Export, import

Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2021

Novelizácia sa pred letom dotkla aj oblasti dovozu a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty. Aké sú zmeny a novinky v prípade objektov, ktoré sú z titulu svojej kultúrnej hodnoty predmetom osobitnej právnej úpravy?

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 18. júna 2021 zákon č. 262/2021 (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach vývozu“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“).

Prehľad zmien

Najdôležitejšími zmenami, ktoré novela prináša sú najmä: (A) zabezpečenie prvej časti implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/880″), (B) spresnenie, ktoré predmety kultúrnej hodnoty nemožno podľa ustanovenia § 5 zákona o podmienkach vývozu doviezť na územie Slovenskej republiky, (C) zavedenie definície príležitostného predajcu, (D) ustanovenie zákazu obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty, ktoré boli nelegálne získané, dovezené na územie Slovenskej republiky v rozpore so zákonom o podmienkach vývozu alebo vstúpili na colné územie v rozpore s nariadením (EÚ) 2019/880 a rozširuje sa kontrolná právomoc colných úradov vo vzťahu k predmetom kultúrnej hodnoty, ktoré vstupujú na colné územie Európskej únie v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/880, (E) ustanovenie výnimiek z použitia Colného zákona a pod.

Prvou, novelou zavedenou, zmenou je vyňatie dovozu archívnych dokumentov z pôsobnosti zákona o podmienkach vývozu. Vývoz a dovoz archívnych dokumentov upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ustanovenie § 1 ods. 3 zákona o podmienkach vývozu).

Hlavnou zmenou, ktorú novela prináša, sú predovšetkým nové ustanovenia § 7a zákona o podmienkach vývozu („Príležitostný predajca„) a § 7b zákona o podmienkach vývozu („Zákaz obchodovania„).

Príležitostným predajcom na účely zákona o podmienkach vývozu je osoba, ktorá príležitostne ponúka na predaj predmety kultúrnej hodnoty najmä na príležitostnom trhu, burze starožitností, výmennom stretnutí zberateľov alebo prostredníctvom internetu a ktorej predmetom podnikania alebo predmetom činnosti nie je obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty“ (ustanovenie § 7a ods. 1 zákona o podmienkach vývozu).

„Príležitostný predajca je povinný vedieť preukázať, že ponúkaný predmet kultúrnej hodnoty nadobudol zákonným spôsobom a je povinný vedieť preukázať pôvod ponúkaného predmetu kultúrnej hodnoty. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety sa preukazujú napríklad dokladom o nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty, potvrdením príslušného orgánu verejnej správy, dokladom vydaným príslušným orgánom štátu pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty, najmä povolením na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty alebo potvrdením, že na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty sa nevyžaduje povolenie alebo znaleckým posudkom“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona o podmienkach vývozu).

„Predaj alebo kúpa predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol nelegálne získaný, dovezený na územie Slovenskej republiky v rozpore s ustanovením § 5 zákona o podmienkach vývozu alebo vstúpil na colné územie Európskej únie v rozpore s osobitným predpisom, sa zakazuje“ (ustanovenie § 7b zákona o podmienkach vývozu).

Významnou novinku, ktorú novela do zákona o podmienkach vývozu prináša je tiež zakotvenie nových ustanovení § 9a zákona o podmienkach vývozu („Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty„), § 9b zákona o podmienkach vývozu („Postup po zadržaní predmetu kultúrnejhodnoty colnými úradmi„), § 9c zákona o podmienkach vývozu („Posúdenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty„), § 9d zákona o podmienkach vývozu („Vrátenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty„), § 9e zákona o podmienkach vývozu („Zhabanie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty„) a § 9f zákona o podmienkach vývozu („Nakladanie so zhabaným predmetom kultúrnej hodnoty„).

„Colný úrad zadrží predmet kultúrnej hodnoty, ak ide o tovar pod colným dohľadom, a ak má podozrenie, že ide o nezákonný vstup alebo podozrenie, že došlo k porušeniu ustanovenia § 5 zákona o podmienkach vývozu, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty. Colný úrad zadrží okrem predmetu kultúrnej hodnoty aj predložené doklady a sprievodnú dokumentáciu“ (ustanovenie § 9a ods. 1 zákona o podmienkach vývozu).

„Colný úrad bezodkladne oznámi ministerstvu kultúry, že došlo k zadržaniu predmetu kultúrnej hodnoty a oznámi mu všetky zistené údaje, najmä (A) identifikačné údaje osoby, ktorej bol predmet kultúrnej hodnoty zadržaný, (B) identifikačné údaje držiteľa zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, (C) identifikačné údaje vlastníka zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, (D) predpokladaný alebo uvedený štát pôvodu zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, (E) dátum a miesto zadržania predmetu kultúrnej hodnoty“ (ustanovenie § 9a ods. 2 zákona o podmienkach vývozu). „Colný úrad vyhotoví aj popis a fotodokumentáciu zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ktoré spolu s kópiou colného vyhlásenia, predložených colných dokladov, inej predloženej dokumentácie a informáciou o dátume, kedy mu bol tovar predložený, postúpi ministerstvu kultúry súčasne s oznámením podľa ustanovenia § 9a ods. 2 zákona o podmienkach vývozu“ (ustanovenie § 9a ods. 3 zákona o podmienkach vývozu).

„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) v lehote piatich pracovných dní od doručenia oznámenia a dokumentácie podľa ustanovenia § 9a ods. 2 a 3 zákona o podmienkach vývozu posúdi dôvodnosť zadržania predmetu kultúrnej hodnoty colným úradom s ohľadom na jeho povahu a možný nezákonný vstup alebo možné porušenie ustanovenia § 5 zákona o podmienkach vývozu, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty a na základe predbežného zhodnotenia charakteru zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty zašle colnému úradu záväzné stanovisko, v ktorom uvedie, (A) že zadržaný predmet kultúrnej hodnoty možno prepustiť do navrhovaného colného režimu, alebo (B) dôvody, ktoré bránia prepusteniu predmetu kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu“ (ustanovenie § 9b ods. 1 zákona o podmienkach vývozu).

„Ak ministerstvo kultúry nevydá do piatich pracovných dní od doručenia oznámenia a dokumentácie podľa ustanovenia § 9a ods. 2 a 3 zákona o podmienkach vývozu záväzné stanovisko k zadržanému predmetu kultúrnej hodnoty alebo v tejto lehote nepožiada colný úrad o predĺženie lehoty na vydanie záväzného stanoviska, colný úrad prepustí predmet kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu, ak tomu nebránia iné prekážky“ (ustanovenie § 9b ods. 2zákona o podmienkach vývozu). „Ministerstvo kultúry v záväznom stanovisku podľa ustanovenia § 9b ods. 1 písm. b) zákona o podmienkach vývozu súčasne určí aj odbornú inštitúciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedenú v prílohe č. 7 zákona o podmienkach vývozu (ďalej len „odborná inštitúcia“), v ktorej bude zadržaný predmet kultúrnej hodnoty po dobu nevyhnutne potrebnú dočasne uskladnený a určí aj lehotu na jeho prevzatie, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní od vydania záväzného stanoviska“ (ustanovenie § 9b ods. 3 zákona o podmienkach vývozu). „Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty trvá do dňa, kedy (A) je colnému úradu doručené záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 9b ods. 1 písm. a) zákona o podmienkach vývozu, (B) uplynie lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 9b ods. 2 zákona o podmienkach vývozu alebo predĺžená lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 9b ods. 2 zákona o podmienkach vývozu, (C) ministerstvo kultúry vráti zadržaný predmet kultúrnej hodnoty podľa ustanovenia § 9d ods. 1 zákona o podmienkach vývozu, (D) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty“ (ustanovenie § 9b ods. 4 zákona o podmienkach vývozu).

„Odborná inštitúcia do 15 pracovných dní od prevzatia zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty zašle ministerstvu kultúry odborné stanovisko, v ktorom posúdi zadržaný predmet kultúrnej hodnoty z pohľadu jeho zaradenia do konkrétnej kategórie kultúrneho dedičstva, určí jeho pôvod, pamiatkovú hodnotu a uvedie stanovisko k dôvodom podľa ustanovenia § 9b ods. 1 písm. b) zákona o podmienkach vývozu“ (ustanovenie § 9c ods. 1 zákona o podmienkach vývozu). „Ministerstvo kultúry v súčinnosti s pamiatkovým úradom alebo s inou odbornou inštitúciou preverí, či sa zadržaný predmet kultúrnej hodnoty nenachádza v zoznamoch ohrozených kultúrnych pamiatok alebo zbierkotvorných inštitúcií štátu pôvodu“ (ustanovenie § 9c ods. 2 zákona o podmienkach vývozu). „Ak je dôvodný predpoklad, že predmet kultúrnej hodnoty pochádza z trestnej činnosti, ministerstvo kultúry si vyžiada stanovisko od Národnej ústredne Interpol, ktorá mu do 15 dní od doručenia žiadosti oznámi, či zadržaný predmet kultúrnej hodnoty je evidovaný v medzinárodných registroch ako odcudzený alebo hľadaný“ (ustanovenie § 9c ods. 3 zákona o podmienkach vývozu).

„Ministerstvo kultúry do 90 dní od predloženia tovaru colnému úradu (A) oznámi colnému úradu, že nedošlo k nezákonnému vstupu alebo nedošlo k porušeniu ustanovenia § 5 zákona o podmienkach vývozu, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, alebo (B) vydá rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty podľa ustanovenia § 9e ods. 1 zákona o podmienkach vývozu“ (ustanovenie § 9c ods. 4 zákona o podmienkach vývozu).

„Ak colný úrad do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia podľa ustanovenia § 9c ods. 4 písm. a)zákona o podmienkach vývozu ministerstvu kultúry oznámi, že tovar bol prepustený, ministerstvo kultúry zadržaný predmet kultúrnej hodnoty, sprievodnú dokumentáciu a predložené doklady vráti v súčinnosti s odbornou inštitúciou, v ktorej bol dočasne uskladnený, vlastníkovi, a ak nie je vlastník známy, osobe, ktorej bol predmet kultúrnej hodnoty zadržaný“ (ustanovenie § 9d ods. 1 zákona o podmienkach vývozu). „Ak colný úrad do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia podľa ustanovenia § 9c ods. 4 písm. a) zákona o podmienkach vývozu ministerstvu kultúry neoznámi, že tovar bol prepustený, odovzdá ministerstvo kultúry zadržaný predmet kultúrnej hodnoty, sprievodnú dokumentáciu a predložené doklady prostredníctvom odbornej inštitúcie, v ktorej je dočasne uskladnený, colnému úradu. Obdobne ministerstvo kultúry postupuje, ak sa postupom podľa ustanovenia § 9d ods. 1 zákona o podmienkach vývozu nepodarí vrátiť zadržaný predmet kultúrnej hodnoty vlastníkovi ani osobe, ktorej bol zadržaný“ (ustanovenie § 9d ods. 2 zákona o podmienkach vývozu).

„Ministerstvo kultúry rozhodne o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ak je zadržaný predmet kultúrnej hodnoty kultúrnym dedičstvom iného štátu a opustil jeho územie v rozpore s jeho právnymi predpismi“ (ustanovenie § 9e ods. 1 zákona o podmienkach vývozu). „Ministerstvo kultúry bezodkladne oznámi colnému úradu, že rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty nadobudlo právoplatnosť“ (ustanovenie § 9e ods. 2 zákona o podmienkach vývozu).

„Vlastníkom predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol zhabaný podľa ustanovenia § 9e ods. 1 zákona o podmienkach vývozu, sa stáva Slovenská republika. Správcom majetku štátu je ministerstvo kultúry“ (ustanovenie § 9f ods. 1 zákona o podmienkach vývozu). „Ministerstvo kultúry v mene Slovenskej republiky zabezpečí návratové konanie a uzavretie dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty do krajiny pôvodu. Z dohody musí vyplývať, že zhabaný predmet kultúrnej hodnoty opustil územie štátu pôvodu v rozpore s jeho právnymi predpismi. Vydanie zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty na základe dohody zabezpečí ministerstvo kultúry v spolupráci s odbornou inštitúciou“ (ustanovenie § 9f ods. 2 zákona o podmienkach vývozu). „Účinnosťou dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty do krajiny pôvodu zaniká vlastnícke právo Slovenskej republiky k tomuto predmetu kultúrnej hodnoty“ (ustanovenie § 9f ods. 3zákona o podmienkach vývozu). „Ak postup podľa ustanovenia § 9f ods. 2zákona o podmienkach vývozu nie je dočasne možný, ministerstvo kultúry určí, že odborná inštitúcia zabezpečí dočasnú úschovu predmetu kultúrnej hodnoty“ (ustanovenie § 9f ods. 4 zákona o podmienkach vývozu).

Pre priblíženie všetkých zmien, ktoré novela do zákona o podmienkach vývozu a do Colného zákona priniesla, odkazujeme na plné znenie novely, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....