Iné

Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2021

Regionálne rozdiely medzi jednotlivými okresmi Slovenska sú u nás dlhodobým a akútnym spoločenským problémom. Za účelom stierania týchto rozdielov v ekonomickej vyspelosti jednotlivých okresov existuje už dlhodobo systém pomoci najmenej rozvinutým okresom. V roku 2021 sa s cieľom zefektívnenia a zvýšenia účelnosti tohto systému zavádza v príslušnej legislatíve niekoľko noviniek.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 21. septembra 2021 zákon č. 356/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov“).

Dôvodová správa vidí účel prijatia novely v zefektívnení poskytovania finančného príspevku na pomoc najmenej rozvinutým okresom, a to s ohľadom na jeho lepšiu adresnosť a transparentnosť. Novela by mala priniesť (1) urýchlenie a zefektívnenie procesov pri poskytovaní regionálneho príspevku a zároveň zohľadnenie odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré vyplynuli z výsledkov kontroly zameranej na čerpanie regionálneho príspevku, príčiny a dopady nečerpania na plnenie úloh akčného plánu; novelou sa nahrádza pôvodný model prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku založeného na odporúčaniach okresných úradov novým transparentným modelom Riadiacich výborov zložených zo zástupcov Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“), vyšších územných celkov, do ktorých najmenej rozvinuté okresy patria, okresných úradov najmenej rozvinutých okresov, miest a obcí najmenej rozvinutých okresov a sociálno-ekonomických partnerov; (2) zjednodušenie procesu schvaľovania záväzných dokumentov týkajúcich sa poskytovania regionálneho príspevku; novelou sa nahrádzajú vládou Slovenskej republiky schválené dva záväzné dokumenty, t. j. Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority, jedným záväzným dokumentom – Plánom rozvoja, ktorý ako komplexný dokument pre poskytovanie podpory najmenej rozvinutému okresu bude obsahovať súbor konkrétnych aktivít na riešenie rozvojového problému v regióne; (3) zavedenie novej koncepcie najmenej rozvinutých území, ako území tvorených okresmi susediacimi s najmenej rozvinutými okresmi s rovnakými či podobnými problémami, v rámci ktorých existuje potreba plánovania regionálneho rozvoja týchto území s ohľadom na širšie súvislosti prirodzeného regiónu. Novela prihliada aj na potrebu aktualizácie kritérií na posudzovanie okresu ako najmenej rozvinutého okresu, a to rozšírením o kritérium, ktoré medzi najmenej rozvinuté okresy radí i okresy kompletne obklopené najmenej rozvinutými okresmi. Z poznatkov z praxe totiž vyplýva, že pokiaľ sa takýto okres vyskytne, ide zväčša o okres, ktorý má spravidla rovnaké rozvojové problémy ako sú v okresoch spĺňajúcich podmienku najmenej rozvinutého okresu, ktoré ho obklopujú.

Na začiatok prináša novela do zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov úpravu, reflektujúcu nahradenie akčného plánu plánom rozvoja, upustenie od tvorby samostatného plánovacieho dokumentu v podobe ročných priorít, či zmenu kompetencie schvaľovania plánu rozvoja ministerstvom investícií (ustanovenia § 2 ods. 2 a § 3 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Prvú výraznejšiu zmenu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov predstavuje zaradenie okresu, obklopeného najmenej rozvinutými okresmi, do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Na základe skúseností a poznaní z území možno podľa predkladateľov novely konštatovať, že v prípadoch v ktorých sa vyskytol okres obklopený najmenej rozvinutými okresmi spĺňajúcimi podmienku najmenej rozvinutého okresu, išlo spravidla o okres s rovnakými problémami ako sú v okresoch obklopujúcich ho svojimi abstraktnými hranicami okresu. Rozvojové problémy v tomto území totiž spravidla predstavujú problém regiónu, nie okresu. Pokiaľ sa takýto okres vyskytne ide zväčša o okres, ktorý prepadol cez nastavenú sieť pomoci najmenej rozvinutým okresom. Na strane druhej, je neoprávnené a nelegitímne, aby sa pri nastavovaní klasifikačných kritérií pre určenie najmenej rozvinutého okresu objavovali ako najmenej rozvinuté okresy i okresy krajských miest. Okresy krajských miest totiž predstavujú historicky a dlhodobo centrá regiónov a tomu odpovedá i koncentrácia pracovných ponúk, škôl, potrebnej infraštruktúry a pod. v tomto okrese (ustanovenie § 3 ods. 3 písm. b) zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

Úprava, ktorú novela do zákona o najmenej rozvinutých okresov prináša, ďalej reflektuje na nahradenie akčného plánu plánom rozvoja, ako aj upustenie od tvorby samostatného plánovacieho dokumentu v podobe ročných priorít a transformácie úloh a významu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov vzhľadom na vznik nového ministerstva investícií. Plány rozvoja vypracovávajú okresné úrady v sídle najmenej rozvinutých okresov, ktoré ich následne predkladajú na schválenie ministerstvu investícií (ustanovenie § 3 ods. 4 písm. b), c) a e) zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

Jedným z ťažiskových ustanovení zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorého sa novela dotkla je ustanovenia § 4 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov („Plán rozvoja“).

„Plán rozvoja je ministerstvom investícií schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Plán rozvoja vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Plán rozvoja predstavuje zoznam aktivít zameraných na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Aktivita môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres“ (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s plánom rozvoja“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Vyšší územný celok navrhuje okresnému úradu v sídle najmenej rozvinutého okresu zoznam aktivít zodpovedajúci územnému obvodu vyššieho územného celku v súlade s príslušným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku“ (ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

„Plán rozvoja obsahuje zdôvodnenie výberu aktivít pre daný najmenej rozvinutý okres, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia plánu rozvoja, časový harmonogram, možnosti financovania, očakávané výsledky, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku“ (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Príspevok na opatrenia v pláne rozvoja, pri ktorých sa predpokladá financovanie z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa poskytuje podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 4 ods. 6 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Plán rozvoja schváli ministerstvo investícií najneskôr do deviatich mesiacov od zápisu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov alebo od dátumu kedy bolo plnenie plánu rozvoja podľa oznámenia ministerstva investícií ukončené a najmenej rozvinutý okres nebol vymazaný zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov“ (ustanovenie § 4 ods. 7 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Plán rozvoja sa vypracováva spravidla na obdobie piatich rokov. Vypracovať ho možno aj pre skupinu vzájomne susediacich najmenej rozvinutých okresov ako plán rozvoja najmenej rozvinutého územia“ (ustanovenie § 4 ods. 8 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

Ďalšou zmenou je vypustenie ustanovenia § 4a zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (vypustenie ročných priorít). Vzhľadom na skutočnosť, že plán rozvoja bude obsahovať súbor špecifikovaných a konkretizovaných akcií i s ohľadom na jednotlivé roky plánovania, nie je potrebným tvoriť a prijímať duplicitne osobitný dokument v podobe ročných priorít.

Novelizáciou po novom prešlo aj ustanovenie § 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov („Riadiaci výbor a spoločný riadiaci výbor„).

„Riadiaci výbor je poradným orgánom ministerstva investícií“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Riadiaci výbor je zriadený ministerstvom investícií v každom najmenej rozvinutom okrese“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Ak to plán rozvoja určí, v určených najmenej rozvinutých okresoch pôsobia viaceré riadiace výbory spoločne ako jeden spoločný riadiaci výbor“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Riadiaci výbor sa podieľa na príprave výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a na jej vyhodnocovaní v nadväznosti na schválený plán rozvoja. Riadiaci výbor prerokúva návrh plánu rozvoja a prijíma k nemu stanoviská“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).
„Členov riadiaceho výboru vymenúva a odvoláva minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „minister investícií“)“ (ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo investícií“ (ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Členmi riadiaceho výboru sú zástupcovia (A) ministerstva investícií, (B) vyššieho územného celku, do ktorého najmenej rozvinutý okres patrí, (C) okresného úradu najmenej rozvinutého okresu, (D) miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu, (E) sociálno-ekonomických partnerov“ (ustanovenie § 5 ods. 7 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

Právnu úpravu podpory najmenej rozvinutých okresov prináša ustanovenie § 6 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov („Podpora najmenej rozvinutého okresu“).

„Podpora najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje formou (A) regionálneho príspevku, (B) príspevkov, finančných nástrojov alebo iných prostriedkov pomoci poskytovaných podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Podpora najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje v súlade s plánom rozvoja a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).
Úpravou súvisiacou s transformáciou úloh a významu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov predstavuje ustanovenie § 8 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov („Regionálny príspevok„).

„Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva investícií v súlade s plánom rozvoja“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Regionálny príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti zverejnenej na webovom sídle ministerstva investícií. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku obsahuje najmä (A) identifikačné údaje žiadateľa, (B) účel, na ktorý sa regionálny príspevok žiada, (C) počet podporených pracovných miest, (D) požadovanú výšku regionálneho príspevku, (E) výšku celkových nákladov a rozpočet projektu“ (ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Podrobnosti poskytovania regionálneho príspevku a jeho následné monitorovanie a hodnotenie podľa určených ukazovateľov upravuje metodika vydaná ministerstvom investícií, ktorú zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle. Prijímateľ je povinný poskytovať údaje ministerstvu investícií v požadovanom rozsahu na účely transparentného riadenia a kontroly poskytovania regionálneho príspevku“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Pri poskytovaní regionálneho príspevku sa uplatňujú princípy transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zákaz konfliktu záujmov“ (ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

„Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak nespĺňa podmienky podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a (A) táto skutočnosť je uvedená v pláne rozvoja, alebo (B) spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8 ods. 6 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku alebo stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku alebo stavbe sa nezmenia najmenej po dobu piatich rokov od dokončenia výstavby, dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia stavebných úprav“ (ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Ak je poskytnutie regionálneho príspevku štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou, za poskytovateľa regionálneho príspevku sa považuje ministerstvo investícií“ (ustanovenie § 8 ods. 8 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

„Regionálny príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú uzatvára s prijímateľom ministerstvo investícií. Vzor zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 8 ods. 9 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku obsahuje najmä (A) identifikačné údaje zmluvných strán, (B) predmet a účel zmluvy, (C) podmienky poskytnutia a použitia regionálneho príspevku, (D) podmienky vyúčtovania regionálneho príspevku, (E) merateľné ukazovatele, (F) rozpočet projektu, (G) práva a povinnosti zmluvných strán“ (ustanovenie § 8 ods. 10 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy a za podmienok v zmluve uvedených“ (ustanovenie § 8 ods. 11 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „Na poskytovanie regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov sa nevzťahuje správny poriadok“ (ustanovenie § 8 ods. 12 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).

Na záver prináša novela nové prechodné ustanovenie § 12 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021″).

„Akčný plán schválený do 31. októbra 2021 sa považuje za plán rozvoja podľa ustanovenia § 4 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení účinnom od 1. novembra 2021″ (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov). „O návrhu ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok, ktorý predloží okresný úrad ministerstvu investícií do 31. októbra 2021, rozhodne minister investícií“ (ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov).


Novela nadobudne účinnosť dňa 01. novembra 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....