Iné

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2021

Jednou z aktuálnych spoločensko-hospodárskych tém je aj otázka hľadania nových zdrojov pre výrobu elektrickej energie, či dosahovanie tzv. uhlíkovej neutrality. Aj Národná rada Slovenskej republiky prichádza s legislatívou, ktorá sa snaží prispieť k naplneniu európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

 Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 02. júla 2021 zákon č. 296/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie“) a ktorým sa mení a  dopĺňa zákon  č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy“).
Novela rieši predovšetkým zníženie ročného objemu finančných nákladov, a to predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky. O týchto zmenách pre výrobcu elektriny rozhoduje na základe žiadosti výrobcu elektriny alebo z vlastného podnetu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Novelizovaná právna úprava nezakladá nový druh podpory v schéme podpôr ustanovených zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Zmena napomôže napĺňaniu záväzku Slovenskej republiky pri plnení európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosahovania uhlíkovej neutrality.
Predĺženie podpory

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie priniesla je zavedenie nového ustanovenia § 3d zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie („Predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny“).
„Trvanie podpory podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa predlžuje o päť rokov, ak ide o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd a úrad zníži cenu elektriny podľa ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie“ (ustanovenie § 3d ods. 1 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).
„Ak sa predĺži trvanie podpory so zníženou cenou elektriny podľa ustanovenia § 3d ods. 1 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, predĺži sa  aj trvanie podpory podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) a d) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, najviac však do 31. decembra 2033“ (ustanovenie § 3d ods. 2 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).
„Ak ide o zariadenie výrobcu elektriny využívajúce biomasu alebo produkt jej spracovania, predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny sa vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo na celé množstvo elektriny vyrobené podľa ustanovenia § 3 ods. 10 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Ak úrad zvýši cenu elektriny podľa ustanovenia § 18i ods. 10 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, toto zvýšenie zohľadní pri určení množstva elektriny a znížení ceny elektriny podľa ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie“ (ustanovenie § 3d ods. 3 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).

„Ak ide o výrobcu elektriny z bioplynu, ktorý uviedol zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky pred 1. januárom 2014, ustanovenia § 3 ods. 11 a § 6 ods. 6 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na neho vzťahujú od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom úrad znížil cenu elektriny podľa ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie“ (ustanovenie § 3d ods. 4 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).
 
„Úrad po znížení ceny elektriny podľa ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie vydá alebo zmení výrobcovi elektriny potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Úrad zasiela cenové rozhodnutie a potvrdenie o pôvode elektriny výrobcovi elektriny, zúčtovateľovi podpory a výkupcovi elektriny“ (ustanovenie § 3d ods. 5 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).
 
„Trvanie podpory so zníženou cenou elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny nemožno predĺžiť opakovane“ (ustanovenie § 3d ods. 6 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie). „Ustanovenie § 3b ods. 2 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa použije aj po znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny“ (ustanovenie § 3d ods. 7 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).

Novela tiež do zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie dopĺňa ja nové ustanovenia § 6 ods. 13 až 16 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

„Úrad na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa ustanovenia § 3d zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie zníži cenu elektriny na návrh výrobcu elektriny s právom na podporu. Ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur a výrobca elektriny s právom na podporu nesplní povinnosť predložiť úradu návrh na zníženie ceny elektriny podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, úrad zníži cenu elektriny z vlastného podnetu. Pri znížení ceny elektriny úrad prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a predĺženú dobu podpory postupom podľa osobitného predpisu. Úrad zníži cenu elektriny od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o znížení ceny elektriny“ (ustanovenie § 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).
„Pri znížení ceny elektriny podľa ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 10 a 11 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie  a úrad zohľadní (A) množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, (B) počet prevádzkových hodín zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu výroby elektriny, (C) očakávaný rozsah podpory podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie na zostávajúcu dobu podpory a diskontný faktor zohľadňujúci časovú hodnotu podpory pri zostávajúcej dobe a predĺženej dobe podpory, (D) ekonomicky oprávnené náklady na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny najviac vo výške 15 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory podľa ustanovenia § 3d ods. 2 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ak takáto oprava alebo úprava nezvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny, (E) čas podania návrhu na zníženie ceny elektriny, (F) požiadavku zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny“ (ustanovenie § 6 ods. 14 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).

„Postup podľa ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie  sa nepoužije, ak zo závažných dôvodov, ktoré výrobca elektriny s právom na podporu nezavinil, nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory a predĺžením podpory so zníženou cenou elektriny nebude splnená požiadavka zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny. Za závažný dôvod sa nepovažuje najmä uzavretie záväzkového vzťahu, ktorý obmedzuje prevádzku zariadenia výrobcu elektriny len na dobu podpory alebo inú dobu, ktorá je kratšia ako životnosť zariadenia výrobcu elektriny. Úrad prihliadne na dôvody, pre ktoré nemožno prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe podpory iba vtedy, ak ich výrobca elektriny s právom na podporu uplatní v konaní podľa osobitného predpisu najneskôr pri svojom prvom podaní“ (ustanovenie § 6 ods. 15 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).

„Úrad na svojom webovom sídle zverejní výpočtový nástroj na určenie zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa ustanovenia § 3d zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie“ (ustanovenie § 6 ods. 16 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Z pohľadu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, dochádza novelou k zmene ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Pôvodné znenie ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy („Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu. Rozhodnutie o dočasnom odňatí pre fotovoltické a slnečné tepelné systémy môže orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy predĺžiť novým rozhodnutím najviac o desať rokov, ak predmetom odňatia je poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do šiestej až deviatej kvalitatívnej skupiny; rozhodnúť musí pred uplynutím platnosti pôvodného rozhodnutia.“) sa mení v rozsahu poslednej zvýraznenej vety. Po novom tak v zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy platí: „Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu. Dobu trvania dočasného odňatia pre fotovoltický a slnečný tepelný systém orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy predĺži novým rozhodnutím na dobu trvania podpory podľa osobitného predpisu“. Pre úplnosť dodávame, že osobitným predpisom podľa predchádzajúcej vety je práve zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....