Podnikatelia

Novela zákona o podpore cestovného ruchu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2020

Cestovný ruch patrí v týchto dňoch k najviac zasiahnutým segmentom podnikateľského prostredia. Reštriktívne opatrenia sa, v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, výrazne podpísali na ubytovacích zariadeniach rôzneho druhu, či iných zariadeniach cestovného ruchu. Aj napriek „miernejšiemu“ letu, kedy došlo k zvýšeniu mobility obyvateľstva sú ekonomické straty subjektov cestovného ruchu často devastačné. Jedinou možnosťou je pre takéto prevádzky pomoc od štátu, ktorá by mala byť rýchla, dostatočná a adresná.

Národná rada Slovenskej republiky prijala aj vládny návrh zákona (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „zákon o podpore cestovného ruchu“).

Novela prichádza aj z dôvodu skúseností, získaných z aplikačnej praxe v oblasti organizácií cestovného ruchu. Novela prináša (A) rozšírenie zoznamu nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu; (B) vytvorenie legislatívneho rámca, umožňujúceho tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“ pre podniky v odvetví cestovného ruchu; (C) predĺženie prechodného obdobia, po skončení ktorého vznikne organizáciám cestovného ruchu povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa zákona o podpore cestovného ruchu; a mnohé ďalšie zmeny.

Prvou, novelou zavedenou, zmenou je doplnenie ustanovenia § 27a ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu o nové písmeno d). Po novom tak bude platiť, že „medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria: (A) rekreačný poukaz, (B) podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie, (C) poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu, (D) príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19“ (ustanovenie § 27a ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu). Podľa novej právnej úpravy sa tak okruh nástrojov financovania cestovného ruchu rozšíri o bod (D),
ktorý predstavuje schému štátnej pomoci alebo schému minimálnej pomoci podľa zákona o štátnej pomoci.

Ďalšou dôležitou zmenou je zakotvenie nového ustanovenia § 27j zákona o podpore cestovného ruchu („Príspevok na odstránenie negatívnych následkov pandémie COVID-19“):

„Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa ustanovenia § 27a ods. 1 písm. d) zákona o podpore cestovného ruchu na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19. Príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe pôsobiacej v odvetví cestovného ruchu v súlade so schémou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci alebo ako ad hoc pomoc podľa osobitného predpisu na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu“ (ustanovenie § 27j ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu).

„Ministerstvo môže vytvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci alebo návrh na poskytnutie ad hoc pomoci podľa osobitného predpisu, na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva“ (ustanovenie § 27j ods. 2 zákona o podpore cestovného ruchu).

„Ministerstvo pripraví a zašle prostredníctvom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Európskej Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, alebo pripraví a zašle Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky  žiadosť o stanovisko k schéme minimálnej pomoci v odvetví cestovného ruchu alebo žiadosť o stanovisko k ad hoc pomoci v odvetví cestovného ruchu, určenej na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami“ (ustanovenie § 27j ods. 3 zákona o podpore cestovného ruchu).

Podstatou citovaného ustanovenia § 27j zákona o podpore cestovného ruchu je vytvorenie legislatívneho rámca, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“ pre podniky v odvetví cestovného ruchu. Ustanovenie § 27j ods. 2 zákona o podpore cestovného ruchu určuje povinnosť predložiť schému štátnej pomoci na schválenie Európskej komisii a schému pomoci de minimis na schválenie Protimonopolnému úradu SR a zároveň definuje podstatu a zameranie predmetných schém. Vytvorenie predmetných schém je podľa predkladateľov návrhu novely nevyhnutné k zníženiu negatívnych dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu a pre podniky v ňom fungujúce.

Ďalšou zmenou, ktorú novela prináša, je zmena ustanovenia § 31d zákona o podpore cestovného ruchu („Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. decembru 2020 preukázať splnenie podmienok podľa ustanovenia § 14 ods. 1zákona o podpore cestovného ruchu účinného od 1. januára 2019“ – pôvodné ustanovenie § 31d zákona o podpore cestovného ruchu). V citovanom ustanovení sa na hrubo vyznačený rok 2020 mení na rok 2022. Novelou tak dochádza k predĺženiu prechodného obdobia, po skončení ktorého vznikne organizáciám cestovného ruchu povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu. Cieľom právnej úpravy je tak zabrániť zániku oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré aj bez nesplnenia tejto povinnosti, už v tomto roku čelia nepriaznivým dôsledkom mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19, čo pre niektoré z nich môže mať negatívne alebo až likvidačné následky.

Pre ujasnenie uvádzame, že ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu ustanovuje, že „oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice (ďalej len „obec“), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 250-tisíc“ (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu). Splnenie uvedených podmienok a povinností sa tak bude preukazovať až k 31. decembru 2022, lehota sa tak oproti pôvodnej právnej úprave predlžuje o 2 roky.

Poslednou zmenou, ktorú novela priniesla je doplnenie ustanovenia § 31e zákona o podpore cestovného ruchu („Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
“) o nové odseky 2 a 3. Po novom tak bude ustanovenie § 31e zákona o podpore cestovného ruchu tvorené troma odsekmi:

„Dotáciu podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o podpore cestovného ruchu schváli minister do 30. júna 2020. Dotáciu poskytne ministerstvo organizácii cestovného ruchu do 30 pracovných dní od schválenia dotácie ministrom“ (pôvodne ustanovenie § 31e zákona o podpore cestovného ruchu, po novom ustanovenie § 31e ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu).

„Ustanovenie § 29 ods. 4 zákona o podpore cestovného ruchu sa na poskytnutie dotácie v roku 2022 nepoužije a pri výpočte maximálnej výšky dotácie pre oblastnú organizáciu a dotácie pre krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019, (A) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2019 alebo ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2019, (B) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2019 alebo ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2019“ (ustanovenie § 31e ods. 2 zákona o podpore cestovného ruchu).

„Ustanovenie § 29 ods. 4 zákona o podpore cestovného ruchu sa na poskytnutie dotácie v roku 2023 nepoužije a pri výpočte maximálnej výšky dotácie pre oblastnú organizáciu a dotácie pre krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019, (A) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2019 alebo ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2019, (B) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2019 alebo ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2019“ (ustanovenie § 31e ods. 3 zákona o podpore cestovného ruchu).

Cieľom úpravy citovaného ustanovenia § 31e zákona o podpore cestovného ruchu je vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 doplnenie prechodného ustanovenia § 31e zákona o podpore cestovného ruchu, ktoré umožní organizáciám cestovného ruchu žiadať o dotáciu poskytovanú ministerstvom podľa údajov predkrízového roka 2019 v prípade, že organizácia cestovného ruchu má výpadky členských príspevkov a/alebo výpadky výberu dane za ubytovanie v dôsledku COVID-19. Právna úprava je definovaná ako prechodné ustanovenie na roky 2022 a 2023, nakoľko sa predpokladá dopad pandémie na cestovný ruch najenormnejší v rokoch 2020 a 2021 (podľa UNWTO dopady krízy v cestovnom ruchu sú očakávané na najbližších päť rokov).

Novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....