Verejná správa

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2021

Rok 2022 bude okrem iného unikátnym tým, že práve počas tohto roka sa po prvý krát uskutočnia v jeden deň voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje rámec na prípravu podmienok pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienok pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú kladené najvyššie nároky práve v tento volebný deň.

 Dňa 02. decembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 512/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone volebného práva“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o výkone volebného práva dochádza novelou aj k zmene a doplneniu: (A) zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), (B) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), (C) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“) a (D) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“).

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť vlastného textu novely prinášame v tomto príspevku len prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela do právneho poriadku Slovenskej republiky prináša a odkazujeme aj na jej plné znenie, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(1) Úprava ustanovení o prekážke práva voliť.

Novelou sa upravuje ustanovenie § 4 zákona o výkone volebného práva z dôvodu neopodstatnenosti členenia tohto ustanovenia § 4 zákona o výkone volebného práva na písmená. Zároveň sa dopĺňa možnosť ustanoviť v čase pandémie a v príčinnej súvislosti s ňou osobitným zákonom podmienky, za ktorých sa prekážka práva voliť na voličov, ktorým bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, nebude vzťahovať a títo budú môcť uplatniť svoje aktívne volebné právo. Cieľom úpravy je umožniť hlasovať aj voličom, ktorí by sa za iných okolností z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemohli zúčastniť volieb (ustanovenie § 4 zákona o výkone volebného práva).

(2) Ustanovenie povinnosti obce informovať voličov o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu, ako aj o adrese volebnej miestnosti na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené.

Mnohé obce informovali týmto spôsobom voličov aj bez uvedenej zákonnej povinnosti, avšak aplikačná prax poukázala na potrebu zakotviť túto povinnosť explicitne v zákone o výkone volebného práva z dôvodu, že viaceré obce svojich voličov o týchto skutočnostiach neinformovali vôbec, z čoho vznikali nedorozumenia a spory. Zároveň sa ukladá povinnosť v súlade so zákonom č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov informovať voličov v obciach, v ktorých majú obyvatelia právo používať jazyk národnostnej menšiny, aj v príslušnom jazyku tejto menšiny (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o výkone volebného práva).

(3) Ustanovenie minimálneho počtu členov okrskovej volebnej komisie v Bratislave a v Košiciach.

Minimálny počet členov okrskovej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, sa ustanovuje na 7. Okrskové volebné komisie v týchto mestách zisťujú výsledky volieb nielen do orgánov mesta, ale aj do orgánov mestských častí a v spojených voľbách aj do orgánov samosprávnych krajov, s čím je spojená vyššia náročnosť procesu sčítavania hlasov (ustanovenia § 18 ods. 2 a § 195b ods. 1 zákona o výkone volebného práva).

(4) Zabezpečenie nároku členov volebných komisií všetkých stupňov na odmenu.

Doposiaľ členovia okresných volebných komisií, členovia volebných komisií samosprávnych krajov a členovia obvodných volebných komisií nemali zákonný nárok na odmenu za výkon svojej funkcie. Toto nerovnoprávne postavenie vzniklo v minulosti pri tvorbe zákonov pre jednotlivé druhy volieb a nepodarilo sa ho ani pri tvorbe jednotného právneho predpisu odstrániť. Pri voľbách do orgánov územnej samosprávy konaných v jeden deň, kedy budú kladené mimoriadne nároky na všetkých členov volebných komisií, by reálne mohol vzniknúť vážny problém so získavaním členov volebných komisií (ustanovenie § 36 ods. 4 zákona o výkone volebného práva).

(5) Upresnenie postupu pri podaní žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý za voliča prevezme iná, ním určená osoba.

Najmä sa zabezpečuje, aby obec mala oprávnenie žiadať preukázanie totožnosti občianskym preukazom osobou, ktorá preberá hlasovací preukaz a zároveň sa ukladá povinnosť prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Reaguje sa tým na možné obavy z preberania hlasovacích preukazov neoprávnenými osobami (ustanovenie § 46 ods. 6 zákona o výkone volebného práva).

(6) Doplnenie povinnosti pre splnomocnenca politickej strany alebo koalície pri doručení kandidátnej listiny preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, sa totiž neprihliadalo a práve nemožnosť vyžiadať si preukaz totožnosti splnomocnenca vyvolávala pochybnosti, či kandidátna listina bola doručená spôsobom ustanoveným v zákone o výkone volebného práva, t. j. skutočne osobou uvedenou v oznámení o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície (ustanovenia § 50 ods. 1 a § 80 ods. 1 zákona o výkone volebného práva).

(7) Ustanovenie povinnosti informovať voličov o utvorení volebných obvodov, o počtoch poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja v nich a o sídlach obvodných volebných komisií na úradnej tabuli úradu samosprávneho kraja a na jeho webovom sídle (ustanovenie § 134 ods. 2 zákona o výkone volebného práva).

(8) Ustanovenie, v zmysle ktorého kandidát bez politickej príslušnosti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Novela vychádza z aplikačnej praxe, keď na jestvujúci problém poukázala aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán a prijala uznesenie, ktorým konštatovala, že zapisovateľ volebnej komisie môže prevziať kandidátnu listinu od kandidáta aj mimo sídla komisie, napr. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, alebo od osoby, ktorú kandidát písomne splnomocnil na odovzdanie jeho kandidátnej listiny. Okrem toho sa touto problematikou zaoberal aj Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý skonštatoval, že zákonodarca nemá v ustanovení § 139 ods. 1 zákona o výkone volebného práva záujem vylúčiť nezávislého kandidáta z možnosti splnomocniť tretiu osobu na doručenie kandidátnej listiny zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Problém totiž spočíval v tom, že ak kandidátnu listinu kandidáta bez politickej príslušnosti doručila zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja iná osoba ako samotný kandidát, zapisovateľ ju spravidla odmietol prevziať a ak ju aj prevzal, potom na ňu volebná komisia samosprávneho kraja neprihliadala, pretože kandidátna listina nebola doručená ustanoveným spôsobom. V takom prípade nebolo možné ani podať žalobu na súd proti nezaregistrovaniu kandidáta, keďže sa o „neprihliadaní na kandidátnu listinu“ nevydalo rozhodnutie (ustanovenia § 139 ods. 1 a § 144 ods. 1 zákona o výkone volebného práva).

(9) Zabezpečenie, aby vo voľbách do orgánov samosprávy obcí každá okrsková
volebná komisia, resp. každá miestna volebná komisia zasielala svoju zápisnicu volebnej komisii vyššieho stupňa elektronicky.

Uvedeným opatrením sa zníži chybovosť v zápisniciach, uľahčí sa práca okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie a skvalitní a zrýchli sa zisťovanie výsledkov volieb. Okrsková volebná komisia v tomto prípade zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice obci a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice prostredníctvom mestskej časti do troch dní mestu. Miestna volebná komisia zabezpečí doručenie vytlačeného a podpísaného rovnopisu zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu. Obdobne sa upravuje povinnosť vyhotoviť zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v obci elektronicky (ustanovenia § 185 ods. 2 až 4, § 187 ods. 1 a § 188 ods. 1 a 3 zákona o výkone volebného práva).

(10) Ustanovenie limitu nákladov pre kandidátov, ktorí budú kandidovať na viac funkcií – zákon o volebnej kampani.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v jeden deň. V takýchto voľbách preto bude môcť jeden kandidát kandidovať až na štyri rôzne funkcie a v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice až na šesť funkcií. Vzhľadom na uvedené je potrebné ustanoviť limit nákladov pre kandidátov, ktorí budú kandidovať na viac funkcií, pričom sa ustanovuje, že limity nákladov kandidátov na jednotlivé funkcie, ktoré sú už zákonom ustanovené, sa budú sčítavať (ustanovenie § 6 ods. 1 a 3 zákona o volebnej kampani).

(11) Úprava dňa, určujúceho začiatok doby, kedy je zakázané zverejňovať informácie o kandidujúcich subjektoch v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve.

Uvedenou úpravou sa zosúladí počítanie začiatku a konca dôb, ktoré sú už v zákone o volebnej kampani ustanovené a ktoré sa viažu ku dňu konania volieb. Ide napríklad o vedenie volebnej kampane, zverejňovanie volebných prieskumov ako aj volebných ankiet, vkladanie finančných prostriedkov na osobitný platobný účet a podobne (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o volebnej kampani).

(12) Úprava ustanovenia o volebnom prieskume a volebnej ankete.

Predchádzajúca právna úprava zákona o volebnej kampani neobsahovala definíciu volebného prieskumu. Aplikačná prax však priniesla otázky, čo sa vlastne považuje za volebný prieskum, za zverejnenie ktorého je v čase „volebného moratória“ možné uložiť sankciu. Z uvedených dôvodov sa ustanovuje základná definícia volebného prieskumu v zákone o volebnej kampani. V ustanovení § 17 ods. 3 zákona o volebnej kampani sa ustanovuje zákaz zverejňovať volebné prieskumy v čase 48 hodín predo dňom konania volieb. Okrem toho, vzhľadom na rozširujúce sa zverejňovanie rôznych prieskumov z nedôveryhodných zdrojov, ktoré sa vydávali za volebné prieskumy, avšak neboli vykonané na základe všeobecne uznávaných štatistických metód, ktoré používajú profesionálne prieskumné agentúry u nás aj v zahraničí, často zverejňované aj samotnými kandidujúcimi subjektmi, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť mienku voličov a tým aj ich rozhodnutie vo voľbách, zavádza sa pojem volebná anketa, ktorá je kvalitatívne odlišná od volebného prieskumu podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o volebnej kampani Zverejňovať výsledky volebných ankiet v čase 48 hodín predo dňom konania volieb je taktiež zakázané. Zároveň sa upresňuje postup, akým je možné v deň volieb vykonávať prieskumy verejnej mienky, tzv. „exit poll“ tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu voličov a nebol narušený priebeh hlasovania. V ustanovení § 17 ods. 5 zákona o volebnej kampani sa ustanovuje explicitný zákaz zverejňovania výsledkov týchto prieskumov až do skončenia hlasovania, čo korešponduje so zákazom zverejňovať výsledky volebných prieskumov a volebných ankiet (ustanovenie § 17 zákona o volebnej kampani).

(13) Predĺženie subjektívnej a objektívnej lehoty na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani.

Aplikačná prax ukázala, že jednoročná subjektívna lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani v niektorých prípadoch nepostačuje na riadne prešetrenie veci a vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v správnom konaní. V praxi pravidelne dochádza k nahromadeniu veľkého počtu podnetov týkajúcich sa podozrenia z porušenia zákona o volebnej kampani v čase volebnej kampane, pričom ich preverenie a prípadné vykonanie správneho konania je časovo náročné, avšak subjektívna lehota na uloženie pokuty plynie už odo dňa, kedy sa kontrolný a sankčný orgán dozvedel o porušení zákona o volebnej kampani. Z uvedeného dôvodu dochádza k predĺženiu subjektívnej lehoty jedného roka na tri roky a objektívnej lehoty z troch rokov na päť rokov (ustanovenie § 19 ods. 14 a 15 zákona o volebnej kampani).

(14) Nahradenie slov „poslanci bez politickej príslušnosti“ slovami „nezávislí poslanci (ustanovenie § 14 ods. 2 zákona o obecnom zriadení) a slov „kandidát bez politickej príslušnosti“ slovami „nezávislý kandidát“ (ustanovenia § 295, § 305 a § 312d SSP).

(15) Vytvorenie legislatívnych predpokladov, ktorými sa podľa zákona o volebnej kampani zabezpečuje vyššia transparentnosť pri využití zákonného práva kandidovať vo voľbách – zákon o bankách.

V zákone o bankách dochádza k zavedeniu zmien, obsahom ktorých je ustanoviť povinnosť pre banky a pobočky zahraničných bánk zriadiť a viesť na žiadosť dotknutých osôb (politická strana, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky a kandidát vo voľbách do orgánov územnej samosprávy) osobitný platobný účet, na ktorom sa vedú finančné prostriedky na úhradu nákladov na volebnú kampaň. Konkrétne parametre tohto platobného účtu sú ustanovené v zákone o volebnej kampani. Banka a pobočka zahraničnej banky budú povinné takýto platobný účet zriadiť a viesť. Za správnosť údajov uvádzaných na zriadenom osobitnom platobnom účte a za dodržiavanie pravidiel vedenia osobitného platobného účtu v súlade so zákonom o volebnej kampani v plnom rozsahu zodpovedá kandidujúci subjekt. Zároveň sa ustanovuje, že banka a pobočka zahraničnej banky, nie sú povinné zriadiť a viesť osobitný platobný účet, ak by jeho zriadenie bolo v rozpore so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou“). Banka a pobočka zahraničnej banky sú tiež oprávnené zrušiť už zriadený osobitný platobný účet, ak sa preukázateľne zistí, že vlastník účtu (kandidujúci subjekt) používa účet v rozpore so zákonom o ochrane pred legalizáciou (ustanovenie § 27g zákona o bankách).

(15) Prelomenie bankového tajomstva pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely kontroly vedenia volebnej kampane podľa zákona o volebnej kampani v rozsahu nevyhnutnom na preverenie, či vlastník účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené na osobitný platobný účet kandidáta, je totožný s informáciou, ktorú má na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kandidát o vlastníkovi účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené na osobitný platobný účet, preukázať. Vytvárajú sa tak legislatívne predpoklady pre kontrolu dodržiavania pravidiel vedenia volebnej kampane kandidujúcimi subjektmi vo voľbách podľa zákona o volebnej kampani, v tomto prípade kontroly dodržiavania obmedzenia možnosti prijatia daru (ustanovenie § 91 ods. 4 písm. ad) zákona o bankách).

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 01. januára 2022 a (B) dňa 01. apríla 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....