Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o poisťovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2008

V aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám dali do pozornosti nový zákon o poisťovníctve, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 270/2008 Z. z., a to s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobný výklad k jednotlivým zmenám zakotveným touto novelou zákona o poisťovníctve.

Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 270/2008 Z. z., ktorý prostredníctvom článku V novelizuje zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o poisťovníctve“ alebo len „novela“).

S novoprijatým zákonom o poisťovníctve č. 8/2008 Z. z. (ďalej v texte len „zákon o poisťovníctve“), ktorý s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 v plnom rozsahu nahradil predchádzajúci zákon o poisťovníctve č. 95/2002 Z. z., sme Vás podrobne oboznámili v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Novelou zákona o poisťovníctve je po novom upravené znenie § 34 zákona o poisťovníctve, ktorý upravuje solventnosť poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne i pobočky zahraničnej zaisťovne vrátane vymedzenia požadovanej a skutočnej miery solventnosti, ďalej prípustných aktív, ktoré môžu byť zahrnuté do skutočnej miery solventnosti a týka sa aj úpravy povinností týchto subjektov vo vzťahu k Národnej banke Slovenska (ďalej v texte len „NBS“).

Novelou sa pozmenilo znenie ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o poisťovníctve, na základe ktorého sa solventnosťou poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne rozumie schopnosť v každom okamihu zabezpečiť úhradu záväzkov vyplývajúcich z vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, pričom v zmysle § 34 ods. 2 zákona o poisťovníctve naďalej platí, že na zabezpečenie schopnosti uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti alebo zo zaisťovacej činnosti je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná vytvoriť a nepretržite dodržiavať skutočnú mieru solventnosti najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti. Novela teda upustila od požiadavky, aby poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne zabezpečovali úhradu týchto záväzkov len vlastnými zdrojmi, ktorých vymedzenie novela zachováva v rovnakom znení, v akom bola ich úprava zakotvená v novoprijatom zákone o poisťovníctve.

Vlastné zdroje poisťovne alebo zaisťovne tvorí (1) splatené základné imanie, (2) zákonný rezervný fond a ďalšie fondy, na ktoré sa nevzťahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia, (3) neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov a strata alebo zisk bežného obdobia po odpočítaní dividend určených na vyplatenie.

Požadovanou mierou solventnosti sa rozumie minimálna hodnota skutočnej miery solventnosti určená na základe rozsahu poisťovacej činnosti alebo rozsahu zaisťovacej činnosti, pričom poisťovňa má po novele novú povinnosť určovať požadovanú mieru solventnosti samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné poistenie.

Novela zákona o poisťovníctve sa dotkla aj vymedzenia skutočnej miery solventnosti. Skutočnou mierou solventnosti sa po novele v zmysle § 34 ods. 4 zákona o poisťovníctve rozumie výška vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne, znížená o (1) nehmotný majetok poisťovne alebo zaisťovne, (2) vlastné akcie, ktoré sú v majetku poisťovne alebo zaisťovne, (3) účasť poisťovne alebo zaisťovne v inej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej poisťovni, zaisťovni, zaisťovni z iného členského štátu, zahraničnej zaisťovni, finančnej holdingovej inštitúcii alebo v inej finančnej inštitúcii, pričom účasťou sa podľa § 49 ods. 5 písm. f) zákona o poisťovníctve rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, (4) finančné nástroje, a to konkrétne úvery a cenné papiere, ktoré má poisťovňa alebo zaisťovňa v majetku vo vzťahu k subjektom uvedeným v bode (3). Novela predmetnou úpravou v zákone o poisťovníctve explicitne zakotvila taxatívny výpočet položiek, o ktoré môže byť znížená výška vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne, ktoré do účinnosti tejto novely mala povinnosť ustanoviť NBS opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov SR.

Na základe novej úpravy zakotvenej novelou v § 34 ods. 6 až 9 zákona o poisťovníctve môžu skutočnú mieru solventnosti poisťovne alebo zaisťovne tvoriť úvery a cenné papiere, ak sú splnené podmienky, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte, a to najviac do výšky 50% nižšej z hodnôt skutočnej miery solventnosti alebo požadovanej miery solventnosti, pričom maximálne 25% z toho môže pozostávať z úverov s pevnou dobou splatnosti a cenných papierov s pevnou dobou splatnosti.

Do skutočnej miery solventnosti možno zahrnúť úver, ak (1) existujú zmluvy, podľa ktorých, v prípade konkurzu alebo likvidácie poisťovne alebo zaisťovne budú úvery splatené až po uspokojení všetkých ostatných veriteľov, (2) úver bol skutočne poskytnutý v plnej výške, (3) pri úveroch s pevnou dobou splatnosti je doba splatnosti úveru stanovená aspoň päť rokov, pričom najneskôr jeden rok pred dňom splatnosti úveru musí poisťovňa alebo zaisťovňa predložiť NBS na schválenie plán, na základe ktorého poisťovňa alebo zaisťovňa preukáže, že skutočná miera solventnosti po splatení úveru bude najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti, avšak toto neplatí, ak sa rozsah, v ktorom môže byť úver zahrnutý do skutočnej miery solventnosti znižoval najmenej o 20% ročne počas posledných piatich rokov pred dňom splatnosti úveru, (4) pri úveroch, ktoré nemajú pevnú dobu splatnosti je dodržaná aspoň päťročná výpovedná lehota, toto však neplatí, ak už tieto úvery netvoria skutočnú mieru solventnosti, alebo ak NBS udelila predchádzajúci súhlas na predčasné splatenie úveru, (5) zmluva o úvere neobsahuje ustanovenie umožňujúce splatenie úveru pred stanovenou dobou splatnosti za okolností iných ako likvidácia poisťovne alebo zaisťovne alebo bez predchádzajúceho súhlasu NBS, (6) zmluvu o úvere možno zmeniť len po predchádzajúcom súhlase NBS.

Novela zákona o poisťovníctve ustanovuje, že na predčasné splatenie úveru podľa predchádzajúcej vety môže NBS na základe písomnej žiadosti poisťovne alebo zaisťovne udeliť predchádzajúci súhlas, ak nehrozí pokles skutočnej miery solventnosti poisťovne alebo skutočnej miery solventnosti zaisťovne pod požadovanú mieru solventnosti.

Cenné papiere možno zahrnúť do skutočnej miery solventnosti, ak (1) existujú zmluvy, podľa ktorých, v prípade konkurzu alebo likvidácie poisťovne alebo zaisťovne budú úvery splatené až po uspokojení všetkých ostatných veriteľov, (2) nemôžu byť splatené z podnetu držiteľa cenného papiera alebo bez predchádzajúceho súhlasu NBS, (3) zmluva alebo emisné podmienky umožňujú poisťovni alebo zaisťovni odklad platby úrokov, (4) zmluva alebo emisné podmienky obsahujú ustanovenie o schopnosti absorbovať straty poisťovne alebo zaisťovne, (5) cenné papiere boli splatené.

Odsek 5 v § 34 zákona o poisťovníctve bol novelou presunutý do odseku 10, pričom novela predmetné ustanovenie doplnila ešte o písomnú žiadosť poisťovne alebo zaisťovne, ktorá je základným predpokladom pre udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS a po novele tak platí, že na základe písomnej žiadosti poisťovne alebo zaisťovne a po predchádzajúcom súhlase NBS možno do skutočnej miery solventnosti zahrnúť (1) skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív, ak tieto rezervy nemajú výnimočný charakter, (2) rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie a zillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie alebo čiastočne zillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie, ak ide o poisťovňu vykonávajúcu životné poistenie (podľa § 29 ods. 2 zákona o poisťovníctve je pri výpočte technických rezerv povolená zillmerizácia do výšky obstarávacích nákladov započítaných do poistného v životnom poistení, pričom zillmerizáciou sa rozumie postupné odpisovanie obstarávacích nákladov spojených so životným poistením počas platenia poistného), (3) polovicu nesplateného základného imania, ak bolo splatené aspoň 25% základného imania, najviac však do výšky 50% nižšej z hodnôt skutočnej miery solventnosti alebo požadovanej miery solventnosti.

Podľa predchádzajúcej vety nemožno predchádzajúci súhlas udeliť, ak má NBS dôvodné pochybnosti o správnosti údajov uvedených v žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo ich považuje za nedostatočne preukázané. Uvedená úprava bola do účinnosti tejto novely obsiahnutá v § 34 ods. 6 zákona o poisťovníctve. V zmysle novelou doplneného nového ustanovenia § 94a zákona o poisťovníctve však predchádzajúci súhlas NBS podľa § 45 ods. 1 písm. g) zákona o poisťovníctve na zahrnutie položky do skutočnej miery solventnosti nemožno po účinnosti tejto novely, teda po 1. auguste 2008 udeliť, ak budúce prebytky poisťovne alebo zaisťovne týkajúce sa životného poistenia sú súčasťou vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne alebo niektorej z položiek, ktorých zahrnutie do skutočnej miery solventnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas NBS (taxatívne vymedzených vyššie) v znení tejto novely, teda v znení účinnom odo dňa 1. augusta 2008.

Pri úprave otázok týkajúcich sa garančného fondu novela zachováva úpravu obsiahnutú do jej účinnosti v § 34 ods. 7 až 9 zákona o poisťovníctve, avšak tieto, po zakotvení nových úprav uvedených vyššie, presúva do odsekov 12 až 14 citovaného ustanovenia zákona o poisťovníctve.

Novela zákona o poisťovníctve priniesla novú úpravu položiek, z ktorých pozostáva garančný fond, tento v zmysle novej úpravy pozostáva z položiek ustanovených explicitne novelou, a to (1) z vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne a (2) pri dodržaní podmienok a požiadaviek, o ktorých sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, aj z úverov a cenných papierov (teda už nie z položiek, ktoré do účinnosti tejto novely mala povinnosť ustanoviť NBS opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov SR), pričom naďalej platí, že aktíva najmenej vo výške garančného fondu musia byť umiestnené v súlade so zásadami podľa § 23 ods. 8 písm. a) a b) zákona o poisťovníctve.

Novela zákona o poisťovníctve vo vzťahu k všetkým v predchádzajúcom texte spomínaným úpravám, ktoré sme Vám dali do pozornosti vyššie, odkazuje na ich primeranú (teda už nie rovnakú) aplikáciu aj v prípade pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.

V § 34 ods. 17 zákona o poisťovníctve novela zachováva úpravu obsiahnutú do jej účinnosti v odseku 12 ustanovenia § 34 zákona o poisťovníctve, na základe ktorého platí, že zahraničná poisťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území SR prostredníctvom svojej pobočky, je povinná aktíva tvoriace tú časť požadovanej miery solventnosti, ktorá sa vzťahuje na túto poisťovaciu činnosť, umiestniť na území SR najmenej vo výške hodnoty garančného fondu a zvyšnú časť na území členských štátov, ak zákon o poisťovníctve neustanovuje inak.

Poisťovňa a zaisťovňa, nad ktorou sa vykonáva dohľad nad skupinou podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve, je podľa § 34 ods. 18 zákona o poisťovníctve povinná vytvoriť a nepretržite dodržiavať upravenú mieru solventnosti, po novele poisťovňa a zaisťovňa však už nemajú povinnosť upravenú mieru solventnosti preukazovať NBS. Upravenou mierou solventnosti poisťovne a zaisťovne v skupine sa po novom rozumie schopnosť trvale zabezpečiť úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv alebo zo zaistných zmlúv. Novela teda aj pri citovanej úprave upustila od požiadavky, aby poisťovne a zaisťovne v skupine zabezpečovali úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv alebo zo zaistných zmlúv len vlastnými zdrojmi. Aj po novele naďalej platí, že za poisťovňu a zaisťovňu v skupine preukazuje upravenú mieru solventnosti ovládajúca osoba.

Splnomocňovacie ustanovenie obsiahnuté po novele v § 34 ods. 21 zákona o poisťovníctve bolo novelou doplnené a na jeho základe je NBS oprávnená opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov SR ustanoviť (1) spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania skutočnej miery solventnosti, (2) spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania požadovanej miery solventnosti, (3) lehotu na vykazovanie skutočnej miery solventnosti a požadovanej miery solventnosti, (4) spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania upravenej miery solventnosti, (5) lehotu na vykazovanie upravenej miery solventnosti a tiež (6) čo sa rozumie rizikovým kapitálom a spôsob výpočtu rizikového kapitálu.

Novelou vykonané úpravy v zákone o poisťovníctve v ustanoveniach § 45 ods. 1 písm. g), i), j) a k), v § 67 ods. 4 písm. d), v § 69 ods. 1 písm. b) a v § 70 ods. 3 súvisia so zmenami zakotvenými novelou v ustanovení § 34 zákona o poisťovníctve spomínanými vyššie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....