôr ako 24 hodín pred odletom alebo príletom, je povinný to oznámiť policajnému útvaru bezodkladne, (2) neumožniť posádke a cestujúcim nástup do lietadla odlietajúceho do tretej krajiny bez vykonania hraničnej kontroly posádky a cestujúcich policajným útvarom, (3) prijať také opatrenia, aby posádka a cestujúci po prílete lietadla z tretej krajiny neopustili letisko mimo priestorov hraničnej kontroly.

Účelom takejto úpravy je zabezpečiť vykonanie hraničných kontrol osôb prilietajúcich alebo odlietajúcich mimo Schengenský priestor. Takáto požiadavka vyplýva z Kódexu schengenských hraníc.

V § 53 sa za odsek 3 vložil nový odsek 4, ktorý ukladá zamestnávateľovi cudzinca povinnosť do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru skončenie pracovného pomeru s cudzincom.

V súlade so smernicou 2008/115/ES sa upravujú základné ustanovenia administratívneho vyhostenia, zavádza sa povinnosť poskytnúť cudzincovi na jeho žiadosť písomný preklad hlavných častí rozhodnutia, a to v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.

Opätovne sa zavádza odkladný účinok pre odvolanie proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení a stanovuje sa nová lehota pre vycestovanie cudzinca. Dopĺňajú sa nové skutočnosti, ktoré bude policajný útvar brať do úvahy pri rozhodovaní o administratívnom vyhostení. Pôjde napr. o zdravotný stav cudzinca alebo o cudzinca, ktorý je zraniteľnou osobou. Navrhuje sa, aby policajný útvar mohol predĺžiť lehotu zaistenia najviac o ďalších 12 mesiacov. Počas doby zaistenia cudzinca budú mať zástupcovia mimovládnych organizácií prístup do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov, ktorý bude podliehať súhlasu riaditeľa zariadenia. Policajný útvar poučí cudzinca o jeho právach a povinnostiach a toto poučenie bude opakovať v pravidelných intervaloch. Rovnako ako pri vyhostení, aj pri zaistení sa bude venovať osobitná pozornosť zraniteľným osobám. Cudzinci mladší ako 15 rokov budú mať pri pobyte v zariadení nad 180 dní prístup k vzdelaniu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....